Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és működési szabályzatról szóló 5/2019.(XI.22.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 16- 2021. 03. 17


Csányoszró község polgármesterének

3/2021. (III.16.) rendelete

a Szervezeti és működési szabályzatról szóló 5/2019.(XI.22.) rendelete módosításáról

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdése alapján Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva Csányoszró Község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 5/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelettel – a továbbiakban Rendelet - elfogadott Szervezeti és működési szabályzatát a következők szerint módosítja:

1.§.


(1) A Rendelet 48. §-a (4) bekezdéssel egészül ki:


„(4) A képviselő-testület a képviselő vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét  e rendelet 3. melléklete 2. pontja szerint állapítja meg”


(2) A Rendelet 50. § (2) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A polgármesteri tisztség összeférhetetlenségi szabályait az Mötv. 72-73. §-a, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét az Mötv. 39. §-a és e rendelet 3. mellékletének 2. pontja, a polgármesteri tisztség megszüntetésnek szabályait az Mötv. 69-70/A. §-a tartalmazza.”


(3) A  Rendelet  e rendelet 1. mellékletével megállapított 3. melléklettel egészül ki.


Hatályba léptető rendelkezés

2.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Csányoszró, 2021. március 14.

  Mecskei Károly                                                                 Tóth László

   polgármester                                                                     jegyző


Záradék: Az önkormányzati rendeletet a mai napon kihirdettem.

Csányoszró, 2021. március 16.                        

    Tóth László

jegyző


1. melléklet


„3. mellékletPolgármesteri, alpolgármesteri, önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozat kezelési szabályzat


A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-a (a továbbiakban: Ötv.) rendelkezéseinek figyelembevételével Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi polgármesteri, alpolgármesteri, önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozat kezelési szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) adja ki:


I. FEJEZET


1. Bevezető rendelkezések


A szabályzat hatálya kiterjed Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének valamennyi képviselőjére, a település polgármesterére, és alpolgármesterére (a továbbiakban együtt: képviselők), valamint a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal és a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal Magyarmecskei Kirendeltsége vagyonnyilatkozatok adminisztratív előkészítését, kezelését végző köztisztviselőjére (a továbbiakban: Hivatal).


2. A képviselői vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó szabályok


1. A polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a vonatkozó törvény, valamint a jelen Szabályzat rendelkezései szerint.


2. Az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül a központi jogszabályokban meghatározott formában vagyonnyilatkozatot köteles tenni.


3. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a központi jogszabályban meghatározott forma szerinti vagyonnyilatkozatát.


4. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő a képviselői jogait nem gyakorolhatja, és tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.


5. A vagyonnyilatkozatot az Ügyrendi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) tartja nyilván, és ellenőrzi. A képviselők vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével nyilvános.


6. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a Bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.


7. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Bizottságnál bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a Bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a Képviselő-testületet.


8. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Bizottság felhívására a képviselő köteles saját, illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a Bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell.II. FEJEZET


1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratok kezelése


1. A Bizottság elnöke írásban igazolja a vagyonnyilatkozat átvételét, amelyben szerepeltetni kell az átvett vagyonnyilatkozat(ok) számát, az átvett felhatalmazások megnevezését, az átvétel dátumát.


2. A képviselői vagyonnyilatkozat két példányából egyet a Bizottság elnöke zárt borítékban elhelyez a Hivatal külön erre a célra rendszeresített lemezszekrényében, a másik a vagyonnyilatkozat tételre kötelezett képviselő saját példánya.


3. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot az egyéb iratoktól elkülönítetten és együttesen kell a Hivatalban kezelni.


4. Az iratokat képviselőnként külön gyűjtőben, dossziéban kell tárolni. Az iratokat a keletkezésük sorrendjében kell elhelyezni.


5. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratokat a Hivatalnak iktatnia kell.


