Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 19

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.19.

Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 284.103.443 Ft költségvetési bevétellel, 236.491.898 Ft költségvetési kiadással, 47.611.545 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet , 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a maradványt a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(5) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 9. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Ez a rendelet 2022. május 19-én lép hatályba.

1. melléklet

Csányoszró Község Önkormányzata zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

137 007 155

147 961 502

147 961 502

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

97 001 665

97 281 084

97 281 084

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

20 586 350

19 818 250

19 818 250

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

17 149 140

20 023 187

20 023 187

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8 225 821

8 225 821

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

343 160

343 160

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 080 627

35 820 406

35 820 406

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 080 627

35 820 406

35 820 406

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

22 560 613

22 560 613

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

19 623 113

19 623 113

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 937 500

2 937 500

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

3 050 000

9 326 841

5 033 375

4.1.

Települési adó

243 213

16 817

4.2.

Egyéb bírság

12 000

4.3.

Iparűzési adó

1 600 000

6 956 395

4 156 204

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

1 870

4.7.

Kommunális adó

1 450 000

2 127 233

846 484

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

550 000

5 455 663

3 908 294

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

908 600

908 600

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

550 000

2 951 074

1 893 857

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

179 549

118 397

5.4.

Tulajdonosi bevételek

901 045

472 045

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

3 226

3 226

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

329 400

329 400

5.11.

Egyéb működési bevételek

182 769

182 769

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 100 000

2 800 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 300 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 800 000

2 800 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

149 687 782

225 225 025

218 084 190

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

52 805 949

52 097 343

52 097 343

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

52 805 949

52 097 343

52 097 343

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 736 794

5 736 794

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 736 794

5 736 794

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

52 805 949

57 834 137

57 834 137

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

202 493 731

283 059 162

275 918 327

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

70 363 376

124 091 808

103 947 427

1.1.

Személyi juttatások

14 936 633

35 583 467

35 583 467

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 667 826

3 722 186

3 722 186

1.3.

Dologi kiadások

13 260 423

32 801 228

31 029 897

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 566 000

15 566 000

10 476 091

1.5

Egyéb működési célú kiadások

22 906 064

23 751 776

23 135 786

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 992 984

2 360 810

2 016 924

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

20 984 862

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

134 000

1.18.

Tartalékok

2 026 430

12 667 151

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 026 430

12 667 151

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

44 118 085

70 955 084

41 989 958

2.1.

Beruházások

14 669 764

19 729 033

14 493 846

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

29 448 321

51 226 051

27 496 112

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

114 481 461

195 046 892

145 937 385

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

88 012 270

88 012 270

85 946 797

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 480 287

5 480 287

5 480 287

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

82 531 983

82 531 983

80 466 510

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

88 012 270

88 012 270

85 946 797

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

202 493 731

283 059 162

231 884 182

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

35 206 321

30 178 133

72 146 805

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

-35 206 321

-30 178 133

-28 112 660

2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

137 007 155

147 961 502

147 961 502

Személyi juttatások

14 936 633

35 583 467

35 583 467

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 080 627

35 820 406

35 820 406

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 667 826

3 722 186

3 722 186

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

13 260 423

32 801 228

31 029 897

4.

Közhatalmi bevételek

3 050 000

9 326 841

5 033 375

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 566 000

15 566 000

10 476 091

5.

Működési bevételek

550 000

5 455 663

3 908 294

Egyéb működési célú kiadások

22 906 064

23 751 776

23 135 786

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

2 026 430

12 667 151

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

149 687 782

198 564 412

192 723 577

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

70 363 376

124 091 808

103 947 427

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )

52 805 949

57 834 137

57 834 137

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

52 805 949

52 097 343

52 097 343

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 736 794

5 736 794

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

5 480 287

5 480 287

5 480 287

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

82 531 983

82 531 983

80 466 510

19.

Értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)

52 805 949

57 834 137

57 834 137

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)

88 012 270

88 012 270

85 946 797

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

202 493 731

256 398 549

250 557 714

158 375 646

212 104 078

189 894 224

26.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

79 324 406

74 472 604

88 776 150

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

44 118 085

44 294 471

60 663 490

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2021. I. 1-től XII.31-ig

Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Garázs építés

727 000

2021

1 000 000

727 000

727 000

Fűtőtest vás. 2db műv.ház.

14 380

2021

20 000

14 380

14 380

Burgonyafelszedő gép

304 800

2021

500 000

304 800

304 800

Burgonyaültető gép

184 150

2021

200 000

184 150

184 150

Falubusz beszerzés

10 554 280

2021

14 000 000

10 554 280

10 554 280

Alkatrész/karburátor vás.

