Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 22

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.22.

Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 298.567.185 Ft költségvetési bevétellel, 265.347.515 Ft költségvetési kiadással, 33.219.670 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet , 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a maradványt a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(5) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 9. melléklet tartalmazza.

(6) A vagyonkimutatást a 10. melléklet 11. melléklet tartalmazza.

(7) A Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Ez a rendelet 2023. május 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Csányoszró Község Önkormányzata zárszámadásának konszolidált pénzügyi mérlege

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

151 322 935

163 707 753

163 707 753

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

104 480 730

104 480 730

104 480 730

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

17 269 250

20 769 250

20 769 250

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 859 800

24 303 473

24 303 473

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 443 155

11 856 940

11 856 940

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

27 360

27 360

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

15 074 009

46 010 373

45 910 373

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15 074 009

46 010 373

45 910 373

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

38 878 447

38 332 220

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

38 878 447

38 332 220

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4 946 000

13 531 154

4 640 762

4.1.

Települési adó

779 457

166 227

4.2.

Egyéb bírság

4.3.

Iparűzési adó

4 100 000

9 406 872

3 475 723

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

846 000

3 344 825

998 812

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

3 889 000

7 914 365

5 458 284

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

984 750

984 750

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 889 000

5 089 746

3 123 973

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 029 707

968 555

5.4.

Tulajdonosi bevételek

429 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 340

5 186

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

21 314

21 314

5.11.

Egyéb működési bevételek

354 508

354 506

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

310 000

310 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

200 000

200 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

110 000

110 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

175 231 944

270 352 092

258 359 392

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

27 465 986

47 611 545

47 611 545

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

27 465 986

47 611 545

47 611 545

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 692 454

5 692 454

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 692 454

5 692 454

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi, irányítószervi támogatás

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

27 465 986

53 303 999

53 303 999

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

202 697 930

323 656 091

311 663 391

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

184 314 593

260 008 408

212 763 169

1.1.

Személyi juttatások

97 089 552

120 016 041

119 006 731

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 512 469

15 109 590

14 809 504

1.3.

Dologi kiadások

25 789 425

50 446 125

43 834 303

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 093 000

17 093 000

10 397 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

23 197 424

24 715 131

24 715 131

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

23 197 424

24 164 126

24 164 126

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

551 000

551 000

1.18.

Tartalékok

8 632 723

32 628 521

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

8 632 723

32 628 521

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

12 646 543

57 910 889

53 119 983

2.1.

Beruházások

1 079 500

3 037 236

1 995 912

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

11 567 043

54 873 653

51 124 071

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

196 961 136

317 919 297

265 883 152

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

5 736 794

5 736 794

5 736 794

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 736 794

5 736 794

5 736 794

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

5 736 794

5 736 794

5 736 794

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

202 697 930

323 656 091

271 619 946

2. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

151 322 935

163 707 753

163 707 753

Személyi juttatások

97 089 552

120 016 041

119 006 731

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15 074 009

46 010 373

45 910 373

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 512 469

15 109 590

14 809 504

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

25 789 425

50 446 125

43 834 303

4.

Közhatalmi bevételek

4 946 000

13 531 154

4 640 762

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 093 000

17 093 000

10 397 500

5.

Működési bevételek

3 889 000

7 914 365

5 458 284

Egyéb működési célú kiadások

23 197 424

24 715 131

24 715 131

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

8 632 723

32 628 521

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

175 231 944

231 163 645

219 717 172

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

184 314 593

260 008 408

212 763 169

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )

27 465 986

53 303 999

53 303 999

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

27 465 986

47 611 545

47 611 545

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 692 454

5 692 454

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 736 794

5 736 794

5 736 794

19.

Értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)

27 465 986

53 303 999

53 303 999

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)

5 736 794

5 736 794

5 736 794

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

202 697 930

284 467 644

273 021 171

190 051 387

265 745 202

218 499 963

3. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

1 957 736

1 905 656

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

310 000

310 000

Felújítások

9 767 043

54 873 653

51 124 071

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

38 878 447

38 332 220

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

39 188 447

38 642 220

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

9 767 043

56 831 389

53 029 727

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

39 188 447

38 642 220

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

9 767 043

56 831 389

53 029 727

4. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

151 322 935

163 707 753

163 707 753

Személyi juttatások

26 463 491

42 108 557

42 037 022

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15 074 009

37 037 303

37 037 303

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 946 370

4 238 954

4 238 954

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

14 759 825

34 940 367

33 025 371

4.

Közhatalmi bevételek

4 946 000

13 531 154

4 640 762

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 093 000

17 093 000

10 397 500

5.

