Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete

2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 05

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete

2022. évi költségvetéséről

2022.03.05.

Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 199.531.139 Ft költségvetési bevétellel 199.531.139 Ft költségvetési kiadással 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 6. melléklet részletezi.

(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)

b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5.melléklet)

d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást tervez. (5. melléklet)

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat a kiadások között 8.635.000 Ft tartalékot állapít meg.

(5) Az előirányza tfelhasználási ütemtervet a 9. melléklet, likviditási tervet 10. melléklet, a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(6) A Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 13. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(7) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2022. március 5-én lép hatályba.

1. melléklet

A

B

C

1

2

Csányoszró Község Önkormányzat

3

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

4

5

Cím száma

Cím megnevezése

6

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

7

1.

Csányoszró Község Önkormányzata

8

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

9

Köztemető-fenntartás és -működtetés

10

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

11

Közterület rendjének fenntartása

12

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

13

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

14

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

15

Közfoglalkoztatási mintaprogram

16

Út, autópálya építése

17

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

18

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

19

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

20

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

21

Közvilágítás

22

Zöldterület-kezelés

23

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

24

Háziorvosi alapellátás

25

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

26

Könyvtári szolgáltatások

27

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

28

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

29

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

30

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

31

Szociális étkeztetés

32

Házi segítségnyújtás

33

34

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

35

2.

Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal

36

37

3.

Csányoszró Térségi Intézményfenntartó Társulás

38

39

4. melléklet

A

B

C

D

1

2

Csányoszró

3

2022. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

4

5

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Összeg

6

2022.

7

Kv. tv. Szerint

Bérintézkedések
támogatása

Összesen

8

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

60 890 140

632489

61522629

9

Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása

6452895

994354

7447249

10

- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása

2031120

94343

2125463

11

- közvilágítás fenntartásának támogatása

1504000

103152

1607152

12

- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

2220765

753462

2974227

13

- közutak fenntartásának támogatása

697010

43397

740407

14

0

15

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

0

16

0

17

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6000000

877888

6877888

18

Kiegészítő támogatás

28632964

28632964

19

Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után

101975999

2504731

104480730

20

Polgármesteri illetmény támogatása

3443155

3443155

21

Települési önkormányzatok működési támogatása összesen:

105 419 154

2 504 731

107 923 885

22

0

23

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

15 865 750

1 403 500

17 269 250

24

Óvodapedagógusok elismert létszáma

12 153 750

1 003 500

13 157 250

25

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint

0

26

Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónap)

0

27

Őedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint

0

28

Óvodaműködtetési támogatás-
(Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)

2 200 000

400 000

2 600 000

29

Óvodaműködtetési támogatás-
(Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)

