Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a temetkezés helyi rendjéről

Hatályos: 2022. 09. 02

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a temetkezés helyi rendjéről

2022.09.02.

Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. 41. § (3) bekezdése alapján a temetkezés helyi rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén fekvő Csányoszró Község Önkormányzat tulajdonú

a) Csányoszró 087/5 hrsz. című, 1,0125 ha területű, fenntartója: Csányoszró Község Önkormányzata, üzemeltetője: Csányoszró Község Önkormányzata

b) Csányoszró 091 hrsz. című, 1,3995 ha területű,fenntartója: Csányoszró Község Önkormányzata, üzemeltetője: Csányoszró Község Önkormányzata

c) Csányoszró, 087/4 hrsz. című, 0,8065 ha területű, fenntartója: Csányoszró Község Önkormányzata,üzemeltetője: Csányoszró Község Önkormányzata összesen 3,2185 ha területű temetőkre, valamint az ott végzett temetkezési, temető-fenntartási és üzemeltetési tevékenységre.

(2) E rendeletet alkalmaznia kell a temető fenntartását, üzemeltetését, a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személynek, valamint annak, akire nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. Temető: a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: TeTv.) 3. § a) pontja szerinti temető.

2. Köztemető: a TeTv. 3. § b) pontjában meghatározott köztemető.

3. Temetési hely: a TeTv. 3. § d) pontja szerinti temetési hely.

4. Kegyeleti közszolgáltatás: a TeTv. 3. § h) pontjában meghatározott kegyeleti közszolgáltatás.

A temető fenntartása, üzemeltetése és az üzemeltető nyilvántartási kötelezettsége

3. § Az önkormányzat gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő, a tulajdonában lévő temetők fenntartásáról, üzemeltetéséről.

4. § A temető fenntartása, üzemeltetése során a TeTv. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. § A temető üzemeltetője a temetőben a temetési helyekről a TeTv. 18. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásokat köteles vezetni.

A temető rendeltetésszerű használatához szükséges helyi tárgyi és infrastrukturális feltételek

6. § (1) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről a temető üzemeltetője köteles gondoskodni.

(2) A temetőben keletkezett hulladék gyűjtésére az üzemeltető hulladéktároló konténereket, illetve egyéb hulladéktároló edényzetetet köteles biztosítani. Hulladéktároló konténereket temetőnként kell elhelyezni.

7. § A tároló edények, konténerek ürítéséről és elszállításáról szükség szerinti rendszerességgel kell gondoskodni.

A temető használati és igénybevételi rendje

8. § (1) A temetőt a nyitvatartási időben lehet látogatni. A temető használatával és igénybevételével kapcsolatos, az üzemeltető közreműködését igénylő ügyeket az önkormányzat hivatala ügyfélfogadási idejében lehet elintézni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyitvatartási időt – az egyes temetőkre vonatkozóan – a 1. melléklet tartalmazza.

9. § A temető igénybevétele során a TeTv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: TeR.) vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

10. § A temetőt felnőtt személy felügyelete nélkül 12 évnél fiatalabb személy nem látogathatja.

11. § (1) A temetőt az ott tartózkodók kötelesek úgy használni, hogy a temető kegyeleti funkciója ne sérüljön, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzését, ápolását ne zavarják.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak érvényesülése érdekében tilos

a) a temetőbe vakvezető, rendőrségi kutya kivételével állatot bevinni és beengedni,

b) a temetőben kegyeletet sértő módon hangoskodni, zenét hallgatni,

c) a temető területén olyan magatartást tanúsítani, tevékenységet végezni, amely sérti a kegyeletet, és megbotránkozást kelt a temetőhasználók körében,

d) a szemetelés, a növényi és a sírokról, sírboltról származó hulladék sírok közötti tárolása.

(3) A temetőben tilos továbbá

a) járművel közlekedni – kivéve a halottaskocsit és a mozgáskorlátozott személyt szállító járművet, valamint az üzemeltető engedélyével síremlék-készítés céljából szállítást végző járművet –,

b) kerékpározni, kerékpárt bevinni – a kerékpárt a parkolóban elhelyezett tárolóban kell tárolni,

c) a sírokat, a sírokra ültetett növényeket megrongálni, a temetőben nyíló és ott elhelyezett virágokat a temetőből kivinni,

d) a sírok díszítését megrongálni, csonkítani, bepiszkítani, a díszítő tárgyakat illetéktelen személynek elvinni vagy eltávolítani,

e) minden olyan magatartás, amely a temető zöldfelületét, útjait, parkosítási tevékenységét érinti.