Működési bevételek

3 889 000

7 268 473

4 812 548

Egyéb működési célú kiadások

23 197 424

24 715 126

24 715 126

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

8 632 723

32 628 521

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

175 231 944

221 544 683

210 198 366

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

93 092 833

155 724 525

114 413 973

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )

24 299 795

49 726 599

49 726 599

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

24 299 795

44 034 145

44 034 145

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 692 454

5 692 454

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

5 736 794

5 736 794

5 736 794

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

90 935 069

92 167 021

92 167 021

19.

Értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)

24 299 795

49 726 599

49 726 599

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)

96 671 863

97 903 815

97 903 815

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

199 531 739

271 271 282

259 924 965

189 764 696

253 628 340

212 317 788

5. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig

2022. évi

2022. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

6. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése

Megnevezés

Csányoszró Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

151 322 935

163 707 753

163 707 753

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

104 480 730

104 480 730

104 480 730

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

17 269 250

20 769 250

20 769 250

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 859 800

24 303 473

24 303 473

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 443 155

11 856 940

11 856 940

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

27 360

27 360

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

15 074 009

46 010 373

45 910 373

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15 074 009

46 010 373

45 910 373

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

38 878 447

38 332 220

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

38 878 447

38 332 220

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4 946 000

13 531 154

4 640 762

4.1.

Települési adó

779 457

166 227

4.2.

Egyéb bírság

4.3.

Iparűzési adó

4 100 000

9 406 872

3 475 723

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

846 000

3 344 825

998 812

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

3 889 000

7 914 365

5 458 284

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

984 750

984 750

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 889 000

5 089 746

3 123 973

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 029 707

968 555

5.4.

Tulajdonosi bevételek

429 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 340

5 186

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

21 314

21 314

5.11.

Egyéb működési bevételek

354 508

354 506

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

175 231 944

270 042 092

258 049 392

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

175 231 944

270 042 092

258 049 392

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

93 092 833

155 724 525

114 413 973

1.1.

Személyi juttatások

26 463 491

42 108 557

42 037 022

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 946 370

4 238 954

4 238 954

1.3.

Dologi kiadások

14 759 825

34 940 367

33 025 371

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 093 000

17 093 000

10 397 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

23 197 424

24 715 126

24 715 126

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

23 197 424

24 164 126

24 164 126

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

551 000

551 000

1.18.

Tartalékok

8 632 723

32 628 521

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

8 632 723

32 628 521

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

9 767 043

56 831 389

53 029 727

2.1.

Beruházások

1 957 736

1 905 656

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 767 043

54 873 653

51 124 071

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

102 859 876

212 555 914

167 443 700

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

96 671 863

97 903 815

97 903 815

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 736 794

5 736 794

5 736 794

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

90 935 069

92 167 021

92 167 021

6.5.

Központi, irányító szervi támogatás

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

96 671 863

97 903 815

97 903 815

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

199 531 739

310 459 729

265 347 515

7. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

151 322 935

163 707 753

163 707 753

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

104 480 730

104 480 730

104 480 730

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

17 269 250

20 769 250

20 769 250

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 859 800

24 303 473

24 303 473

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 443 155

11 856 940

11 856 940

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

27 360

27 360

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

15 074 009

37 037 303

37 037 303

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15 074 009

37 037 303

37 037 303

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

38 878 447

38 332 220

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

38 878 447

38 332 220

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4 946 000

13 531 154

4 640 762

4.1.

Települési adó

779 457

166 227

4.2.

Egyéb bírság

4.3.

Iparűzési adó

4 100 000

9 406 872

3 475 723

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

846 000

3 344 825

998 812

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

3 889 000

7 268 473

4 812 548

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

984 750

984 750

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 889 000

5 089 746

3 123 973

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

424 372

363 220

5.4.

Tulajdonosi bevételek

429 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

4 350

4 350

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

21 314

21 314

5.11.

Egyéb működési bevételek

314 941

314 941

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

310 000

310 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

200 000

200 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

110 000

110 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

175 231 944

260 733 130

248 840 586

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

24 299 795

44 034 145

44 034 145

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

24 299 795

44 034 145

44 034 145

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 692 454

5 692 454

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 692 454

5 692 454

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

24 299 795

49 726 599

49 726 599

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

199 531 739

310 459 729

298 567 185

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

93 092 833

155 724 525

114 413 973

1.1.

Személyi juttatások

26 463 491

42 108 557

42 037 022

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 946 370

4 238 954

4 238 954

1.3.

