Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 1/2006.(I.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 14- 2023. 03. 14

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 1/2006.(I.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.14.

Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és a településtervvel, a kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 1/2023.(I.31.) önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 1/2006. (I. 13.) önkormányzati rendelet 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A „K-Mü” jelű építési övezet mezőgazdasági üzemek elhelyezése céljára

a) legkisebb telekterület 5000 m2

b) legkisebb utcai telekszélesség 40 m

c) beépítési mód szabadon álló

d) legnagyobb beépítettség 40%

e) legnagyobb építménymagasság 10,50 m, ezt az értéket technológiai jellegű építmény magassága legfeljebb 15 m-el meghaladhatja

f) legkisebb előkert 4 m

g) legkisebb oldalkert 10 m

h) legkisebb hátsókert 10 m

i) legkisebb zöldfelület 40%

j) közterület felőli kerítés legfeljebb 2,0 m magas legyen az építési telek szabályozási terven jelölt telekhatárai mellett legalább 8 m szélességű, őshonos, de legalább honos fajokból álló háromszintes növényállomány telepítendő és tartandó fenn.”

2. § (1) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 1/2006. (I. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 1/2006. (I. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 1/2006. (I. 13.) önkormányzati rendelet

4. § Ez a rendelet 2023. március 14-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 5/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez