Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete

helyi közút forgalmi rendjéről

Hatályos: 2024. 06. 01

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete

helyi közút forgalmi rendjéről

2024.06.01.

Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (1) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Csányoszró község Dózsa utca közútjára terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti helyi utakon közlekedő minden résztvevőre.

(3) A rendeletben előírt közúti jelzőtáblák kihelyezését az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet és a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet előírásainak megfelelően kell elvégezni.

(4) A Csányoszró Dózsa utca és a Kossuth utca kereszteződésénél a 28/3 hrsz. ingatlan elé és Dózsa utcai közúthoz csatlakozó 33 hrsz. ingatlan elé 30 km/óra „Sebességkorlátozás” tábla kerül kihelyezésre.

(5) A képviselő-testület egy adott forgalomtechnikai tárgyban meghozott döntését - a felügyeleti szervétől érkező felszólítás kivételével - a döntés hatálybalépését követő 12 (tizenkettő) hónapon belül nem vizsgálja felül.

(6) E rendeletben szabályozott új forgalomtechnikai megoldásokat dokumentálni és folyamatosan vezetni kell.

(7) A halaszthatatlan forgalmi rendváltoztatások, és ideiglenes forgalmi rend kialakításáról a polgármester dönt.

2. § Az önkormányzati tulajdonú és kezelésű közutak (helyi közutak) úthálózati szempont szerinti besorolását a településszerkezeti terv tartalmazza. A Csányoszró Dózsa utcai közút az úthálózati szempont szerinti besorolás szerint kiszolgáló- és lakóút, járda.

3. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.