Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális földprogramról

Hatályos: 2020. 10. 16- 2023. 02. 24

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális földprogramról

2020.10.16.

1. § Csányoszró Község Önkormányzata a szociális földprogram megvalósításának helyi szabályairól a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában biztosított felhatalmazás, valamint a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 132. § (4) bekezdés g) pontja alapján a következő szabályokat alkotja:

2. § (1) Szociális földprogramban részt vehet az a csányoszrói lakóhellyel rendelkező személy, aki

- munkanélküli,
- nyugdíjas,
- rendszeres szociális segélyben részesülő,
- megváltozott munkaképességű,
- nagycsaládos a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 6-szorosát.
(2) A szociális földprogramban való részvételi jogosultságot a képviselő-testület állapítja meg. A jogosultság megállapítása az ügyfél kérelme alapján történhet. A kérelemhez mellékelni kell az egy családban élők jövedelmi viszonyairól szóló igazolást. A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresn mérhető jövedelmeknél a három hónap, egyéb jövedelmeknél egy év.
(3) A kérelem abban az esetben utasítható el, ha
- a kérelmező nem felel meg az (1) bekezdésekben szereplő feltételeknek,
- a szociális földprogram végrehajtásához rendelkezésre álló keretek(vetőmag, előmevelt állatok) már nem adnak lehetőséget a kérelem teljesítésére.
(4) A kérelem benyújtásának határideje minden év november 30. napja.
(5) Amennyiben a kérelmező a jogosultsági feltételeknek megfelel, de a rendelkezésre álló források nem teszik lehetővé valamennyi kérelmező igényének kielégítését, az igénykielégítési sorrendet a kérelmezők jövedelmi helyzete határozza meg.

3. § A szociális földprogramot a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal koordinálja és a képviselő-testület bizottsága közreműködésével ellenőrzi.

4. § (1) A kedvezményezett jogosult

a) konyhakerti zöldségtermesztés esetén a földműveléshez szükséges vetőmag, műtrágya térítés nélküli felhasználására, továbbá szaktanácsadás ingyenes igénybevételére.

b) gyümölcstermesztés esetén esetén különböző fafajtájú facsemete juttatására.

(2) A megtermelt termény a kedvezményezett tulajdonába kerül. A termeléshez szükséges földterület előkészítését a támogatott önerőként vállalja.

(3) A támogatással előállított mezőgazdasági alapanyagokat és a megtermelt javakat is a kedvezményezett háztartásában köteles felhasználni, így azt nem értékesítheti.

5. § (1) A kedvezményezett köteles a támogatott földet művelni (gyommentesítés, kártevők elleni védekezés) és a terményt időben betakarítani.

(2) A kedvezményezett köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, mellyel más kedvezményezettnek, továbbá bárkinek kárt okozna.

(3) A kedvezményezettségi jog és az abból származó bármilyen más előny másra át nem ruházható.

(4) A kedvezményezett köteles a mezőgazdasági tájékoztató előadáson résztvenni.

6. § A szociális földprogramban való részvételi jogosultságot megállapító határozat alapján a kedvezményezett és az önkormányzat szerződést köt, amely tartalmazza a szerződő felek természetes személyazonosító és lakcím adatain túl

- a támogatással művelt földterület adatait,
- a felhasználásra átadott anyagok (vetőmag, kemikália, facsemete) fajtáit és mennyiségét,
- az átadás időpontját,
- a művelési és továbbtartási kötelezettség kimondását,
- az önkormányzati bizottság ellenőrzési jogosultságát,
- a szerződésben szereplő kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeit.

7. § (1) Ha a kedvezményezett elmulasztja a föld művelésének kötelezettségét, az önkormányzati bizottság - határidő megjelölésével - írásban felszólítja a kötelezettség teljesítésére.

(2) A felszólítás eredménytelensége esetén a szerződést az önkormányzati bizottság köteles felmondani. A bizottság ebben az esetben a kedvezményezettet a szociális földprogramból kizárja.

(3) Ha a kizárt személy a föld művelését meg sem kezdte köteles a támogatás összegét teljes összegben visszafizetni. A kizárt személyek a szociális földprogramban további 2 évig nem vehetnek részt.

8. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, hatálybalépésével hatályát veszti Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete szociális földprogramról szóló 15/2008. (XII.5.) önkormányzati rendelete.