Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2015. 12. 08

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

2015.12.08.

Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény – továbbiakban Htv. - 1. § (1) bekezdésében, 5. § b) pontjában, továbbá a 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Adókötelezettség

1. § (1) A képviselő-testület adó-megállapítási jogkörében eljárva az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időre magánszemélyek kommunális adóját vezeti be..

(2) Adókötelezettség terheli a magánszemélyt a Csányoszró község illetékességi területén a Htv. 24. § rendelkezései szerint.

(3) Mentes a lakásra kivetett adó alól az az adóalany, aki

- egyedül élő magánszemély esetén 70 éven felüli,
- házastársak esetében, ha a házaspár egyik tagja 70 éven felüli.
Az adó mértéke

2. § Az adó évi mértéke

a) lakás esetén 6.500.- Ft,

b) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén 6.500.- Ft,

c) telek esetén 6.500.- Ft,

d) lakásbérleti jogonként 5.000.- Ft.

Záró rendelkezések

3. § (1) E rendelet 2015. augusztus 1. napjával lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadók.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/1998.(XII.31.) önkormányzati rendelete.