6. Amennyiben a vagyonnyilatkozatra kötelezett képviselői jogviszonya megszűnik, a Bizottság a jogviszony megszűnésének napján a vagyonnyilatkozatra kötelezett számára visszaadja a képviselői vagyonnyilatkozat, valamint a hozzátartozói vagyonnyilatkozat nála tárolt példányait.


7. Amennyiben a vagyonnyilatkozatra kötelezettel közös háztartásban élő házas-, illetve élettársról és gyermekről a vagyonnyilatkozatra kötelezett írásban bejelenti a Bizottság elnökének a közös háztartásban élés megszűnését, a Bizottság elnöke köteles haladéktalanul intézkedni a Hivatalnál tárolt valamennyi hozzátartozói vagyonnyilatkozat visszaadásáról.


2. A betekintési jog gyakorlásának szabályai


1. A képviselői vagyonnyilatkozatba célhoz kötötten jogosult betekinteni:

1.1. a képviselők tekintetében a Bizottság elnöke,

1.2. a Bizottság elnöke tekintetében a polgármester,

1.3. a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás során az ellenőrzést lefolytató bizottsági tag,

1.4. jogvita esetén a bíróság,

1.5. a saját vagyonnyilatkozatába a nyilatkozattételre köteles képviselő.2. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatba célhoz kötötten jogosult betekinteni:

2.1. a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás során az ellenőrzést lefolytató bizottsági elnök vagy bizottsági tag,

2.2. jogvitával összefüggésben a bíróság,

2.3. a saját vagyonnyilatkozatába a hozzátartozó.


3. A képviselő, illetve hozzátartozója a saját vagyonnyilatkozatába és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségével kapcsolatban keletkezett iratokba célhoz kötötten betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kaphat.


4. A polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatába bárki betekinthet, arról saját kezű feljegyzést készíthet (továbbiakban együttesen: betekintési jog).


5. A vagyonnyilatkozatokba való betekintés igényét a bizottság elnökének címezve kell kezdeményezni, az érintett kötelezetti vagyonnyilatkozat megjelölésével, és a betekintő nevének feltüntetésével.

A bizottság elnöke a kezdeményezésre a beérkezéstől számított 15 napon belül - első alkalommal jelen rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül, - tájékoztatja a kezdeményezőt a betekintés helyéről és idejéről.


6. A betekintés helyéről és idejéről az igénylővel egyidejűleg értesíteni kell az érintett kötelezettet is, lehetőséget biztosítva számára a személye megjelenésre.


7. A betekintés alkalmával a bizottság elnöke vagy a bizottság általa felhatalmazott képviselő tagja, továbbá a jegyző vagy az általa megbízott köztisztviselő végig jelen van. Az igénylőnek átadja a kért vagyonnyilatkozatot, aki betekintési jogát a 4. alpontban foglaltak szerint gyakorolhatja.


8. A betekintés 2. pont 4. alpontban meghatározott típusáról külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

a.)        az érintett kötelezett nevét, akinek vagyonnyilatkozatába betekinthet,

b.)        a betekintő nevét, és aláírását,

c.)        a betekintés helyét, idejét és módját,

d.)       a jelenlevő bizottsági tag és köztisztviselő nevét, aláírását,

e.)        megjelenése esetén az érintett kötelezett nevét, és aláírását.


9. A vagyonnyilatkozatra kötelezett vagyonnyilatkozatába, valamint az azzal összefüggő iratokba történő betekintést a vagyonnyilatkozathoz csatolt “Kísérő lap”-on kell dokumentálni.


10. A betekintéssel kapcsolatban keletkezett iratokat az adott képviselő vagyonnyilatkozattal kapcsolatos irataival együtt kell kezelni, azok között kell tárolni.


