Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 15

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

2024. évi költségvetéséről

2024.02.15.

Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 235.183.011 Ft költségvetési bevétellel és költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 6. melléklet részletezi.

(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)

b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5.melléklet)

d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást nem tervez. (5. melléklet)

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat a kiadások között 10.874.000 Ft tartalékot állapít meg.

(5) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, likviditási tervet 10. melléklet, a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(6) A Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 13. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(6) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Csányoszró Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének címrendje

Cím száma

Cím megnevezése

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Csányoszró Község Önkormányzata

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Köztemető-fenntartás és -működtetés

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Közterület rendjének fenntartása

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Út, autópálya építése

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

Közvilágítás

Zöldterület-kezelés

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Háziorvosi alapellátás

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Könyvtári szolgáltatások

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

2.

Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal

3.

Csányoszró Térségi Intézményfenntartó Társulás

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetés pénzügyi mérlege

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

I

Közhatalmi bevételek

5 655 000

0

5 655 000

I.

Működési kiadások

40 662 535

0

40 662 535

1.1

Gépjárműadó

0

0

1.1

Személyi juttatások

22 656 340

22 656 340

1.2

Helyi adók

5 655 000

0

5 655 000

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 231 931

2 231 931

1.21

ebből: Iparűzési adó

4 510 000

4 510 000

1.3

Dologi kiadások

15 774 264

15 774 264

1.22

Vagyonu típusú adók

1 145 000

1 145 000

1.3

Egyéb közhatalmi bevétel

0

II

Felhalmozási kiadások

0

0

0

II.

Intézményi bevételek

910 000

0

910 000

2.1

Beruházások

0

0

2.1

Lakbér

120 000

120 000

2.2

Felújítások

0

0

2.2

Védőnői hozzájárulás egyetemtől

360 000

360 000

Ingatlanvagyon hasznosításából (víztorony)

430 000

430 000

Egyéb bevételek

0

III

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

177 217 179

0

177 217 179

III.

Működási célra átvett pénzeszközök

210 547 259

0

210 547 259

3.1

Működési célú pénzeszközátadások

36 124 758

36 124 758

3.1

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

187 931 092

187 931 092

3.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

3.2

Egyéb működési célú pénzeszk. átvétel (védőnő)

360 000

360 000

Egyéb műk célú pe. átvétel (közmunka január,február)

4 903 302

0

4 903 302

3.3

Egyéb működési célra átvett pénzeszköz (Kulturális)

0

0

3.3

Önkormányzat által folyósított ellátások

17 090 000

17 090 000

3.4

Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.( polgármester)

0

3.4

Intézményfinanszírozás

124 002 421

124 002 421

3.5

Műk.c.pe.átv. (KÖH önk-i hjár.)

17 352 865

17 352 865

IV.

Pénzügyi befektetések

0

0

0

Műk.c.pe.átv. (Óvoda fennt. hjár..)

0

Műk.c.pe.átv. (Védőnő Besence és Nagycsánytól.)

0

Közfoglalkoztatási tartalék

0

IV.

4.1

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

0

V.

Tartalékok

10 514 126

0

10 514 126

V.

Finanszírozási bevételek

18 430 752

0

18 430 752

5.1

Működési céltartalék

10 514 126

10 514 126

5.1

Működési célú hitelek

0

5.2

Felhalmozási céltartalék

0

5.2

Felhalmozási célú hitelek

0

5.3.

Előző évi normatíva

0

5.3

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

18 430 752

0

18 430 752

5.31

Működési célra

0

VI.

Finanszírozási kiadások

6 789 171

6 789 171

5.32

Felhalmozási célra

0

0

6.1

Működési célú hiteltörlesztés

0

6.2

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államháztartáson belüli előlegek visszafiz.

