Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 12. 28

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2021.12.28.

Csányoszró Község Önkormányzat képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés (7) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében és a 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörének ellátása érdekében a közművelődésről a következő rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározottak szerint - kötelező feladatként - végzi a helyi közművelődési tevékenység támogatását.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység érdekében - e rendeletben meghatározottak szerint - az önkormányzat az alábbi közművelődési feladatokat látja el:

a) a közművelődési alapszolgáltatás megszervezése,

b) pénzügyi támogatás biztosítása,

c) lakossági képviselet biztosítása.

(3) Az Önkormányzat - figyelembe véve a helyi közművelődési és kulturális sajátosságokat valamint a jogszabályi előírásokat - e rendeletben határozza meg az általa biztosított közművelődési alapszolgáltatások körét, illetve a feladatellátás formáját, módját, mértékét.

(4) Az önkormányzat közvetlenül, illetve az általa biztosított közösségi szintéren folyó alapszolgáltatások biztosítása során együttműködésre törekszik minden olyan szervezettel, személlyel, mely segíti a közművelődési feladatok ellátását.

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) a feladatellátóra,

b) a közművelődési alapszolgáltatást biztosító közösségi színtérre,

c) a közművelődési alapszolgáltatás során foglalkoztatott személyekre,

d) a közművelődési alapszolgáltatás igénybevevőire, közművelődési tevékenység résztvevőire.

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. Közművelődési feladat: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 76. § (2) bekezdés szerinti tevékenység.

2. Közművelődési tevékenység a Kultv. 1. számú melléklet r) pontjában meghatározott közművelődési tevékenység.

3. 3 Feladatellátó: a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 8.) EMMI rendelet (továbbiakban: Vhr.) 2. § 2. pontja szerinti feladatellátó.

4. A közösségi színtér a Kultv. 78/H. § (1) és (2) bekezdése szerinti színtér, mely önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, és a Kultv. 77. § (3) bekezdésében meghatározott jellemzők, elvárások szerint működik.

2. Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások megszervezése, a biztosított alapszolgáltatások mértéke

4. § (1) Az Önkormányzat - az illetékességi területén élő lakosok számát figyelembe véve - a közművelődési alapszolgáltatások közül kötelező jelleggel biztosítja a " művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása" elnevezésű alapszolgáltatást:

(2) Az Önkormányzat az alapszolgáltatás keretében ellátja a Kultv. 76. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat.

5. § Az Önkormányzat - a Kultv.76. § (4) és (5) bekezdése figyelembe vételével - a Kultv. 76. § (3) bekezdés b)-g) pontjaiban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások közül - figyelembe véve az egyes alapszolgáltatások biztosítására előírt tárgyi és személyi feltételeket-az alábbi közművelődési alapszolgáltatás megszervezését is biztosítja:

a) a Kultv. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerint a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését. Az Önkormányzat a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése alapszolgáltatáson belül a Vhr. 6. § (1) bekezdésben foglalt, ellátható feladatok közül - közvetlenül feladatellátóként, illetve más feladatellátó által - a következőket látja el:

aa) a Vhr. 6. § (1) bekezdés a) pont szerinti feladatot, azaz a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

ab) a Vhr. 6. § (1) bekezdés b) pont szerinti feladatot, azaz támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez,

ac) a Vhr. 6. § (1) bekezdés c) pont szerinti feladatot, azaz a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

ad) a Vhr. 6. § (1) bekezdés e) pont szerinti feladatot, azaz a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

ae) a Vhr. 6. § (1) bekezdés g) pont szerinti feladatot, azaz a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit,

af) a Vhr. 6. § (1) bekezdés h) pont szerinti feladatot, azaz a Vhr. 6. § (1) bekezdés a)-g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.

b) a Kultv. 76. § (3) bekezdés c) pontja szerint az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítását, mely alapszolgáltatáson belül a Vhr. 7. § (1) bekezdésben foglalt, ellátható feladatok közül - közvetlenül feladatellátóként, illetve más feladatellátó által - a következőket látja el:

ba) a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pont szerinti feladatot, azaz iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását,

bb) a Vhr. 7. § (1) bekezdés c) pont szerinti feladatot, azaz az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,

bc) a Vhr. 7. § (1) bekezdés f) pont szerinti feladatot, azaz hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.

c) a Kultv. 76. § (3) bekezdés d) pont szerint a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását, mely alapszolgáltatáson belül a Vhr. 8. § (1) bekezdésben foglalt, ellátható feladatok közül - közvetlenül feladatellátóként, illetve más feladatellátó által - a következőket látja el:

ca) a Vhr. 8. § (1) bekezdés b) pont szerinti feladatot, azaz részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását,

cb) a Vhr. 8. § (1) bekezdés e) pont szerinti feladatot, azaz a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint

cc) a Vhr. 8. § (1) bekezdés f) pont szerinti feladatot, azaz az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és a településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

3. A közművelődési alapszolgáltatások biztosításának formája, módja

6. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében a Kultv. 77. § (5) bekezdése, 78. - 78/H. §-ai valamint a Vhr. 12-. 18. §-ai figyelembe vételével közösségi színteret biztosít.

