Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 28

Csányoszró község polgármesterének

2/2021. (II.28.) rendelete

az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdése alapján Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva Csányoszró Község polgármestere a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése , a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§.


(1) A rendelet célja, hogy Csányoszró község közigazgatási területén a tűzvédelmi, tűzmegelőzési szakmai célok érvényre juttatása érdekében a tűzgyújtási tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Csányoszró község közigazgatási belterületén  belül a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre , akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.


(3) E rendelet alkalmazásában:

 • avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb növényi maradványok;
 • szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri sütés-főzés céljára folytatnak;
 • ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, október 23., november 1. és december 25-26.


Avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályai

2.§.

 1. Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással történhet.
 2. Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló)-, illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl.vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.
 3. A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható,
 4. A napi égetést 8-19 óra közötti időszakban lehet végezni. Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti,vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

3.§.

 1. Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.
 2. Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst,bűz, pernye, és hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
 3. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetés azonnal be kell fejezni.
 4. Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén.
 5. Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 50 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.
 6. Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
 7. Az égetés során csak a helyben keletkezett kerti hulladék semmisíthető meg, más helyről égetés céljára hulladék nem szállítható el. A égetés folyamatának gyorsítása céljából éghető folyadék ( pl. benzin, gázolaj, pb. gáz stb.) nem használható.
 8. A helyben történő égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet erre a célra igénybe venni tilos.
 9. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális-,ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot.(pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, permetszer vagy ezek maradékait és csomagoló anyagait)
 10. Az égetés befejezése után a tüzet el kell oltani és oltóvízzel vagy földtakarítással biztosítani kell, hogy a tűzgyújtás helyén a tűz továbbterjedésére alkalmas parázs ne maradhasson.

4.§.

 1. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi
  szerszámot.
 2. A hatóságilag elrendelt országos általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályai

5.§.

 1. Szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet, és csak úgy, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
 2. A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
 3. A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
 4. Tilos az égetés párás, ködös, esős időben vagy erősen szeles időjárás esetén.


Záró rendelkezések

6.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Csányoszró, 2020. február 27.

   Mecskei Károly                                                                Tóth László

   polgármester                                                                     jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendeletet a mai napon kihirdettem.

Csányoszró, 2020. február 28.

    Tóth László

jegyző