Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2018. 02. 01- 2021. 12. 27

2/2018 (II.1..)

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelete1

2018.02.01.

a közművelődésről

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja, hogy Csányoszró község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét.

2. § Az önkormányzat mindenki számára biztosítja azt a jogot, hogy

a) igénybe vegye a közművelődési szolgáltatásokat,

b) művelődési céljai megvalósításához közművelődési színteret, szervező és tartalmi segítséget kapjon,

c) műveltségét, készségeit folyamatosan gyarapítsa.

3. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire.

4. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatának tekinti különösen:

a) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítását;

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását;

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, gyarapítását, különös tekintettel a településen élő nemzetiségek kultúrájára;

d) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését;

e) egyéb művelődést segítő lehetőségek (képzőművészeti kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek tartásának) biztosítását;

f) amatőr művészeti körök, műhelyek, alkotótáborok, alkotó- és előadó-művészeti közösségek működésének segítését;

g) helytörténeti gyűjtemény kialakítását, folyamatos fejlesztését;

h) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését, szórakozási igényük lehetőség szerinti kielégítését.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott közművelődési feladatainak ellátása során szorosan együttműködik:

a) a helyi közművelődési tevékenységet folytató, önszerveződő közösségekkel, szervezetekkel, öntevékeny csoportokkal, személyekkel;

b) a településen működő nemzetiségi önkormányzattal;

c) a településen működő nevelési-oktatási intézményekkel;

d) közművelődési tevékenységet folytató társadalmi és egyházi szervezetekkel;

e) a kulturális ágazat irányítóival, szakmai tanácsadó és érdekvédelmi szervezeteivel.

5. § Az önkormányzat a közművelődési feladatait – külön költségvetési szervek fenntartása nélkül – közvetlenül látja el:

a) a települési könyvtári ellátást a Csorba Győző Megyei Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével biztosítja a könyvtári szolgáltató helyként működő, Csányoszró, Szabadság u. 2. sz. alatti épületben;

b) a közművelődési tevékenységek megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret tart fenn az Csányoszró, Kossuth u. 59. sz. alatti (művelődési ház funkciójú) és a Csányoszró, Szabadság u. 6. (integrált közösségi szolgáltató tér funkciójú) épület biztosításával;

6. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

(2) A közművelődési feladatok ellátásának pénzügyi forrása:

a) a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás,

b) pályázati úton elnyerhető támogatások,

c) az önkormányzat saját bevétele.

7. § (1) Ez a rendelet 2018. február 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 5/2000.(IV.20.) rendelete.

Nagyfi Endre
polgármester

Tóth László
jegyző

Rendeletet kihirdettem!
Csányoszró, 2018. január 23.
Tóth László
jegyző
1

Az önkormányzati rendeletet a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2021. december 28. napjával.