6 789 171

6 789 171

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

235 543 011

0

235 543 011

KIADÁSOK ÖSSZESEN

235 183 011

0

235 183 011

3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások feladatonként

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Önkormányzati jogalkotás és igazgatás

Költségvetési támogatás

60 731 320

60 731 320

Személyi juttatások

10 800 850

10 800 850

- ebből köznevelési

35 529 376

Adóbevételek

5 655 000

5 655 000

Munkaadókat terhelő járulékok

1 159 150

1 159 150

ÁH-n belül műk. átv. pe.

0

Dologi kiadások

1 437 000

1 437 000

EFOP projekt

0

Pénzmaradvány (év végi pénzkészlet)

0

Pénzeszköz átadás

0

0

Egyéb bevételek

0

0

Bevételek összesen

66 386 320

0

66 386 320

Kiadások összesen

13 397 000

0

13 397 000

Város- és községgazdálkodás

Költségvetési támogatás

0

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

1 252 500

1 252 500

Felújítás

0

Beruházás

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 252 500

0

1 252 500

Településfejlesztési projektek és finanszírozásuk

Felújítás (orvosi rendelő végszámla)

0

Felújítás

0

0

Átvett pénzeszköz

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

Intézmény finanszírozás (Közös Önkormányzati Hivatal)

Költségvetési támogatás

100 675 942

100 675 942

Intézményfinanszírozás

124 002 421

124 002 421

Átvett pénzeszköz

17 352 865

17 352 865

0

Bevételek összesen

118 028 807

0

118 028 807

Kiadások összesen

124 002 421

0

124 002 421

Közfoglalkoztatás

Munkaügyi támogatás (működési célú pe. átvétel)

4 903 302

4 903 302

Személyi juttatások

6 483 240

6 483 240

Munkaadókat terhelő járulékok

421 410

421 410

Tartalék

0

0

Dologi kiadások

0

Bevételek összesen

4 903 302

0

4 903 302

Kiadások összesen

6 904 650

0

6 904 650

Közvilágítás

Költségvetési támogatás

0

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

3 569 000

3 569 000

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

3 569 000

0

3 569 000

Közművelődés, közösségi, társadalmi részvétel fejlesztése

Költségvetési támogatás

2 270 000

2 270 000

Személyi juttatások

500 000

500 000

Működési célú pe. átvétel (kulturális bérf. támogatása)

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

3 232 150

3 232 150

Pénzeszköz átadás

0

Felújítások

0

Bevételek összesen

2 270 000

0

2 270 000

Kiadások összesen

3 732 150

0

3 732 150

Köztemető fenntartása és működtetése

Költségvetési támogatás

0

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

438 000

438 000

Beruházási kiadások

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

438 000

0

438 000

Háziorvosi alapellátás

0

Dologi kiadások

1 668 761

1 668 761

Pénzeszköz átadás

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 668 761

0

1 668 761

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

Dologi kiadások

0

0

Pénzeszköz átadás

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

Család és nővédelmi eü gondozás

ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz

360 000

360 000

Személyi juttatások

0

0

Költségvetési támogatás

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Besence, Nagycsány hozzájárulása

0

Dologi kiadások

0

0

0

Bevételek összesen

360 000

0

360 000

Kiadások összesen

0

0

0

Könyvtár

Költségvetési támogatás

0

Személyi juttatások

420 000

420 000

Munkaadókat terhelő járulékok

49 140

49 140

0

Dologi kiadások

683 423

683 423

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 152 563

0

1 152 563

Nemveszélyes hulladék kezelése, gyűjtése, szállítás

ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz

0

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

0

0

Pénzeszköz átadás

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Tulajdonosi bevételek (víztorony)

430 000

430 000

Dologi kiadások

837 800

837 800

Lakbér

120 000

120 000

Pénzeszköz átadás

0

Költségvetési támogatás

0

0

Beruházás (falugondnoki gépjármű)

0

0

0

0

Felújítás

0

0

Bevételek összesen

550 000

550 000

Kiadások összesen

0

0

837 800

Önkormányzati szociális támogatás

Költségvetési támogatás

17 090 000

17 090 000

Önkormányzat által folyósított ellátások

17 090 000

17 090 000

Pénzeszköz átadás (Családsegítő)

