Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjáról

Hatályos: 2024. 04. 01

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjáról

2024.04.01.

Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § A rendelet hatálya Csányoszró Község Önkormányzata közigazgatási területén történő házasságkötés létesítése során, valamint a névadó és házassági évforduló során az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

2. § (1) A jegyző a házasságkötés létesítését a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatalban az erre a célra kijelölt hivatalos helyiségben- a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme, a Csányoszrói Kultúrház és a Integrált Közösségi Szolgáltató Tér helyszíneken – engedélyezi, amely hivatali munkaidőben ingyenes.

(2) Az önkormányzat anyakönyvvezetője térítésmentesen közreműködik a hivatali időben és hivatali helyiségben megtartandó névadó és házassági évforduló megünneplésében.

(3) Az önkormányzat anyakönyvvezetője térítési díj ellenében közreműködik a hivatali időn kívüli időpontban, valamint a hivatali helyiségen kívüli helyszínen igény szerint megtartandó névadó és házassági évforduló megünneplésében, melynek díjait a 1. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek minősül minden olyan házasságkötés, melynek helyszíne a 2. §-ban meghatározottól eltér.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem elbírálása Csányoszró Község jegyzőjének hatáskörébe tartozik.

(3) A kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg, írásban kell előterjeszteni.

(4) Házasságot kötni hivatali munkaidőben, az e rendeletben előírtak szerint lehet

(5) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésre hétfőtől csütörtökig munkanapokon 1600 - 1900 óra közötti, pénteki munkanapon 13 00 -1900 valamint szombaton 0900-1900 óra közötti időszakban van lehetőség. Nem köthető házasság jogszabályban meghatározott munkaszüneti napon.

(6) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötést a jegyző akkor engedélyezi, ha az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen lefolytatott szemlét követően meggyőződött arról, hogy a helyiség házasságkötésre alkalmas, az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, illetve a személyi adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások teljesülnek.

(7) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítése akkor engedélyezhető, ha a felek az e rendeletben megállapított feltételek teljesítésén túl igazolják a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díj befizetését.

(8) Az anyakönyv biztonságos szállításáért és kezeléséért az anyakönyvvezető felel.

4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén, valamint a házasságkötés során kért egyéb szolgáltatásokért jelen rendelet 1. számú mellékletében foglalt díjat kell megfizetni.

(2) Kérelmező köteles viselni a hivatali helyiségen kívüli eseménnyel kapcsolatban felmerült minden dologi költséget.

(3) Az ügyfél az általa kért szolgáltatás díját az anyakönyvi eseményt megelőző 8. napig a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési számlájára csekken fizeti meg.

(4) Amennyiben a házasságkötési szándéktól a felek elállnak, úgy az általuk szolgáltatásokért befizetett díj 50 %-át az elállási szándék anyakönyvvezetőnél történő bejelentését követő 5 napon belül vissza kell téríteni.

(5) ) Kérelmezők a díj megfizetése alól mentesülnek, amennyiben a felek valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget, vagy hivatalos okirattal igazolt mozgásképtelen állapotot okozó betegség miatt.

5. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél, névadó és házassági évforduló ünneplésénél közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenkénti bruttó 30.000,- Ft összegű díjazás illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél, névadó és házassági évforduló ünneplésénél közreműködő kisegítőt eseményenkénti bruttó 5.000,- Ft összegű díjazás illeti meg.

6. § Ez a rendelet 2024. április 1-jén lép hatályba.