Dologi kiadások

14 759 825

34 940 367

33 025 371

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 093 000

17 093 000

10 397 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

23 197 424

24 715 126

24 715 126

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

23 197 424

24 164 126

24 164 126

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

551 000

551 000

1.18.

Tartalékok

8 632 723

32 628 521

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

8 632 723

32 628 521

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

9 767 043

56 831 389

53 029 727

2.1.

Beruházások

1 957 736

1 905 656

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 767 043

54 873 653

51 124 071

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

102 859 876

212 555 914

167 443 700

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

96 671 863

97 903 815

97 903 815

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 736 794

5 736 794

5 736 794

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

90 935 069

92 167 021

92 167 021

6.5.

Központi, irányító szervi támogatás

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

96 671 863

97 903 815

97 903 815

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

199 531 739

310 459 729

265 347 515

8. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi maradványa

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Csányoszró Község Önkormányzata

33 219 670

33 219 670

23 717 464

9 502 206

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

33 219 670

33 219 670

23 717 464

9 502 206

9. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

29 431 878

0

0

0

0

0

0

0

15 271 705

5 337 776

0

0

308 281

0

0

3 121 011

0

164 250

1 773 900

0

0

3 454 955

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

292 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

292 000

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

156 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156 250

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

322 815

0

0

0

0

0

0

0

175 508

147 307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

30 202 943

0

0

0

0

0

0

0

15 447 213

5 485 083

0

0

308 281

0

0

3 121 011

0

164 250

1 773 900

0

0

3 903 205

0

0

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

11 190 300

11 190 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

420 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

420 000

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

223 779

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223 779

0

0

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

11 834 079

11 190 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

420 000

223 779

0

0

0

0

0

0

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

42 037 022

11 190 300

0

0

0

0

0

0

15 447 213

5 485 083

0

0

308 281

0

0

3 121 011

420 000

388 029

1 773 900

0

0

3 903 205

0

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 238 954

1 493 332

0

0

0

0

0

0

1 047 064

404 323

0

0

40 077

0

0

411 235

49 928

25 486

230 580

0

0

536 929

0

0

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

4 132 424

1 458 176

0

0

0

0

0

0

1 033 664

369 787

0

0

40 077

0

0

411 235

49 928

25 486

230 580

0

0

513 491

0

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

47 936

0

0

0

0

0

0

0

13 400

34 536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

58 594

35 156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 438

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

291 799

8 190

5 550

0

0

0

0

0

0

258 728

0

0

0

0

0

19 331

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

11 179 018

0

148 475

0

0

0

0

45 544

658 237

2 392 085

0

0

20 789

4 638

0

4 610

4 993

276 417

0

0

0

547 013

7 076 217

0

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

11 470 817

8 190

154 025

0

0

0

0

45 544

658 237

2 650 813

0

0

20 789

4 638

0

23 941

4 993

276 417

0

0

0

547 013

7 076 217

0

0

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

102 774

16 374

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 000

50 400

0

0

0

0

0

0

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

27 003

27 003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

129 777

43 377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 000

50 400

0

0

0

0

0

0

0

35

Közüzemi díjak (K331)

2 155 310

0

5 179

151 600

0

0

0

0

6 162

5 525

0

578 127

144 883

0

0

13 335

424 793

825 706

0

0

0

0

0

0

0

36

Vásárolt élelmezés (K332)

