Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a településtervvel, a kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2023. 02. 01

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a településtervvel, a kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól

2023.02.01.

Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya - Csányoszró község településfejlesztési tervének (a továbbiakban: Fejlesztési Terv), településrendezési tervének (a továbbiakban: Rendezési Terv), településképi arculati kézikönyvének (a továbbiakban: Kézikönyv) és településképi rendeletének készítése, módosítása során - a 3. § szerinti partnerekre, valamint a helyi partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

Általános rendelkezés

2. § Csányoszró Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére vonatkozó Fejlesztési Terv, Rendezési Terv (a továbbiakban együtt: Település Terv), Kézikönyv és településképi rendelet készítésével és módosításával kapcsolatos helyi partnerségi egyeztetés lefolytatásának szükségességéről vagy szükségtelenségéről Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a tervezési folyamat megindításáról szóló önkormányzati határozatában dönt.

A partnerek meghatározása

3. § A partnerségi egyeztetésben

a) Csányoszró Község közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személy,

b) az érintett területen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c) az érintett területen működő - az Országgyűlés által elismert - egyház,

d) a feladat jellegének megfelelően a településen működő érdekképviseleti szerv, civil szervezet,

e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Település Terv és a településképi rendelet véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező szervezet (a továbbiakban együtt: Partnerek) vehet részt.

A Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

4. § Település Terv, a Kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása esetén a Partnerek tájékoztatása

a) a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal (7964 Csányoszró, Kossuth u. 64.) hirdetőtábláján, valamint

b) az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétett hirdetmény útján történik.

A Partnerek által a tervezetre adott vélemények megadásának módja és határideje, továbbá azok nyilvántartásának módja

5. § (1) A Partnerek a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 65. §-ban meghatározottak szerint adják meg véleményüket e rendelet az 1. mellékletben szereplő partneri adatlap megküldésével, a következő módokon:

a) papír alapon az Önkormányzat címére történő megküldéssel, vagy

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel.

(2) A Partnerek a Korm. rendelet 66. § (2) bekezdésében, és a 70. § a) pontjában meghatározott határidőben tehetik meg észrevételüket.

(3) A Partnerek eltérő véleménye esetén a polgármester a Korm. rendelet 66. § (4) bekezdése és a 70. § b) pontja szerint jár el.

6. § (1) A helyi partnerségi egyeztetés során érkezett javaslatokat és véleményeket a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásba veszi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a következőket tartalmazza:

a) a javaslattevő, véleményező nevét, lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,

b) a javaslat vagy vélemény tartalmát,

c) a javaslatra vagy véleményre adott választ, el nem fogadása esetén annak indoklását,

d) a javaslatot, véleményt elfogadó vagy elutasító önkormányzati határozat számát

(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell nyilvántartani.

7. § (1) A beérkezett partnerségi vélemények alapján a főépítész a vélemények elfogadására, vagy el nem fogadására vonatkozó határozat-tervezetet készít. A vélemény el nem fogadása esetén a határozat-tervezetnek indokolást is kell tartalmaznia.

(2) A beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Korm. rendelet 66. § (7) bekezdése szerint a Képviselő-testület dönt.

Záró rendelkezések

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult - Csányoszró Község településtervének, a településképi arculati kézikönyvének és a településképi rendeletének készítésére, módosítására irányuló - eljárásokban kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.