0

30

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

0

31

- 12 hónap

1 512 000

1 512 000

32

0

33

0

34

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA

0

35

Szociális feladatok támogatása

17 093 000

17 093 000

36

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

4 590 000

551 700

5 141 700

37

Gyermekétkeztetés támogatása

0

0

38

- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez

0

39

- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

0

40

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése

1 624 500

1 624 500

41

0

42

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

23 307 500

551 700

23 859 200

43

Kulturális feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

44

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

146 862 404

4 459 931

151 322 335

45

0

46

HELYI ADÓBEVÉTELEK

0

47

Kommunális adó

846 000

846 000

48

Telekadó

0

49

Iparűzési adó

4 100 000

4 100 000

50

Gépjármű adó

0

51

ÖSSZESEN

4 946 000

4 946 000

52

0

53

Önkormányzati hivatal támogatása kiegészítés után

83 755 591

632 489

84 388 080

54

Óvoda támogatása

15 865 750

1 403 500

17 269 250

55

Önkormányzat

47 241 063

2 423 942

49 665 005

5. melléklet

A

B

C

D

E

F

G

1

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

2

2022. ÉV

3

adatok: Ft-ban

4

FELÚJÍTÁSOK

Előirányzat

5

6

Óvoda

9 767 043

7

Földút felújítás, karbantartási gépek beszerzése

8

9

Összesen

9 767 043

10

BERUHÁZÁSOK

11

Falugondnoki autóbusz vásárlás

0

12

Energetikei tervek

0

13

Összesen

0

14

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 767 043

15

16

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

17

Felhalmozási célra

18

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

19

Államháztartáson belül

20

Önkormányzatoknak

21

Intézményfenntartó Társulásnak

22

Államháztartáson belül összesen

0

23

Államháztartáson kívül

24

Háztartásoknak / bursa

25

Egyesületnek

0

26

Államháztartáson kívül összesen

0

27

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

0

6. melléklet

A

B

C

D

E

F

G

H

1

6. számú melléklet

2

3

Csányoszró

4

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

5

6

adatok: Ft-ban

7

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK

2022. évi terv

8

9

Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása

10

Államháztartáson belül

23 197 424

11

Önkormányzatoknak

12

13

Családsegítő Baksa

116 622

14

15

Társulások

23 080 802

16

SKTT

0

17

Sellyei Ivóvízminőség-javító Társulás

301 800

18

Mecske-Dráva Társulás

414 642

19

Csányoszró Térségi Intézményfenntartó Társulás

22 364 360

20

Államháztartáson kívül

21

Háztarásoknak

22

Egyesületeknek

23

24

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

23 197 424

25

26

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

2021. évi terv

27

28

Rendszeres pénzbeli ellátások

29

Szociális tűzifa és téli reszicsökkentés

0

30

31

Eseti pénzbeli szociális ellátások

17 093 000

32

Önkormányzati segély

2 600 000

33

Települési támogatás

14 173 000

34

Köztemetés

320 000

35

Étkeztetés

36

Házi gondozás

37

38

ÖSSZESEN

17 093 000

7. melléklet

A

B

C

D

E

F

1

7. számú melléklet

2

3

Csányoszró

4

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

5

2022. ÉV

6

7

Cím megnevezése

Előirányzat

8

Szakalkalmazott

Technikai dolgozók

Létszám összesen (fő)

9

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

10

1.

Csányoszró Község Önkormányzata

11

Önkormányzati jogalkotás

12

Falugondnok

13

Mezőőri szolgálat

14

Védőnői Szolgálat

1

1

15

Könyvtár

16

Önkormányzat összesen

1

1

17

Közfoglalkoztatás

18

1.

Közfoglalkoztatottak

1

8

9

19

20

Polgármester

1

1

21

Képviselők

4

4

22

Összesen

5

2

8

10

23

24

Önkormányzati Hivatal

25

1.

Mt. hatálya alá tartozó

2

2

26

2.

Köztisztviselő

16

16

8. melléklet

A

B

C

D

E

F

G

H

1

8. számú melléklet

2

3

Csányoszró

4

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

5

adatok: Ft-ban

6

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

7

előirányzat

előirányzat

8

Falugondnok

9

Költségvetési támogatás

5 141 700

5 141 700

Személyi juttatások

3 628 250

3 628 250

10

Önkormányzati hozzájárulás

522 261

522 261

Munkaadókat terhelő járulékok

495 111

495 111

11

Dologi kiadások

1 540 600

1 540 600

12

Beruházás

0

0

13

Bevételek összesen

5 663 961

0

5 663 961

Kiadások összesen

5 663 961

0

5 663 961

10. melléklet

A

B

C

D

E

1

2022. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

2

3

Hónap

Nyitó pénzkészlet

Bevételek

Kiadások

Záró pénzkészlet

4

Január

24 299 795

14 190 445

28 992 381

9 497 859

5

Február

9 497 859

14 190 445

14 621 787

9 066 518

6

Március

9 066 518

16 663 445

14 614 993

11 114 970

7

Április

11 114 970

14 190 445

24 382 036

923 380

8

Május

923 380

14 190 445

14 614 993

498 832

9

Június

498 832

14 190 445

14 614 993

74 285

10

Július

74 285

14 190 445

14 614 993

-350 263

11

Augusztus

-350 263

14 190 445

14 614 993

-774 810

12

Szeptember

-774 810

16 663 445

14 614 993

1 273 642

13

Október

1 273 642

14 190 445

14 614 993

849 095

14

November

849 095

14 190 445

14 614 993

424 547

15

December

424 547

14 190 445

14 614 993

0

16

2021. ÉVI ÖSSZESEN

199 531 139

199 531 139

0

11. melléklet

A

B

C

D

E

1

11. melléklet

2

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP 392-15-2017-00034, EFOP 153

3

Ezer forintban

4

Források

2022.

