Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 26

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.26.

Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 261.868.838 Ft költségvetési bevétellel, 246.889.397 Ft költségvetési kiadással, 14.979.441.Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet , 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a maradványt a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(5) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 9. melléklet tartalmazza.

(6) A vagyonkimutatást a 10. melléklet 11. melléklet tartalmazza.

(7) A Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Ez a rendelet 2024. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

142 311 360

157 958 778

157 958 778

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

90 532 260

94 863 522

94 863 522

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

29 329 830

33 611 889

33 611 889

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

20 179 270

21 180 556

21 180 556

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 863 928

2 863 928

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 422 923

5 422 923

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

15 960

15 960

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

33 408 643

49 364 601

49 114 305

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

33 408 643

49 364 601

49 114 305

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

6 373 883

6 373 883

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

6 373 883

6 373 883

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

5 840 750

8 210 154

4 948 882

4.1.

Kommunális adó

930 750

1 550 112

987 418

4.2.

Egyéb bírság

4.3.

Iparűzési adó

4 910 000

5 751 858

3 753 253

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

20 801

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

908 184

187 410

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

550 000

5 683 698

3 401 829

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

550 000

3 392 414

1 600 697

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

330 138

268 986

5.4.

Tulajdonosi bevételek

429 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 928

1 928

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10 000

10 000

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

360 847

360 847

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 159 371

1 159 371

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

62 320

62 320

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

52 320

52 320

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

10 000

10 000

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

182 110 753

227 653 434

221 859 997

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

36 613 125

33 219 670

33 219 670

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

36 613 125

33 219 670

33 219 670

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 789 171

6 789 171

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 789 171

6 789 171

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

36 613 125

40 008 841

40 008 841

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

218 723 878

267 662 275

261 868 838

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

92 899 019

134 307 855

122 831 449

1.1.

Személyi juttatások

23 276 008

43 243 560

40 290 063

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 591 497

4 345 603

3 944 872

1.3.

Dologi kiadások

16 404 626

32 889 686

30 153 704

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 315 000

13 315 000

10 505 810

1.5

Egyéb működési célú kiadások

33 511 294

37 937 000

37 937 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

46 896

46 896

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

33 511 294

37 890 104

37 890 104

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

3 800 594

2 577 006

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 800 594

2 577 006

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

9 502 206

17 039 668

13 655 782

2.1.

Beruházások

6 419 378

15 278 937

13 626 700

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3 082 828

1 702 567

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

58 164

29 082

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

102 401 225

151 347 523

136 487 231

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

116 322 653

116 314 752

110 402 166

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 692 454

5 692 454

5 692 454

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

110 630 199

110 622 298

104 709 712

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

116 322 653

116 314 752

110 402 166

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

218 723 878

267 662 275

246 889 397

2. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

C

D

E

F

G

H

I

142 311 360

157 958 778

157 958 778

Személyi juttatások

23 276 008

43 243 560

40 290 063

33 408 643

49 364 601

49 114 305

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 591 497

4 345 603

3 944 872

Dologi kiadások

16 404 626

32 889 686

30 153 704

5 840 750

8 210 154

4 948 882

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 315 000

13 315 000

10 505 810

550 000

5 683 698

3 401 829

Egyéb működési célú kiadások

33 511 294

37 937 000

37 937 000

Tartalékok

3 800 594

2 577 006

182 110 753

221 217 231

215 423 794

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

92 899 019

134 307 855

122 831 449

36 613 125

40 008 841

40 008 841

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

36 613 125

33 219 670

33 219 670

Likviditási célú hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6 789 171

6 789 171

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

5 692 454

5 692 454

5 692 454

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

110 630 199

110 622 298

104 709 712

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Váltókiadások

36 613 125

40 008 841

40 008 841

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)

116 322 653

116 314 752

110 402 166

218 723 878

261 226 072

255 432 635

209 221 672

250 622 607

233 233 615

-

-

-

Költségvetési többlet:

89 211 734

86 909 376

92 592 345

-

-

-

Bruttó többlet:

9 502 206

10 603 465

22 199 020

3. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

6 419 378

15 278 937

13 626 700

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

62 320

62 320

Felújítások

3 082 828

1 702 567

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

58 164

29 082

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

6 373 883

6 373 883

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

6 436 203

6 436 203

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

9 502 206

17 039 668

13 655 782

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

6 436 203

6 436 203

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

9 502 206

17 039 668

13 655 782

4. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatának teljesítése

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2023. I. 1-től XII.31-ig

Összes teljesítés
2023. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Szennyvízbekötés kivitelezes intézményeknél

896 620

2023

896 620

896 620

896 620

LEADER játszótér építése

12 001 738

2023

13 653 975

12 001 738

12 001 738

Xiaomi okos telefon vás.