39 500

2021

50 000

39 500

39 500

Öntöző cső, szalag és tartozékai

361 238

2021

500 000

361 238

361 238

Bozótvágó

105 800

2021

150 000

105 800

105 800

Husqvarna kistraktor

1 159 900

2021

1 795 000

1 159 900

1 159 900

Magasnyomású mosó

100 000

2021

150 000

100 000

100 000

Elektromos permetező

25 980

2021

50 000

25 980

25 980

Háti permetező

27 980

2021

50 000

27 980

27 980

Szárzúzó

248 700

2021

300 000

248 700

248 700

Oszlopos mérleg

14 990

2021

20 000

14 990

14 990

Rotációs kapa

180 000

2021

250 000

180 000

180 000

Sövényvágó

13 290

2021

20 000

13 290

13 290

Hosszabbító

13 680

2021

20 000

13 680

13 680

Reflektor

6 110

2021

15 000

6 110

6 110

Üst, edényzet

140 000

2021

200 000

140 000

140 000

Mosdócsaptelep

14 190

2021

20 000

14 190

14 190

Audió keverő

30 999

2021

50 000

30 999

30 999

Ülés magasító/falubusz

59 940

2021

100 000

59 940

59 940

GPS/falubusz

56 999

2021

100 000

56 999

56 999

Tolatókamera/falubusz

98 990

2021

150 000

98 990

98 990

Vízálló ledszalag/Műv.ház

10 950

2021

19 033

10 950

10 950

ÖSSZESEN:

14 493 846

19 729 033

14 493 846

14 493 846

4. melléklet

Működési célú kiadások és bevételek mérlege

Forintban!

Kiadások

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

D

E

F

G

H

I

147 961 502

147 961 502

Személyi juttatások

14 936 633

35 583 467

35 583 467

35 820 406

35 820 406

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 667 826

3 722 186

3 722 186

Dologi kiadások

13 260 423

32 801 228

31 029 897

9 326 841

5 033 375

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 566 000

15 566 000

10 476 091

5 455 663

3 908 294

Egyéb működési célú kiadások

22 906 064

23 751 776

23 135 786

Tartalékok

2 026 430

12 667 151

198 564 412

192 723 577

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

70 363 376

124 091 808

103 947 427

57 834 137

57 834 137

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

52 097 343

52 097 343

Likviditási célú hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

5 736 794

5 736 794

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

5 480 287

5 480 287

5 480 287

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

82 531 983

82 531 983

80 466 510

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Váltókiadások

57 834 137

57 834 137

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)

88 012 270

88 012 270

85 946 797

256 398 549

250 557 714

158 375 646

212 104 078

189 894 224

-

-

Költségvetési többlet:

79 324 406

74 472 604

88 776 150

-

-

Bruttó többlet:

44 118 085

44 294 471

60 663 490

5. melléklet

EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

2021. évi

2021. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

6. melléklet

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése

Megnevezés

Csányoszró Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

137 007 155

147 961 502

147 961 502

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

97 001 665

97 281 084

97 281 084

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

20 586 350

19 818 250

19 818 250

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

17 149 140

20 023 187

20 023 187

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8 225 821

8 225 821

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

343 160

343 160

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 080 627

35 820 406

35 820 406

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 080 627

35 820 406

35 820 406

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

22 560 613

22 560 613

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

19 623 113

19 623 113

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 937 500

2 937 500

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

3 050 000

9 326 841

5 033 375

4.1.

Települési adó

243 213

16 817

4.2.

Egyéb bírság

12 000

4.3.

Iparűzési adó

1 600 000

6 956 395

4 156 204

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

1 870

4.7.

Kommunális adó

1 450 000

2 127 233

846 484

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

550 000

5 455 663

3 908 294

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

908 600

908 600

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

550 000

2 951 074

1 893 857

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

179 549

118 397

5.4.

Tulajdonosi bevételek

901 045

472 045

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

3 226

3 226

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

329 400

329 400

5.11.

Egyéb működési bevételek

182 769

182 769

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 100 000

2 800 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 300 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 800 000

2 800 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

149 687 782

225 225 025

218 084 190

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

52 805 949

52 097 343

52 097 343

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

52 805 949

52 097 343

52 097 343

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 736 794

5 736 794

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 736 794

5 736 794

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

52 805 949

57 834 137

57 834 137

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

202 493 731

283 059 162

275 918 327

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

70 363 376

124 091 808

103 947 427

1.1.

Személyi juttatások

14 936 633

35 583 467

35 583 467

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 667 826

3 722 186

3 722 186

1.3.

Dologi kiadások

13 260 423

32 801 228

31 029 897

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 566 000

15 566 000

10 476 091

1.5

Egyéb működési célú kiadások

22 906 064

23 751 776

23 135 786

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 992 984

2 360 810

2 016 924

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

20 984 862

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

134 000

1.18.

Tartalékok

2 026 430

12 667 151

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 026 430

12 667 151

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

44 118 085

70 955 084

41 989 958

2.1.