3. A képviselői vagyonnyilatkozat kezelésére vonatkozó adatvédelmi szabályok


1. A képviselői vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatban adatvédelmet igényel valamennyi, a nyilatkozat tételi kötelezettséggel összefüggésben keletkezett irat, így különösen a következők:

1.1. a képviselő tájékoztatása a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségéről és annak határidejéről,

1.2. a képviselő nyilatkozata a közös háztartásban élő házas- illetve élettársának és gyermekeinek nevéről,

1.3. a képviselői vagyonnyilatkozat (a kötelezett személyi adatai, valamint a jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok),

1.4. a hozzátartozói vagyonnyilatkozat (a kötelezett személyi adatai, valamint a jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok),

1.5. a kísérő lap a vagyonnyilatkozathoz,

1.6. az igazolás a vagyonnyilatkozat átvételéről,

1.7. felhatalmazás a személyes adatok kezelésére,

1.8. a képviselő értesítése a legközelebbi vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége esedékessé válásának évéről,

1.9. igazolás, a képviselő legközelebbi vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége esedékessé válása évéről való értesítés átvételéről,

1.10. jegyzőkönyv a vagyonnyilatkozat összevetéséről,

1.11. értesítés a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos meghallgatásról,

1.12. jegyzőkönyv a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos meghallgatásról,

1.13. jegyzőkönyv a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás kezdeményezéséről,

1.14. a képviselő igazolása a vagyonnyilatkozata átvételéről (képviselői jogviszony megszűnésekor, vagy megszűntetésekor),

1.15. írásbeli hozzájárulás a vagyonnyilatkozatban foglalt adatokról harmadik személynek adható tájékoztatáshoz.


2. Gondoskodni kell a papíralapú adathordozók biztonságos tárolásáról.

A tárolást páncélszekrényben, ennek hiányában tűzbiztos lemezszekrényben kell megoldani.


3. A tároló helyet úgy kell kialakítani, hogy a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratokon kívül más irat ne legyen ott, a tároló hely kizárólag a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratok őrzési helyéül szolgáljon.


4. Az adatokhoz való hozzáférést a tároló eszköz zárásával kell megoldani. A tárolók kulcsával illetve a kóddal csak a Bizottság elnöke rendelkezhet. A Hivatal a kiadott kulcsról, kódról nyilvántartást vezet.

Amennyiben a kulcs, kód elveszik, azt haladéktalanul jelenteni kell a jegyzőnek, aki gondoskodik a zár lecseréléséről vagy a kód megváltoztatásáról.


5. Amikor a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratok kezelése történik, abba a hivatali helyiségbe, ahol az iratkezelés folyik, kizárólag olyan személy léphet be, aki az iratkezelésre jogosult, vagy vagyonnyilatkozat tételre kötelezett.4. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatban keletkezett iratokat kezelők személyi felelőssége


1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért a Bizottság elnöke a felelős.


2. A Hivatal gondoskodik a képviselői vagyonnyilatkozat nyomtatványok határidőben történő rendelkezésre állásáról, valamint a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásáról a Bizottság elnökének utasítása szerint.


3. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos iratokkal összefüggő adatok kezeléséért:

3.1. a Bizottság elnöke,

3.2. a Hivatal köztisztviselője,

3.3. a képviselő a saját, valamint hozzátartozóinak vagyonnyilatkozata közlése tekintetében tartozik felelősséggel.


4. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos iratokkal összefüggő dokumentumokat kezelők felelősségének tartalma:

4.1. A Bizottság elnöke felel a vagyonnyilatkozattal összefüggő adatok védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint az e szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, illetve e követelmények teljesítésének ellenőrzéséért.

4.2. A Hivatal köztisztviselőjének felelőssége gondoskodni arról, hogy az általa kezelt iratok, adatok kezelése megfeleljen az e szabályzatnak, valamint a jogszabályi rendelkezések tartalmának.

4.3. A képviselő felelős azért, hogy az általa a Bizottság részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. A képviselő felelős továbbá azért, hogy a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos nyomtatványok a hozzátartozókhoz eljussanak, illetve a kitöltött nyomtatványok a Bizottság elnöke, illetve a Hivatal részére átadásra kerüljenek.

Csányoszró, 2021. március 14.


                                                                                               Mecskei Károly

                                                                                                  polgármester”