12. § A temetőhasználók kötelesek

a) a ravatalozót, a sírokat, a síremléket, a temető kerítését és egyéb létesítményeit, építményeit rendeltetésüknek megfelelően használni, azok épségére ügyelni,

b) a temető tárgyaira vigyázni,

c) a temetőben keletkezett hulladékokat, a gyomot, az elszáradt virágokat és koszorút, a gyertyát és mécsest a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtőbe elhelyezni.

13. § Tilos

a) olyan tárgyak a temető területén történő elhelyezése, mely nem a sír, sírbolt díszítésére szolgál, valamint

b) padok, ülőhelyek engedély nélküli elhelyezése.

14. § (1) A temetőhasználó a temetőben köteles a tűzveszély keletkezését eredményező magatartástól tartózkodni, valamint a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket, gyertyát, mécsest úgy elhelyezni, hogy tűz ne keletkezzen.

(2) A temetőben tilos bármilyen célból tüzet rakni.

A ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai

15. § A temető ravatalozójának használata nem kötelező, ha a temetőbe szállított halott - a kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre kerül.

16. § A temetőbe beszállított, - kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre nem kerülő holttesteket a temetésig a ravatalozó épületben kell tartani.

A temetési hely gazdálkodási szabályai, a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

17. § (1) A sírhelytáblák – közös érintkezési szakaszai – között legalább 4 méter széles utat kell biztosítani.

(2) A sírhelytáblákon belül a sírhelysorokat egymástól minimum 1 méter távolságra kell elhelyezni.

(3) A sírhelysorokon belül a temetési helyeket, sírhelyeket egymástól minimum 60 cm távolságra kell elhelyezni.

18. § Az önkormányzat nem él azzal a lehetőséggel, hogy a TeR. 31. § (1) bekezdésétől eltérően szabályozza a temetési hely kiadásának rendjét, így az elhunytat az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni, kivéve, ha az eltemettetőnek van a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga, és ezzel a joggal élni is kíván.

19. § A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama nem kerül megállapításra.

A sírhely, urnahely méretezése, sírjelek alkalmazása

20. § (1) A sírhely, valamint az urna földbe temetése esetén az urnahely mélységére, hosszára és szélességére, vonatkozó előírásokat a TeR. vonatkozó szabályainak figyelembe-vételével a 2. melléklet I. -II. pontja tartalmazza.

(2) Az egy urnafülkébe vagy urnasírba elhelyezhető, valamint a sírhelybe (sírboltba) temethető urnák számát a 2. számú melléklet III. pontja tartalmazza.

(3) A sírjelek alkalmazása során be kell tartani a TeR. 13–15. §-ában meghatározott szabályokat.

(4) Az önkormányzat nem kíván élni a TeR 12. § (2) bekezdés szerinti lehetőséggel, hogy az urnafülkével kapcsolatban további előírásokat határozzon meg.

(5) A TeR. 37. § (1) bekezdés szerinti rátemetés során maximum három 25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető rá.

(6) A hamvak temetőben való szétszórási lehetőségét az önkormányzat nem biztosítja.

21. § (1) A temetési helyre elhelyezni tervezett síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) az üzemeltető részére előzetesen be kell mutatni. A bemutatás tényét és a tervezet szabályoknak való megfelelőségét az üzemeltető írásban igazolja. A terv egy példányát megőrzi.

(2) A temetőben végezendő egyéb vállalkozási tevékenység szándékát a munkavégzés megkezdése előtt 5 munkanappal írásban kell bejelenteni a temető üzemeltetőjének. A bejelentésnek tartalmaznia kell a munkavégzés temetőbeli helyét és idejét, a munkavégzés tartalmát, a gépjárművel való behajtás igényét, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a temető rendeletben meghatározott előírások betartásra kerülnek.

(3) A temetőben történő munkavégzésre a TeR. 23. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

Kegyeleti tárgyak

22. § (1) A temetőlátogató joga, hogy a temetési helyeken olyan kegyeleti tárgyakat helyezzen el, amelyek nem sértik mások kegyeleti jogait, a temető jellegét.

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelő kegyeleti tárgyakat akkor lehet szabadon elhelyezni a sírokon, ha azok – méretüknél fogva – nem kötöttek engedélyhez.

(3) A kegyeleti tárgy mérete tekintetében be kell tartani a sírjelre vonatkozó korlátozásokat is.

Növényzet elhelyezése

23. § (1) A temetési helyeken úgy lehet lágyszárú növényeket elhelyezni a sírhely földjébe vagy cserépbe, hogy azok a sírok közötti mozgást ne akadályozzák.