Beruházások

14 669 764

19 729 033

14 493 846

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

29 448 321

51 226 051

27 496 112

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

114 481 461

195 046 892

145 937 385

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

88 012 270

88 012 270

85 946 797

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

5 480 287

5 480 287

5 480 287

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Központi, irányító szervi támogatás

82 531 983

82 531 983

80 466 510

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

88 012 270

88 012 270

85 946 797

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

202 493 731

283 059 162

231 884 182

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

30

30

30

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

23

23

23

7. melléklet

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés

Csányoszró Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

137 007 155

147 961 502

147 961 502

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

97 001 665

97 281 084

97 281 084

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

20 586 350

19 818 250

19 818 250

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

17 149 140

20 023 187

20 023 187

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8 225 821

8 225 821

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

343 160

343 160

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 080 627

35 820 406

35 820 406

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 080 627

35 820 406

35 820 406

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

22 560 613

22 560 613

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

19 623 113

19 623 113

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 937 500

2 937 500

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

3 050 000

9 326 841

5 033 375

4.1.

Települési adó

243 213

16 817

4.2.

Egyéb bírság

12 000

4.3.

Iparűzési adó

1 600 000

6 956 395

4 156 204

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

1 870

4.7.

Kommunális adó

1 450 000

2 127 233

846 484

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

550 000

5 455 663

3 908 294

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

908 600

908 600

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

550 000

2 951 074

1 893 857

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

179 549

118 397

5.4.

Tulajdonosi bevételek

901 045

472 045

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

3 226

3 226

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

329 400

329 400

5.11.

Egyéb működési bevételek

182 769

182 769

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 100 000

2 800 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 300 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 800 000

2 800 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

149 687 782

225 225 025

218 084 190

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

52 805 949

52 097 343

52 097 343

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

52 805 949

52 097 343

52 097 343

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 736 794

5 736 794

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 736 794

5 736 794

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

52 805 949

57 834 137

57 834 137

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

202 493 731

283 059 162

275 918 327

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

70 363 376

124 091 808

103 947 427

1.1.

Személyi juttatások

14 936 633

35 583 467

35 583 467

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 667 826

3 722 186

3 722 186

1.3.

Dologi kiadások

13 260 423

32 801 228

31 029 897

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 566 000

15 566 000

10 476 091

1.5

Egyéb működési célú kiadások

22 906 064

23 751 776

23 135 786

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 992 984

2 360 810

2 016 924

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

20 984 862

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

134 000

1.18.

Tartalékok

2 026 430

12 667 151

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 026 430

12 667 151

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

44 118 085

70 955 084

41 989 958

2.1.

Beruházások

14 669 764

19 729 033

14 493 846

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

29 448 321

51 226 051

27 496 112

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

114 481 461

195 046 892

145 937 385

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

88 012 270

88 012 270

85 946 797

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

5 480 287

5 480 287

5 480 287

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Központi, irányító szervi támogatás

82 531 983

82 531 983

80 466 510

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

88 012 270

88 012 270

85 946 797

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

202 493 731

283 059 162

231 884 182

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

30

30

30

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

23

23

23

8. melléklet

Az önkormányzat maradványa

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Csányoszró Község Önkormányzata

44 034 145

44 034 145

34 267 102

9 767 043

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

9. melléklet

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

26 605 621

0

0

0

0

0

19 511 003

3 716 400

0

0

599 216

0

0

1 321 272

0

0

0

0

1 457 730

0

0

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

109 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 500

0

0

Béren kívüli juttatások (K1107)

101 451

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 451

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

313 581

0

0

0

0

0

264 384

49 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

27 130 153

0

0

0

0

0

19 775 387

3 765 597

0

0

599 216

0

0

1 321 272

0

0

0

0

1 668 681

0

0

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 153 316

7 153 316

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 299 998

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

829 998

420 000

0

0

0

0

0

50 000

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 453 314

7 153 316

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

829 998

420 000

0

0

0

0

0

50 000

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

35 583 467

7 153 316

0

0

0

0

19 775 387

3 765 597

0

0

599 216

0

0

2 151 270

420 000

0

0

0

1 668 681

0

50 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 722 186

1 095 834

0

0

0

0

1 587 863

301 319

0

0

92 877

0

0

320 583

58 596

0

0

0

258 139

0

6 975

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

3 640 965

1 069 746

0

0

0

0

1 553 615

295 652

0

0

92 877

0

0

320 583

58 596

0

0

0

242 921

0

6 975

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

39 915

0

0

0

0

0

34 248

5 667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

41 306

26 088

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 218

0

0

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

265 203

0

0

0

0

0

0

249 599

0

0

0

0

0

6 200

0

9 404

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

10 090 898

13 560

143 876

0

0

0

1 296 238

1 908 087

0

0

64 616

0

0

29 477

25 516

194 777

0

0

481 634

5 505 198

427 919

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

10 356 101

13 560

143 876

0

0

0

1 296 238

2 157 686

0

0

64 616

0

0

35 677

25 516

204 181

0

0

481 634

5 505 198

427 919

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

102 488

16 088

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

79 200

0

0

0

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

27 216

27 216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

129 704

43 304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

79 200

0

0

0

0

0

Közüzemi díjak (K331)

