Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az iparűzési adóról

Hatályos: 2015. 09. 01

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az iparűzési adóról

2015.09.01.

Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 13. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 33. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. – a továbbiakban Htv. - 1. § (1) bekezdésében, 5. § c) pontjában, továbbá a 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Az adókötelezettség, az adó alanya

1. § Adóköteles az önkormányzat területén a Htv. 35. § (1)- (2) bek. szerinti vállalkozási tevékenység.

Adókötelezettség keletkezése, megszűnése

2. § Az adókötelezettség a Htv. 38. §-a szerint keletkezik illetve szűnik meg.

Az adó alapja

3. § A képviselő-testület az adó alapját a Htv. 39-39/B. § szerint állapítja meg.

Az adó mértéke

4. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 1 %

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke napi 1.000 Ft.

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése

5. §

.

A képviselő-testület az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése során a Htv. rendelkezéseit alkalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat rendelete 2015. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 9/2013.(VI.1.) önkormányzati rendelet.