0

0

Szociális tüzifa támogatás

0

Dologi kiadások

0

0

Bevételek összesen

17 090 000

0

17 090 000

Kiadások összesen

17 090 000

0

17 090 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Költségvetési támogatás

1 116 630

1 116 630

Dologi kiadások

1 116 630

1 116 630

Bevételek összesen

1 116 630

0

1 116 630

Kiadások összesen

1 116 630

0

1 116 630

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Költségvetési támogatás

6 047 200

6 047 200

Személyi juttatások

4 452 250

4 452 250

Munkaadókat terhelő járulékok

602 231

602 231

Dologi kiadások

1 539 000

1 539 000

Bevételek összesen

6 047 200

0

6 047 200

Kiadások összesen

6 593 481

0

6 593 481

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

5 655 000

5 655 000

Személyi juttatások

22 656 340

22 656 340

Működési bevételek

550 000

550 000

Munkaadókat terhelő járulékok

2 231 931

2 231 931

0

Dologi kiadások

15 774 264

15 774 264

Önkormányzat költségvetési támogatása

187 931 092

187 931 092

Beruházások

0

0

Működési célra átvett

5 263 302

5 263 302

Felújítások

0

0

Felhalmozási célra

0

Működési célú pénzeszköz átadások

128 740

128 740

Hivatal működtetéséhez átvett

17 352 865

17 352 865

Társulásnak átadott pénzeszköz

35 996 018

35 996 018

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

18 430 752

0

18 430 752

Önkormányzat által folyósított ellátások

17 090 000

17 090 000

- működési célú

18 430 752

18 430 752

Tartalék

10 514 126

10 514 126

- felhalmozási célú

Megelőlegezések visszafizetése

6 789 171

6 789 171

Előző évi pénzkészlet

Intézmény finanszírozás

124 002 421

124 002 421

Bevételek mindösszesen

235 183 011

0

235 183 011

Kiadások mindösszesen

235 183 011

0

235 183 011

4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési támogatások

2023.

2024..

Kv.-i támogatás

Kiegészítés

Összesen

Kv.-i támogatás

Kiegészítés

Összesen

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

60851630

10523982

71375612

72 504 155

28 171 787

100 675 942

Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása

7500995

7500995

- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása

2095600

2095600

2 095 600

950 638

3 046 238

- közvilágítás fenntartásának támogatása

1943000

1943000

- közvilágítás alaptámogatása

1 943 000

1 943 000

- közvilágítás üzemeltetésitámogatása

1 670 000

1 670 000

- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

2735725

2735725

2 735 725

1 241 021

3 976 747

- közutak fenntartásának támogatása

726670

726670

726 670

329 643

1 056 313

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6600000

6600000

6 600 000

2 993 993

9 593 993

Kiegészítő támogatás

Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után

74952625

10523982

85476607

88 275 150

33 687 082

121 962 233

Polgármesteri illetmény támogatása

3915653

3915653

3 915 653

3 915 653

Közvilágítás kiegészítő támogatása

1140000

1140000

Települési önkormányzatok működési támogatása összesen:

80 008 278

10 523 982

90 532 260

92 190 803

33 687 082

125 877 886

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

29 329 830

29 329 830

35 529 376

35 529 376

Óvodapedagógusok elismert létszáma

14 209 830

14 209 830

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

22 604 400

22 604 400

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint

3 878 000

3 878 000

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása fő

5268000

5 268 000

Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónap)

0

Őedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint

0

Óvodaműködtetési támogatás-
(Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)

