Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV.13.) önkormányzati rendelete

A falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2021. 04. 13

Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 13.) önkormányzati rendelete

A falugondnoki szolgálatról

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 60. § (4) bekezdésében és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 39. § (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgáltatás szabályozott keretek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítsa, az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítését segítse a helyi társadalmi és civil szférát erősítse a jobb életminőség elérése érdekében.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Csányoszró község közigazgatási területén élő lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező:

 • a) magyar állampolgárokra,
 • b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
 • c) hontalanokra,
 • d) a magyar hatóság által menekültként elismert személy(ek)re.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Csányoszró község területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Csányoszró községben bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok, a közvetlen, személyes szolgáltatás alapfeladatai

3. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó alapellátási feladatok:

 • a) a közreműködés
  • aa) az étkeztetésben,
  • ab) a házi segítségnyújtásban,
  • ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
 • b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
  • ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
  • bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
  • bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;
 • c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így
  • ca) az egyéb gyermekszállítás.

Közreműködés az étkeztetésben

4. § (1) Az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnoki szolgáltatás közreműködik a valós igények felmérésében, rászorultság esetén kezdeményezi az étkeztetés biztosítását.

Közreműködés a házi segítségnyújtásban

5. § (1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgáltatás kérelemre ellátja:

 • a) a házi gondozó ellátotthoz való szállítását, és/vagy
 • b) a házi gondozó munkájába tartozó – nem szakmai jellegű – alább felsorolt feladatokat:
  • ba) fűtés előkészítés (favágás, fa behordás),
  • bb) bevásárlás, takarítás,
  • bc) gyógyszer kiváltás,
  • bd) orvos lakásra hívása,
  • be) hivatalos ügyek intézése.

Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásban

6. § (1) A közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés során a falugondnoki szolgáltatás kérelemre tájékoztatást nyújt:

 • a) a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban,
 • b) a helyben igénybe vehető pénzbeli és természetbeni ellátások, illetve a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátások köréről, feltételeiről és az igénybe vétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről.

Háziorvosi rendelésre, az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás

7. § (1) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása során a falugondnoki szolgáltatás feladata:

 • a) a betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézménybe szállítása, mely az érintett személy településről intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti,
 • b) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.

(2) A szállítás során figyelembe kell venni:

 • a) az igénylő egészségi állapotát,
 • b) a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jelleg stb.),
 • c) az igénylő és családja szociális helyzetét.

(3) Az egészségi állapot, a kezelés jellege, valamint a szociális helyzet megítélése során szükség szerint ki kell kérni a háziorvos, a házi gondozó véleményét.

A gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása

8. § (1) A gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása a rászoruló személy számára a gyógyszer kiváltásával a gyógyászati segédeszköz beszerzésével, illetve azok házhozszállításával történik.

(2) A gyógyszerkiváltás történhet:

 • a) a vény átadásával a falugondnoknak, illetve
 • b) az orvosi rendelés alkalmával az orvosnál hagyott vények alapján.

(3) A falugondnok az átvett, illetve összegyűjtött vényeket heti egy alkalommal kiváltja, majd a gyógyszereket, illetve a beszerzett gyógyászati segédeszközöket az ellátottak számára házhoz szállítja.

Az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása

9. § (1) A falugondnoki szolgáltatás ellátja továbbá az óvodáskorú, valamint az általános iskoláskorú gyermekek alkalmankénti szállítását (színház, versenyek, stb).

A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás kiegészítő feladatai

10. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás kiegészítő feladatai:

 • a) a közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
 • b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
 • c) közreműködés a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatókkal, intézményekkel.

A közösségi, művelődési, és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése

11. § (1) A falugondnok feladata az önkormányzati rendezvények - közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek - szervezésében, lebonyolításában való részvétel. A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester, irányításának megfelelően kell ellátni.

(2) Önkormányzati rendezvények többek között:

 • a) képviselő-testületi ülés,
 • b) közmeghallgatás,
 • c) falugyűlés,
 • d) egyéb lakossági fórum,
 • e) gyerek-, falu- és családi nap,
 • f) télapó és karácsonyi ünnepség.
 • g) egyéb sport vagy kulturális rendezvény

Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása

12. §

1. A falugondnoki szolgáltatás feladata a lakossági igények továbbítása az önkormányzat felé, valamint segítséget nyújtani a hivatalos ügyek intézésében, így az Önkormányzathoz benyújtott kérelmekkel kapcsolatban a különböző ellátások igényléséhez szükséges iratok beszerzésében.

A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó, az önkormányzati feladatokat segítő, közvetett szolgáltatások

13. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó - az önkormányzati feladatokat segítő - közvetett szolgáltatások:

 • a) közreműködés önkormányzati intézményi ételszállításban,
 • b) az Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
 • c) a falugondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

Az Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére

14. § (1) A falugondnoki szolgáltatás a lakosság részére tájékoztatást nyújt különösen:

 • a) az Önkormányzat által szervezett programokról,
 • b) a képviselő-testület ülésének időpontjáról,
 • c) a lakosságot érintő egyéb információkról.

A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó, egyéb szolgáltatási feladatok

15. § (1) falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok tartoznak:

 • a) személyszállítási feladatok,
  • aa) nappali ellátást nyújtó szociális intézménybe történő szállítás,
  • ab) önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás,
 • b) önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok,
 • c) egyéb, nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok.

A falugondnoki szolgálat önkormányzati feladathoz tartozó szállítási feladatai

16. § (1) A falugondnoki szolgáltatás az önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatai között ellátja a helyi ellátáshoz szükséges szállítási, árubeszerzési feladatokat.

Egyéb szolgáltatás jellegű feladatok

17. § (1) A falugondnoki szolgáltatás ellátja az egyéb, a 3-17. §-ba nem tartozó feladatokat, ha az nem ellentétes a falugondnoki szolgáltatás e rendelet 1. §-ban meghatározott céljával.

A falugondnoki szolgáltatás igénybevételének módja

18. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevétele iránti eljárás az ügyfél kérelmére indul.

(2) A kérelmet a falugondnoknak kell benyújtani írásban vagy szóban.

(3) A falugondnok számára a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 8. melléklet alapján vezetett tevékenységnaplóban dokumentálja tevékenységét. A dokumentumban a szolgáltatást igénybe vevők aláírása nem szükséges.

(4) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

A falugondnoki szolgáltatás ellátása

19. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatokat a falugondnok a szolgálat rendelkezésre álló önkormányzati gépjármű segítségével látja el. A falugondnok a feladatait a munkaköri leírásában, a falugondnoki szolgálat szakmai programjában, a falugondnoki szolgálat szervezeti és működési szabályzatában, valamint e rendeletben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kell ellátnia.

(2) A falugondnok a feladatokat a munkaköri leírásában meghatározott munkarend szerinti időben köteles ellátni.

(3) A falugondnoki szolgáltatás nyújtását az önkormányzat nem szüneteltetheti. A folyamatos működésről távollét esetén a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon, a szolgáltatást végző személynek megfelelő képesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítése, illetve másik szociális szolgáltatóval, intézménnyel, illetve annak fenntartójával kötött megállapodás révén gondoskodik.

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2021. április 13-án lép hatályba.

Mecskei Károly Tóth László

polgármester jegyző

Rendeletet a mai napon kihirdettem:

Csányoszró, 2021. április 13.

Tóth László