Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete

Csányoszró község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 08. 09- 2022. 12. 14

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete

Csányoszró község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól1

2017.08.09.

Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX. 8.) Kormányrendelet 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Csányoszró község közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki.

2. Az egyeztetésben résztvevők köre

2. § Csányoszró község közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök és településképi dokumentumok készítése során a partnerségi egyeztetések résztvevői:

a) Csányoszró község lakossága és a Csányoszrón ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek,

b) Csányoszró község területén működő és bejegyzett civil szervezetek,

c) Csányoszró községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

d) Csányoszró községben működő egyházak.

3. A tájékoztatás módja és eszközei

3. § (1) A település polgármestere a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentum készítéséhez és módosításához az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt és tájékoztatást tesz közzé, e rendelet 1. mellékletében meghatározott módon és határidővel:

a) Csányoszró község www.csanyoszro.hu honlapján (továbbiakban: honlap),

b) lakossági fórumon.

4. § A partnerek a honlapról letölthető, illetve az önkormányzat hivatalában átvehető, e rendelet 2. melléklet szerinti partneri adatlap felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak

a) papír alapon Csányoszró Község Önkormányzata címére (7964 Csányoszró, Kossuth u. 64.),

b) elektronikus levélben a csanyonk@dravanet.hu e-mail címre történő megküldéssel.

4. A vélemények kezelése, dokumentálása, nyilvántartása

5. § A partnerektől beérkezett véleményeket a tájékoztatást kezdeményező

a) nyilvántartásba veszi, összegzi és az iratkezelés általános szabályainak meg–felelően az ügyiratban megőrzi;

b) kiértékeli és indítványt állít össze a polgármesternek a vélemények elfogadásáról vagy elutasításáról, az el nem fogadott véleményeket indokolással látja el;

c) intézkedik az elfogadott véleményeknek a dokumentációban történő átvezetéséről;

d) tájékoztatást küld a partnereknek.

6. § Az önkormányzat az elfogadott településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát, településrendezési eszközöket, településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet a hatálybalépést követő 10 napon belül a honlap külön tárhelyére feltölti.

5. Záró rendelkezések

7. § E rendelet 2017. augusztus 9. napján lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkezdett eljárásokra, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelettel összhangban kell alkalmazni.

1. melléklet az 5/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE KERÜLŐ DOKUMENTUM

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

Eljárás módja

Elkészítés módja

Közzététel módja és ideje

Eljárás módja

Elkészítés módja

Közzététel módja és ideje

Településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia

készítés

teljes 21 nap

készítés

teljes
24 nap

módosítás

módosítás

részleges
15 nap

Településrendezési eszköz

teljes

készítés

teljes 21 nap

teljes

készítés

teljes
30 nap

módosítás

egyszerűsített

készítés

teljes
17 nap

módosítás

tárgyalásos

készítés

teljes
17 nap

módosítás

módosítás

állami főépítész

módosítás

részleges
8 nap

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet

készítés

teljes 21 nap

készítés

teljes
21 nap

módosítás

módosítás

2. melléklet az 5/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez

PARTNERI ADATLAP

Partnerségi egyeztetésben való részvételhez

Alulírott
Név/ Szervezet:……………………………………………………..………….………………
Képviseletre jogosult személy:………………………….………………….…………………
Lakcím/ székhely:…………………………………………….…………………………………
e-mail cím:…………………………………………………….………………………………
Telefonszám:…………………………………………………………………………………
a Csányoszró Község Önkormányzata által készítendő

…………………………………………………………………………………………………

megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásában az alábbi észrevétellel, javaslattal (véleménnyel) kívánok élni:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Az eljárás további szakaszaiban (megfelelő aláhúzandó)

a) részt kívánok venni.

b) nem kívánok részt venni.

Csányoszró, ……………………………………

….…………………………

aláírás
A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kérem eljuttatni:
Postacím: 7964 Csányoszró, Kossuth L. u. 64. e-mail: csanyonk@dravanet.hu
1

Az önkormányzati rendeletet a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 15. napjával.