2 951 000

2 951 000

4136976

4 136 976

Óvodaműködtetési támogatás-

6 590 000

6 590 000

1630000

1 630 000

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

0

- 12 hónap

1 701 000

1 701 000

1890000

1 890 000

0

0

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA

0

Szociális feladatok támogatása

13 315 000

13 315 000

17 090 000

17 090 000

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

5 142 300

5 142 300

6 047 200

6 047 200

Gyermekétkeztetés támogatása

0

- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez

0

- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

0

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése

1 721 970

1 721 970

1 116 630

1 116 630

0

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

20 179 270

20 179 270

24 253 830

24 253 830

Kulturális feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

131 787 378

10 523 982

142 311 360

154 244 009

33 687 082

187 931 092

HELYI ADÓBEVÉTELEK

Kommunális adó

930 750

1 145 000

1 145 000

Telekadó

Iparűzési adó

4 910 000

4 510 000

4 510 000

Gépjármű adó

ÖSSZESEN

5 840 750

5 655 000

5 655 000

5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

adatok: Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK

Előirányzat

Orvosi rendelő végszámla

0

Földút felújítás, karbantartási gépek beszerzése

Összesen

0

BERUHÁZÁSOK

Játszótér bővítése (pályázati előleg és önerő)

0

Energetikei tervek

0

Összesen

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

Felhalmozási célra

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

Önkormányzatoknak

Intézményfenntartó Társulásnak

Államháztartáson belül összesen

0

Államháztartáson kívül

Háztartásoknak / bursa

Egyesületnek

0

Államháztartáson kívül összesen

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

0

6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadások

adatok: Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK

2024. évi terv

Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

36 124 758

Önkormányzatoknak

Családsegítő Baksa

128 740

Társulások

35 996 018

SKTT

0

Sellyei Ivóvízminőség-javító Társulás

Mecsek-Dráva Társulás

414 642

Csányoszró Térségi Intézményfenntartó Társulás

35 581 376

Államháztartáson kívül

Háztarásoknak

Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

36 124 758

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

2024. évi terv

Rendszeres pénzbeli ellátások

Szociális tűzifa és téli reszicsökkentés

0

Eseti pénzbeli szociális ellátások

17 090 000

Önkormányzati segély

1 200 000

Települési támogatás

15 490 000

Köztemetés

400 000

Étkeztetés

Házi gondozás

ÖSSZESEN

17 090 000

7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv létszámkerete

Cím megnevezése

Előirányzat

Szakalkalmazott

Technikai dolgozók

Létszám összesen (fő)

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

1.

Csányoszró Község Önkormányzata

Önkormányzati jogalkotás

Falugondnok

1

1

Mezőőri szolgálat

Védőnői Szolgálat

Könyvtár

Önkormányzat összesen

1

1

Közfoglalkoztatás

1.

Közfoglalkoztatottak

1

9

10

Polgármester

1

1

Képviselők

4

4

Összesen

5

2

9

11

Önkormányzati Hivatal

1.

Mt. hatálya alá tartozó

2

2

2.