1 792 714

16 105

2 041

105 151

0

0

0

0

0

729 616

73 476

0

0

168 525

89 893

607 907

0

0

0

0

0

Vásárolt élelmezés (K332)

1 404 803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 404 803

0

0

0

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

1 029 828

0

0

0

0

0

0

0

0

819 828

0

0

0

0

0

210 000

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 102 731

0

0

142 200

0

0

2 047

131 338

0

75 240

376 040

0

0

0

0

335 000

0

0

40 866

0

0

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

108 135

0

0

108 135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

3 469 098

0

0

180 000

0

0

0

46 600

2 114 300

0

493 240

0

389 958

0

0

95 000

50 000

0

0

0

100 000

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

6 589 235

1 079 012

0

285 374

0

0

0

136 731

7 873

0

353 626

721 835

2 769 978

50 932

5 156

571 987

0

0

255 731

351 000

0

ebből: biztosítási díjak (K337)

636 575

0

0

206 980

0

0

0

12 365

0

0

204 999

0

0

0

0

0

0

0

212 231

0

0

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

15 496 544

1 095 117

2 041

820 860

0

0

2 047

314 669

2 122 173

1 624 684

1 296 382

721 835

3 159 936

219 457

95 049

1 819 894

50 000

1 404 803

296 597

351 000

100 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 479 875

24 863

30 794

150 523

0

0

311 386

578 661

59 987

426 447

175 336

1 966

0

62 102

32 746

438 242

13 500

379 297

150 527

1 568 257

75 241

Egyéb dologi kiadások (K355)

567 673

433 689

0

1

0

0

22 095

72 458

0

0

11 428

0

0

6 000

0

2

0

0

16 000

0

6 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

5 047 548

458 552

30 794

150 524

0

0

333 481

651 119

59 987

426 447

186 764

1 966

0

68 102

32 746

438 244

13 500

379 297

166 527

1 568 257

81 241

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

31 029 897

1 610 533

176 711

971 384

0

0

1 631 766

3 123 474

2 182 160

2 051 131

1 547 762

723 801

3 159 936

323 236

160 511

2 541 519

63 500

1 784 100

944 758

7 424 455

609 160

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

10 476 091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 476 091

0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

7 912 105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 912 105

0

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

125 986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 986

0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

2 438 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 438 000

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

10 476 091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 476 091

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

2 016 924

0

0

0

2 016 924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

2 016 924

0

0

0

2 016 924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

20 984 862

0

0

0

0

20 984 862

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

100 000

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

402 172

0

0

0

0

402 172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

314 417

0

0

0

0

314 417

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

20 168 273

0

0

0

0

20 168 273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

134 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 000

0

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

134 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 000

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

23 135 786

100 000

0

0

2 016 924

20 984 862

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 000

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

572 441

0

0

0

0

0

0

572 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

10 978 648

0

10 465

0

0

0

996 614

1 186 714

8 449 069

0

0

0

0

0

41 480

124 283

0

0

170 023

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 942 757

0

2 826

0

0

0

269 086

474 973

2 105 209

0

0

0

0

0

11 200

33 557

0

0

45 906

0

0

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

14 493 846

0

13 291

0

0

0

1 265 700

2 234 128

10 554 278

0

0

0

0

0

52 680

157 840

0

0

215 929

0

0

Ingatlanok felújítása (K71)

21 650 482

0

0

0

0

0

0

0

21 650 482

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

5 845 630

0

0

0

0

0

0

0

5 845 630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások (=202+...+205) (K7)

27 496 112

0

0

0

0

0

0

0

27 496 112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

145 937 385

9 959 683

190 002

971 384

2 016 924

20 984 862

24 260 716

9 424 518

40 232 550

2 051 131

2 239 855

723 801

3 159 936

2 795 089

691 787

2 733 359

63 500

1 784 100

3 087 507

17 900 546

666 135

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

5 480 287

0

0

0

5 480 287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

80 466 510

0

0

0

0

80 466 510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)

85 946 797

0

0

0

5 480 287

80 466 510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

85 946 797

0

0

0

5 480 287

80 466 510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

231 884 182

9 959 683

190 002

971 384

7 497 211

101 451 372

24 260 716

9 424 518

40 232 550

2 051 131

2 239 855

723 801

3 159 936

2 795 089

691 787

2 733 359

63 500

1 784 100

3 087 507

17 900 546

666 135