Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (X. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális földprogramról szóló 3/2020. (III.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 16- 2020. 10. 16

Csányoszró Község Önkormányzati Képviselő-testületének

6/2020. (X.16.) rendelete a  szociális földprogramról

szóló 3/2020. (III.25.)

önkormányzati rendelete módosításárólCsányoszró Község Önkormányzata a szociális földprogram megvalósításának helyi szabályairól a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában biztosított felhatalmazás, valamint a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 132.  § (4) bekezdés g)  pontja alapján   megalkotott 3/2020. (III.25.)  rendeletét - - továbbiakban „rendelet” -  a következők szerint módosítja:

1. §


Rendelet 2§ (4) bekezdésének első mondata hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kérelem benyújtásának határideje minden év november 30. napja.”8. §


(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.Csányoszró, 2020. október 15.


Mecskei Károly

polgármester

Tóth László

jegyző
Rendelet kihirdetve!Csányoszró, 2020. okzóber 16.                                                                                               Tóth László

                                                                                                 körjegyző