Köztisztviselő

14

14

8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok mérlege

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Falugondnoki szolgálat

Költségvetési támogatás

6 047 200

6 047 200

Személyi juttatások

4 452 250

4 452 250

Önkormányzati hozzájárulás

546 281

546 281

Munkaadókat terhelő járulékok

602 231

602 231

Dologi kiadások

1 539 000

1 539 000

Beruházás

0

0

Bevételek összesen

6 593 481

0

6 593 481

Kiadások összesen

6 593 481

0

6 593 481

9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi adók

5 655 000

2 827 500

2 827 500

5 655 000

Gépjármű adó

0

0

0

0

Működési célra átvett pénzeszközök

5 263 302

438 609

438 609

438 609

438 609

438 609

438 609

438 609

438 609

438 609

438 609

438 609

438 609

5 263 302

Saját bevételek összesen

550 000

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

550 000

Költségvetési támogatások

187 931 092

15 660 924

15 660 924

15 660 924

15 660 924

15 660 924

15 660 924

15 660 924

15 660 924

15 660 924

15 660 924

15 660 924

15 660 924

187 931 092

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

18 430 752

18 430 752

Intézményfinanszírozás

17 352 865

1 446 072

1 446 072

1 446 072

1 446 072

1 446 072

1 446 072

1 446 072

1 446 072

1 446 072

1 446 072

1 446 072

1 446 072

17 352 865

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

235 183 011

17 591 438

17 591 438

20 418 938

17 591 438

17 591 438

17 591 438

17 591 438

17 591 438

20 418 938

17 591 438

17 591 438

17 591 438

235 183 011

,

K I A D Á S O K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

22 656 340

1 892 690

1 892 690

1 887 096

1 887 096

1 887 096

1 887 096

1 887 096

1 887 096

1 887 096

1 887 096

1 887 096

1 887 096

22 656 340

Munkaadókat terhelő járulékok

2 231 931

185 994

185 994

185 994

185 994

185 994

185 994

185 994

185 994

185 994

185 994

185 994

185 994

2 231 931

Dologi kiadások

15 774 264

1 314 522

1 314 522

1 314 522

1 314 522

1 314 522

1 314 522

1 314 522

1 314 522

1 314 522

1 314 522

1 314 522

1 314 522

15 774 264

Működési célú pénzeszköz átadások

36 124 758

3 010 397

3 010 397

3 010 397

3 010 397

3 010 397

3 010 397

3 010 397

3 010 397

3 010 397

3 010 397

3 010 397

3 010 397

36 124 758

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

17 090 000

1 424 067

1 425 267

1 424 067

1 424 067

1 424 067

1 424 067

1 424 067

1 424 067

1 424 067

1 424 067

1 424 067

1 424 067

17 090 000

Beruházások

0

0

0

Felújítások

0

0

0

Normatíva visszafizetés

0

0

Tartalékok

10 514 126

10 514 126

10 514 126

Intézményfinanszírozás

#########

10 333 535

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

#########

Megelőlegezések visszafizetése

6 789 171

6 789 171

6 789 171

KIADÁSOK ÖSSZESEN

235 183 011

35 464 502

18 162 405

18 155 611

18 155 611

18 155 611

18 155 611

18 155 611

18 155 611

18 155 611

18 155 611

18 155 611

18 155 611

235 183 011

10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv

Adatok forintban

Hónap

Nyitó pénzkészlet

Bevételek

Kiadások

Záró pénzkészlet

Január

18 430 752

17 591 438

35 464 502

557 689

Február

557 689

17 591 438

18 162 405

-13 278

Március

-13 278

20 418 938

18 155 611

2 250 050

Április

2 250 050

17 591 438

18 155 611

1 685 878

Május

1 685 878

17 591 438

18 155 611

1 121 706

Június

1 121 706

17 591 438

18 155 611

557 534

Július

557 534

17 591 438

18 155 611

-6 639

Augusztus

-6 639

17 591 438

18 155 611

-570 811

Szeptember

-570 811

20 418 938

18 155 611

1 692 517

Október

1 692 517

17 591 438

18 155 611

1 128 345

November

1 128 345

17 591 438

18 155 611

564 172

December

564 172

17 591 438

18 155 611

0

2023. ÉVI ÖSSZESEN

235 183 011

235 183 011

0

11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2024.

2024.

2024

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2024.

2024.

2024

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2024.

2024.

2024

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2024.

2024.

2024

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám

A támogatás jogcíme

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Adókedvezmény

Egyéb támogatás

Összesen

Jogcíme

Mértéke

Érinetett adóalanyok száma / fő

Összege

1.

2.

13. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal2024. évi költségvetése

Bevételek:

Költségvetési támogatás

100 675 942

Önkormányzatok hozzájárulása

23 326 479

Előző évi pénzmaradvány

4 690 084

Össszesen:

128 692 505

Kiadások:

Személyi juttatások

102 176 313

Munkaadót terhelő járulék

13 476 193

Dologi kiadások

10859000

Felújítások

1800000

Beruházások

381000

128 692 505