(2) Az kettő méternél magasabbra növő növények ültetetési szándékát a temető üzemeltetőjének előzetesen be kell jelenteni. Az üzemeltető írásbeli hozzájárulást adhat az ilyen növények ültetéséhez.

(3) A temető területén belül kizárólag a temetési helyre lehet növényeket ültetni. A temetési helyre elhelyezett növények esetében is biztosítani kell azt, hogy azok a temetési helynél nagyobb területet ne foglaljanak el.

A sírhelygondozás szabályai

24. § (1) Az önkormányzat nem él a TeR. 10. § (4) bekezdése szerinti lehetőséggel, hogy rendeletében szabályozza a temető egyes területei építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának részletes feltételeit.

(2) A sírhelyeket a temetési hely felett rendelkezési jogosultsággal bíró személynek gondoznia kell.

(3) A sírhelygondozás során a keletkezett hulladékot nem szabad a sírhely mellett vagy a sírhelyek között tárolni, azt a hulladékgyűjtőben kell elhelyezni.

(4) A sírhely gondozásakor a szomszédos sírhelyeket nem szabad megrongálni, bepiszkítani.

(5) A sírhelyeken elhelyezett sírjeleket, különösen a síremléket gondozni kell. A sírjelet úgy kell elhelyezni, hogy ne veszélyeztesse a látogatók vagy temetői tárgyak épségét.

(6) A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező. A felhantolás magassága maximum 50 cm .

(7) Amennyiben a temetési helyen elhelyezett sírjel vagy sírbolt a biztonságos használatot veszélyezteti, a TeR. 15. §-a szerint kell eljárni.

A temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételei

25. § (1) A temetőben kegyeleti közszolgáltatást a temető tulajdonosa, illetve a kegyeleti közszolgáltatási szerződéssel rendelkező végezhet.

(2) A köztemető fenntartására és üzemeltetésére az önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerződést köthet. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés tartalmára vonatozó előírásokat a TeTv. 39. §-a tartalmazza.

26. § A kegyeleti közszolgáltatásokat a TeTv., a TeR, valamint jelen rendelet betartásával kell biztosítani.

A temetési hely megváltásának és újraváltásának díja

27. § A temetési helyek megváltásáért díjat nem kell kell fizetni.

A temető-fenntartási hozzájárulás díja

28. § A temetőben vállalkozási szerződés keretében munkát végző személynek temető-fenntartási hozzájárulási díjat nem kell fizetnie.

A temetőbe behajtás díja

29. § A temetőbe behajtásért díjat nem kell fizetni.

Lezárt temető

30. § Az önkormányzat tulajdonában lezárt temető nincs.

Záró rendelkezések

31. § Hatályát veszti a temetkezés helyi rendjéről szóló 5/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelet.

32. § Ez a rendelet 2022. szeptember 2-án lép hatályba.

1. melléklet

A temető nyitvatartási ideje
Nyári időszámítás idején: 06.00-21.00 óráig, téli időszámítás idején: 07.00-20.00 óráig

2. melléklet

A temetési helyek és a sírboltok előírt méretei, valamint
a temetési helyek közötti távolságok

I. Az egyes temetési helyek méretei

A

B

C

D

1

Megnevezés

A temetési hely

2

hossza (cm)

szélessége (cm)

mélysége (cm)

3

Egyes (felnőtt) sírhely

210

90

200

4

Egyes (felnőtt) sírhely rátemetés

210

90

240

5

Kettős (felnőtt) sírhely

210

190

200

6

Kettős (felnőtt) sírhely rátemetés

210

190

240

7

Urnasírhely - földbe temetés esetén

80

60

80

8

Egyes gyermek sírhely

180

80

200

II. Az egyes sírboltok/kripta méretei

A

B

C

D

E

F

1

Megnevezés

Méret
jellege

Sírbolt hely

A sírboltok
maximális
magassága

2

hossza

szélessége

mélysége

3

Kettő koporsóra

Belső

250

150

190

150

4

Külső

300

200

-

5

Négy koporsóra

Belső

250

150

220

150

6

Külső

300

250

-

7

Hat koporsóra

Belső

250

250

250

150

8

Külső

300

300

-

III. Az urnák elhelyezésének szabályai

1

Megnevezés

Elhelyezhető urnák száma

2

Urnafülkébe

maximum 2 db.

3

Urnasírba

maximum 2 db.

4

Sírhelybe

maximum 4 db.

5

Sírboltba

maximum 8 db.