Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról szóló 4/2015.(II.27.) rendelete módosításáról

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Hatályos: 2016. 01. 17- 2016. 01. 17

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról szóló 4/2015.(II.27.) rendelete módosításáról

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete1

2016.01.17.

15/2015.(XII.18.) rendelete

a települési támogatásokról szóló 4/2015.(II.27.) rendelete

módosításáról

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a települési támogatásokról szóló 4/2015.(II.27.) rendeletét – a továbbiakban Ör. – a következők szerint módosítja:

1. § Ör. 7. § a következő d) ponttal egészül ki:

„d) társadalmi ünnepekhez kötődő támogatás.”

2. § Ör. II. fejezete a következő, 4. alcímmel és 12/A §-szal egészül ki:

„Társadalmi ünnepekhez kötődő támogatás

12/A. § (1) A képviselő-testület az ellátás biztosításával - elsősorban az év végi ünnepekhez kötődően - a családok életminőségén kíván javítani.

(2) A támogatás évente egy alkalommal állapítható meg.

(3) A támogatás feltétele, hogy a támogatott a megállapítás évének 1. napjától Csányoszró községi állandó lakóhellyel rendelkezzen és életvitelszerűen Csányoszró községben lakjon.

(4) Társadalmi ünnepekhez kötődő támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg.

(5) A jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül állapítható meg a társadalmi ünnepekhez kötődő támogatás, ha a támogatás az életvitelszerűen Csányoszróen tartózkodó települési állandó lakosok teljes körére kiterjed.

(6) A társadalmi ünnepekhez kötődő támogatás hivatalból állapítható meg, a megállapításával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(7) A támogatás fedezete a szociális feladatok éves előirányzatának tárgyév december 15-én fennálló maradványa.

(8) A támogatás állandó lakosonként számított legkisebb összege 1.000 Ft, legnagyobb összege 20.000 Ft.

(9) A támogatás pénzbeni vagy – részben vagy egészben - természetbeni formában is nyújtható.”

3. § Az önkormányzat rendelete a kihirdetés napján lép hatályba.

Csányoszró, 2015. december 17.
jegyző polgármester
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Csányoszró, 2015. december hó 18. nap
jegyző
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. január 18. napjával.