Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (X. 16.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 4/2015.(II.27.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 01- 2020. 11. 01

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete

5/2020.(X.16.) rendelete

a települési támogatásokról szóló 4/2015.(II.27.) rendelete

módosításáról


Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a települési támogatásokról szóló 4/2015.(II.27.) rendeletét – a továbbiakban Ör. – a  következők szerint módosítja:

1.§

Ör. 8.§  (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8. § (1)  Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga illetve családja  létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a 60.000 Ft-ot nem haladja meg.”

2.§

Ör. 9.§  (2)-(3) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § (2)  Az egy alkalommal megállapított eseti települési létfenntartási támogatás maximális összege 20.000 Ft.

(3)  Amennyiben a kérelmező szociális helyzete indokolja, méltányossági eljárás keretében 20.000 Ft-nál magasabb, de legfeljebb 100.000 Ft összegű létfenntartási támogatás is megállapítható. A méltányossági eljárást a polgármester kezdeményezi.”

2.§

Ör. 12.§  (3), (5) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 12. § (3)  Az (1) bekezdés szerinti  támogatást kérelmező akkor van létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben,  ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg.”

„(5)  Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyermeknevelési támogatás maximális összege

a) gyermek esetén 20.000 Ft,

b) fiatal felnőtt esetén 40.000 Ft”2. §

Az önkormányzat rendelete a 2020. november 1. napján lép hatályba.


Csányoszró, 2020. október 15.

.........................................................                                     ..............................

                          jegyző                                                           polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Csányoszró, 2020. október   hó  16. nap