39 980

2023

39 980

39 980

39 980

EON lámpatest

94 107

2023

94 107

94 107

94 107

Reluxa felszerelés

94 234

2023

94 234

94 234

94 234

Hulladékgyűjtő edény

11 990

2023

11 990

11 990

11 990

Napelemes vakondriasztó

5 990

2023

5 990

5 990

5 990

Csepegtető mg-i pr.

160 020

2023

160 020

160 020

160 020

Zászlórúd beszerzés

3 900

2023

3 900

3 900

3 900

Gumiabroncs vás.

84 111

2023

84 111

84 111

84 111

Kamera beszerzés temetőbe

208 280

2023

208 280

208 280

208 280

Nyomtató patronnal

25 730

2023

25 730

25 730

25 730

5. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósult projektek

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

2023. évi

2023. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

6. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel és kiadás teljesítése

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

142 311 360

157 958 778

157 958 778

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

90 532 260

94 863 522

94 863 522

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

29 329 830

33 611 889

33 611 889

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

20 179 270

21 180 556

21 180 556

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 863 928

2 863 928

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 422 923

5 422 923

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

15 960

15 960

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

33 408 643

49 364 601

49 114 305

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

33 408 643

49 364 601

49 114 305

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

6 373 883

6 373 883

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

6 373 883

6 373 883

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

5 840 750

8 210 154

4 948 882

4.1.

Kommunális adó

930 750

1 550 112

987 418

4.2.

Egyéb bírság

4.3.

Iparűzési adó

4 910 000

5 751 858

3 753 253

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

20 801

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

908 184

187 410

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

550 000

5 683 698

3 401 829

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

550 000

3 392 414

1 600 697

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

330 138

268 986

5.4.

Tulajdonosi bevételek

429 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 928

1 928

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10 000

10 000

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

360 847

360 847

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 159 371

1 159 371

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

62 320

62 320

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

52 320

52 320

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

10 000

10 000

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

182 110 753

227 653 434

221 859 997

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

36 613 125

33 219 670

33 219 670

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

36 613 125

33 219 670

33 219 670

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 789 171

6 789 171

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 789 171

6 789 171

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

36 613 125

40 008 841

40 008 841

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

218 723 878

267 662 275

261 868 838

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

92 899 019

134 307 855

122 831 449

1.1.

Személyi juttatások

23 276 008

43 243 560

40 290 063

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 591 497

4 345 603

3 944 872

1.3.

Dologi kiadások

16 404 626

32 889 686

30 153 704

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 315 000

13 315 000

10 505 810

1.5

Egyéb működési célú kiadások

33 511 294

37 937 000

37 937 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

46 896

46 896

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

33 511 294

37 890 104

37 890 104

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

3 800 594

2 577 006

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 800 594

2 577 006

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

9 502 206

17 039 668

13 655 782

2.1.

Beruházások

6 419 378

15 278 937

13 626 700

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3 082 828

1 702 567

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

58 164

29 082

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

102 401 225

151 347 523

136 487 231

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

116 322 653

116 314 752

110 402 166

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 692 454

5 692 454

5 692 454

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

110 630 199

110 622 298

104 709 712

6.5.

Központi, irányító szervi támogatás

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

116 322 653

116 314 752

110 402 166

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

218 723 878

267 662 275

246 889 397

7. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

142 311 360

157 958 778

157 958 778

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

90 532 260

94 863 522

94 863 522

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

29 329 830

33 611 889

33 611 889

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

20 179 270

21 180 556

21 180 556

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 863 928

2 863 928

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 422 923

5 422 923

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

15 960

15 960

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

33 408 643

49 364 601

49 114 305

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

33 408 643

49 364 601

49 114 305

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

6 373 883

6 373 883

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

6 373 883

6 373 883

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

5 840 750

8 210 154

4 948 882

4.1.

Kommunális adó

930 750

1 550 112

987 418

4.2.

Egyéb bírság

4.3.

Iparűzési adó

4 910 000

5 751 858

3 753 253

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

20 801

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

908 184

187 410

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

550 000

5 683 698

3 401 829

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

550 000

3 392 414

1 600 697

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

330 138

268 986

5.4.

Tulajdonosi bevételek

429 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 928

1 928

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10 000

10 000

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

360 847

360 847

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 159 371

1 159 371

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

62 320

62 320

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

52 320

52 320

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

10 000

10 000

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

182 110 753

227 653 434

221 859 997

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

36 613 125

33 219 670

33 219 670

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

36 613 125

33 219 670

33 219 670

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 789 171

6 789 171

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 789 171

6 789 171

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

36 613 125

40 008 841

40 008 841

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

218 723 878

267 662 275

261 868 838

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

92 899 019

134 307 855

122 831 449

1.1.

