Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

Hatályos: 2015. 08. 01- 2020. 02. 04

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

2015.08.01.

Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény – továbbiakban Htv. - 1. § (1) bekezdésében, 5. § a) pontjában, továbbá a 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Adókötelezettség

1. § (1) A képviselő-testület adó-megállapítási jogkörében eljárva az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időre telekadót vezet be.

(2) Adókötelezettség terheli a magánszemélyt a Csányoszró község illetékességi területén a Htv. 17. § rendelkezései szerint.

Az adó mértéke

2. § (1) A képviselő-testület az adó alapját a Htv. 21. § a) pontja szerint állapítja meg.

(2) Az adó évi mértéke:

a) 0 -3000 m2 –ig 100 m2-enként 70Ft,

b) 3000 m2 felett 100 m2-enként 50 Ft.

Záró rendelkezések

3. § (1) E rendelet 2015. augusztus 1. napjával lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadók.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 5/1991.(XII.22.) önkormányzati rendelete.