1 306 062

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 306 062

0

0

0

0

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

478 233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

478 233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

298 524

0

100 000

0

0

0

0

0

0

133 000

0

65 524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

288 770

9 282

0

279 488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 955 205

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

230 000

0

1 951 981

0

0

0

0

0

0

763 224

0

0

0

0

0

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

7 905 498

1 207 209

2 540

102 113

0

0

0

0

3 267

292 125

180 100

0

64 340

1 438 474

2 830 278

79 466

0

1 293 569

0

0

0

25 017

387 000

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

15 387 602

1 216 491

107 719

533 201

0

0

0

0

9 429

440 650

410 100

1 121 884

2 161 204

1 438 474

2 830 278

92 801

424 793

2 119 275

0

763 224

1 306 062

25 017

387 000

0

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 084 545

26 666

11 802

124 119

0

0

0

12 298

180 238

647 292

48 627

309 618

575 765

3 780

0

19 659

118 450

380 611

0

206 070

352 638

149 045

1 917 867

0

0

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

952 630

311 425

0

199 075

0

0

0

0

6 930

5 135

0

0

173 315

0

0

0

0

22 646

0

0

0

228 494

0

5 610

0

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

6 037 175

338 091

11 802

323 194

0

0

0

12 298

187 168

652 427

48 627

309 618

749 080

3 780

0

19 659

118 450

403 257

0

206 070

352 638

377 539

1 917 867

5 610

0

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

33 025 371

1 606 149

273 546

856 395

0

0

0

57 842

854 834

3 743 890

458 727

1 431 502

2 931 073

1 446 892

2 830 278

136 401

584 236

2 849 349

0

969 294

1 658 700

949 569

9 381 084

5 610

0

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

10 397 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 397 500

0

0

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

10 397 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 397 500

0

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

10 397 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 397 500

0

0

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

24 164 126

0

0

0

0

24 164 126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

100 000

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

180 000

0

0

0

0

180 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

74 550

0

0

0

0

74 550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

168 622

0

0

0

0

168 622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

23 640 954

0

0

0

0

23 640 954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

551 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

546 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

546 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

546 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

24 715 126

5 000

0

0

0

24 164 126

0

0

0

0

0

0

546 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

142 271

0

136 775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 496

0

0

0

0

0

0

0

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

958 245

0

0

0

0

0

0

0

0

613 914

0

98 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246 331

0

0

0

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

405 140

0

36 929

0

0

0

0

0

0

165 757

108 000

26 460

0

0

0

0

0

1 484

0

0

0

66 510

0

0

0

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

1 905 656

0

173 704

0

0

0

0

0

0

779 671

508 000

124 460

0

0

0

0

0

6 980

0

0

0

312 841

0

0

0

202

Ingatlanok felújítása (K71)

40 255 174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 107 354

0

0

0

0

0

0

0

0

17 147 820

0

0

0

0

0

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

10 868 897

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 238 986

0

0

0

0

0

0

0

0

4 629 911

0

0

0

0

0

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

51 124 071

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 346 340

0

0

0

0

0

0

0

0

21 777 731

0

0

0

0

0

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

167 443 700

14 294 781

447 250

856 395

0

24 164 126

0

57 842

17 349 111

10 412 967

30 313 067

1 555 962

3 825 431

1 446 892

2 830 278

3 668 647

1 054 164

3 269 844

2 004 480

22 747 025

1 658 700

5 702 544

19 778 584

5 610

0

288

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

5 736 794

0

0

0

5 736 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

92 167 021

0

0

0

0

92 167 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)

97 903 815

0

0

0

5 736 794

92 167 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

97 903 815

0

0

0

5 736 794

92 167 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

265 347 515

14 294 781

447 250

856 395

5 736 794

116 331 147

0

57 842

17 349 111

10 412 967

30 313 067

1 555 962

3 825 431

1 446 892

2 830 278

3 668 647

1 054 164

3 269 844

2 004 480

22 747 025

1 658 700

5 702 544

19 778 584

5 610

0

10. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről

Forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

345 030

345 030

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

304 998 112

304 998 112

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

259 735 675

259 735 675

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

259 735 675

259 735 675

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

16 290 515

16 290 515

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

16 290 515

16 290 515

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

28 971 922

28 971 922

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

28 971 922

28 971 922

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

194 000

194 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

194 000

194 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

194 000

194 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

305 537 142

305 537 142

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

36 613 125

36 613 125

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

36 613 125

36 613 125

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

4 373 175

4 373 175

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

2 014 370

2 014 370

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

370 534

370 534

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

6 758 079

6 758 079

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

10 000

10 000

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

348 918 346

348 918 346

11. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról

Forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

402 054 000

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

267

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

8 406 000

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-122 578 779

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

17 921 567

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

305 803 055

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

2

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

5 692 454

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

3 763 989

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

9 456 445

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

33 658 846

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

348 918 346

12. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

8 973 070

8 873 070

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 973 070

8 873 070

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

645 892

645 736

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

605 335

605 335

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

990

836

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

39 567

39 565

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

9 618 962

9 518 806

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 166 191

3 577 400

3 577 400

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 166 191

3 577 400

3 577 400

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

90 935 069

92 167 021

92 167 021

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi, irányítószervi támogatás

90 935 069

92 167 021

92 167 021

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

94 101 260

95 744 421

95 744 421

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

94 101 260

105 363 383

105 263 227

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

91 221 760

104 283 883

98 349 196

1.1.

Személyi juttatások

70 626 061

77 907 484

76 969 709

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 566 099

10 870 636

10 570 550

1.3.

Dologi kiadások

11 029 600

15 505 758

10 808 932

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5

5

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 879 500

1 079 500

90 256

2.1.

Beruházások

1 079 500

1 079 500

90 256

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 800 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

94 101 260

105 363 383

98 439 452

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

94 101 260

105 363 383

98 439 452