Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 1/2006.(I.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 15- 2023. 03. 15

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 1/2006.(I.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.15.

Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és a településtervvel, a kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 1/2023.(I.31.) önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet 2023. március 14-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet az 5/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez5

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.