2022.

2022

Összesen

5

Saját erő

0

6

- saját erőből központi támogatás

0

7

EU-s forrás

0

8

Társfinanszírozás

0

9

Hitel

0

10

Egyéb forrás

0

11

Előző évi maradvány

0

12

Források összesen:

0

0

0

0

13

14

Kiadások, költségek

2022.

2022.

2022

Összesen

15

Személyi jellegű

16

Beruházások, beszerzések

17

Szolgáltatások igénybe vétele

18

Adminisztratív költségek

0

19

0

20

0

21

0

22

Összesen:

0

0

0

0

23

24

25

EU-s projekt neve, azonosítója:

26

Ezer forintban

27

Források

2022.

2022.

2022

Összesen

28

Saját erő

0

29

- saját erőből központi támogatás

0

30

EU-s forrás

0

31

Társfinanszírozás

0

32

Hitel

0

33

Egyéb forrás

0

34

0

35

Források összesen:

0

0

0

0

36

37

Kiadások, költségek

2022.

2022.

2022

Összesen

38

Személyi jellegű

0

39

Beruházások, beszerzések

0

40

Szolgáltatások igénybe vétele

0

41

Adminisztratív költségek

0

42

0

43

0

44

0

45

Összesen:

0

0

0

0

12. melléklet

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

12. számú melléklet

2

3

Csányoszró

4

2022. TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

5

6

adatok: ezer Ft-ban

7

Sorszám

A támogatás jogcíme

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Adókedvezmény

Egyéb támogatás

Összesen

8

Jogcíme

Mértéke

Érinetett adóalanyok száma / fő

Összege

9

1.

10

2.

11

12

13. melléklet

A

B

C

D

1

13. melléklet

2

CSÁNYOSZRÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3

2022. évi költségvetése

4

5

6

7

8

Megnevezés

Eredeti előirányzat
2021

Előzetes teljesítés
2021.

Eredeti előirányzat
2022.

9

3

4

5

6

10

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

55 161 730

51 835 501

64 344 655

11

Béren kívüli juttatások (KI 107)

4 725 000

4 232 520

3 691 406

12

Céljuttatás

4 928 564

13

Közlekedési költségtérítés (KI 109)

1588000

1 014 561

1300000

14

Jubileumi jutalom (K 1105)

1 071 200

15

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

3260000

830 129

1200000

16

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (Kll)

64 734 730

63 912 475

70 536 061

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

80000

60 075

90000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

80 000

60 075

90 000

20

Személyi juttatások (=14+18) (KI)

64 814 730

63 972 550

70 626 061

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

9 800 143

9 908 707

9 566 099

22

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

900000

1 006 908

1000000

23

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1050000

2 158 812

2100000

24

Készletbeszeizés (=21+22+23) (K31)

1 950 000

3 165 720

3 100 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

100000

74 488

80000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

500000

208 101

300000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

600000

282 589

380000

28

Közüzemi díjak (K331)

287000

434 813

500000

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

490000

489 480

510000

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1600000

1 394 120

1400000

31

Közvetített szolgáltatások

39 995

40000

32

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

800000

605 490

650000

33

Egyéb szolgáltatások (K337)

1250000

1 365 429

1400000

34

Szolgáltatási kiadások (=28+.. .+34) (K33)

4427000

4 329 327

4500000

35

Kiküldetési kiadások

1050000

557 704

700000

36

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

1050000

557 704

700000

37

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1883790

1 461 657

2154600

38

Kamatkiadások (K 353)

39

Egyéb dologi kiadások (K355)

500100

128 616

195000

40

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+.. .+43) (K35)

2 383 890

1 590 273

2 349 600

41

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

10 410 890

9 925 613

11 029 600

42

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+.. .+158) (K506)

43

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

901775

664 061

650000

44

Egyéb tárgyi eszközök létesítése

1000000

333 856

200000

45

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

513479

269 438

229500

46

Beruházások (=72+.. .+78) (K6)

2 415 254

1 267 355

1 079 500

47

Ingatlanok felújítása (K71)

1417323

1417323

48

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

382677

382677

49

Felújítások (=80+...+83) (K7)

1800000

1 800 000

50

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

89 241 017

85 074 225

94 101 260