(2) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében közművelődési intézményt nem biztosít.

7. § (1) Az Önkormányzat által biztosított "Integrált Közösségi Szolgáltató Tér" nevű közösségi színtér

a) címe: 7964 Csányoszró, Szabadság u. 6.

b) által nyújtott közművelődési alapszolgáltatás biztosításának formája: A Kultv. 78/H. § (2) bekezdés b) pontja alapján a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító integrált közösségi és szolgáltató tér.

c) által nyújtott közművelődési alapszolgáltatás biztosításának módja/ a közösségi színtér működtetésének módja, fenntartó:saját önkormányzati fenntartás, a fenntartó: Csányoszró Község Önkormányzata

d) Vhr. alapján biztosított heti nyitva tartási idő: 32 óra

(2) Az Önkormányzat által biztosított „ Kultúrház Közösségi színtér " nevű közösségi színtér

a) címe: 7964 Csányoszró, Kossuth u. 59.

b) által nyújtott közművelődési alapszolgáltatás biztosításának formája: A Kultv. 78/H. § (2) bekezdés b) pontja alapján a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító közösségi és szolgáltató tér.

c) által nyújtott közművelődési alapszolgáltatás biztosításának módja/ a közösségi színtér működtetésének módja, fenntartó saját önkormányzati fenntartás, a fenntartó: Csányoszró Község Önkormányzata

d) Vhr. alapján biztosított heti nyitva tartási idő: .32 óra

8. § (1) A közösségi színtér esetében be kell tartani a Kultv. 77. § (3) bekezdésében meghatározottakat.

(2) A közösségi színtér tekintetében biztosítani kell a Vhr. 4. § szerinti tárgyi, a Vhr. 12. § (1) bekezdés szerinti személyi, valamint a Vhr. 12. § (2) bekezdés szerinti nyitvatartási feltételeket.

(3) Az önkormányzat külön határozatban határozza meg a közösségi színtér működési szabályait, mely tartalmazza a használati szabályokat, a működési módját, (nyitvatartási idő, a térítésmentesen és térítés mellett történő használat szabályait).

(4) Az önkormányzat a közösségi színtér éves szolgáltatási tervét a jóváhagyással egyidejűleg felülvizsgálja a (3) bekezdés szerinti működési szabályokat.

9. § (1) A Kultv. 78/I. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat gazdálkodási, költségvetési vagy vagyongazdálkodási előnyök miatt engedélyezi a 7. §-ban meghatározott közösségi színtér közművelődési célon kívüli más célra történő átmeneti igénybevételét.

(2) Az önkormányzat külön dönt a hatáskörébe tartozó (1) bekezdés szerinti, közművelődési céltól eltérő igénybevétel feltételeiről

10. § A Kultv. 78/I. § bekezdése alapján az Önkormányzat gazdálkodási, költségvetési vagy vagyongazdálkodási előnyök miatt engedélyezi a 7. §-ban meghatározott közösségi színtér tevékenységének évente legfeljebb 2 hónap időtartamú szüneteltetését.

4. Az önkormányzat egyes feladatai

11. § (1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával összefüggésben ellátja a Kultv. 78/I. § (4) bekezdése szerinti feladatokat. A feladatok finanszírozása érdekében a közművelődési tevékenységekkel összegfüggő kiadásokat és bevételeket az éves költségvetésében tervezi.

(2) Az Önkormányzat a Közösségi színtér tekintetében a költségvetési tervezéshez költségvetési bevételi és kiadási adatokat is tartalmazó szolgáltatási terv tervezet benyújtását kérheti, melynek figyelembe vételével tervezi meg a következő évi közművelődéshez kapcsolódó költségvetési kiadásokat és bevételeket.

(3) Az Önkormányzat a Vhr. 3. § (3) bekezdés szerinti tatalmi elemeket tartalmazó szolgáltatási tervet hagy jóvá.

5. A lakossági képviselet biztosítása

12. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása során biztosítja a lakossági képviseletet.

6. Záró rendelkezések

13. § A rendeletet a 7. § szerinti közösségi színtérben is közzé kell tenni.

14. § Hatályát veszti a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelete című 2/2018 (II.1..).

15. § Ez a rendelet 2021. december 28-án lép hatályba.