Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 20- 2020. 11. 21

Csányoszró község polgármesterének

8/2020. (XI.19.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és működési szabályzatáról szóló

5/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdése alapján Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva, a  Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete által az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szervezeti és működési rendjéről megalkotott  rendeletét – a továbbiakban ’Rendelet” -  a következők szerint módosítom:


1.§


Rendelet 55. §-a hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:


„55. § (1)  A képviselő-testület állandó bizottsága az ügyrendi bizottság, amely ellátja a bizottságokra meghatározott valamennyi feladatot.

(2)  A bizottság kiemelt feladata a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása és ellenőrzése.”


2. §


E rendelet 2020. november 20. napján lép hatályba.


Csányoszró, 2020. november 19.

polgármester

jegyző
Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Csányoszró, 2020. november 19.


                                                                                                          jegyző