Személyi juttatások

23 276 008

43 243 560

40 290 063

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 591 497

4 345 603

3 944 872

1.3.

Dologi kiadások

16 404 626

32 889 686

30 153 704

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 315 000

13 315 000

10 505 810

1.5

Egyéb működési célú kiadások

33 511 294

37 937 000

37 937 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

46 896

46 896

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

33 511 294

37 890 104

37 890 104

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

3 800 594

2 577 006

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 800 594

2 577 006

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

9 502 206

17 039 668

13 655 782

2.1.

Beruházások

6 419 378

15 278 937

13 626 700

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3 082 828

1 702 567

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

58 164

29 082

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

102 401 225

151 347 523

136 487 231

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

116 322 653

116 314 752

110 402 166

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 692 454

5 692 454

5 692 454

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

110 630 199

110 622 298

104 709 712

6.5.

Központi, irányító szervi támogatás

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

116 322 653

116 314 752

110 402 166

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

218 723 878

267 662 275

246 889 397

8. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek maradványának alakulása

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Csányoszró Község Önkormányzata

14 979 441

14 979 441

14 979 441

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

9. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

26 860 152

0

0

0

0

0

0

16 749 128

4 108 266

0

0

290 000

0

0

1 808 358

0

0

0

0

3 904 400

0

0

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

328 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

328 400

0

0

Béren kívüli juttatások (K1107)

234 375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234 375

0

0

Közlekedési költségtérítés (K1109)

9 227

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 227

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

288 845

0

0

0

0

0

0

245 025

43 820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

27 720 999

0

0

0

0

0

0

16 994 153

4 152 086

0

0

290 000

0

0

1 817 585

0

0

0

0

4 467 175

0

0

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

11 646 847

11 646 847

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

420 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

420 000

0

0

0

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

502 217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 346

0

0

0

0

498 871

0

0

0

0

0

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

12 569 064

11 646 847

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 346

0

0

0

420 000

498 871

0

0

0

0

0

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

40 290 063

11 646 847

0

0

0

0

0

16 994 153

4 152 086

0

0

293 346

0

0

1 817 585

420 000

498 871

0

0

4 467 175

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 944 872

1 556 817

0

0

0

0

0

1 131 871

273 927

0

0

37 700

0

0

279 528

49 140

0

0

0

615 889

0

0

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

3 800 096

1 503 980

0

0

0

0

0

1 119 531

273 927

0

0

37 700

0

0

235 086

49 140

0

0

0

580 732

0

0

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

56 782

0

0

0

0

0

0

12 340

0

0

0

0

0

0

44 442

0

0

0

0

0

0

0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

87 994

52 837

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 157

0

0

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

475 175

0

0

0

0

0

0

0

475 175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 586 180

27 184

99 160

0

0

0

0

958 837

2 123 637

0

0

262 868

0

0

12 638

4 473

117 213

349 011

0

628 343

4 002 816

0

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

9 061 355

27 184

99 160

0

0

0

0

958 837

2 598 812

0

0

262 868

0

0

12 638

4 473

117 213

349 011

0

628 343

4 002 816

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

100 767

20 415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 400

65 952

0

0

0

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

66 075

49 587

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 488

0

0

0

0

0

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

166 842

70 002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 400

82 440

0

0

0

0

0

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

3 737 452

0

23 319

80 652

0

0

0

0

0

3 043

2 538 878

270 728

18 992

0

49 148

90 356

662 336

0

0

0

0

0

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

1 235 496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193 265

0

0

369 035

673 196

0

0

0

0

0

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

105 547

0

0

510

0

0

0

0

0

0

0

84 865

0

0

0

13 034

7 138

0

0

0

0

0

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

5 078 495

0

23 319

81 162

0

0

0

0

0

3 043

2 538 878

355 593

212 257

0

49 148

472 425

1 342 670

0

0

0

0

0

Vásárolt élelmezés (K332)

1 438 466

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 438 466

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

439 259

0

0

0

0

0

0

4 724

225 611

0

136 224

0

0

0

0

0

17 600

0

0

55 100

0

0

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

464 724

0

0

464 724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 051 520

250 000

0

0

0

0

0

0

0

450 000

0

120 000

0

1 211 520

0

0

20 000

0

0

0

0

0

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

5 028 135

1 065 327

30 000

30 754

0

0

0

0

282 964

1 109 456

0

22 938

11 604

1 114 743

84 449

14 952

245 373

561 000

0

181 575

273 000

0

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

14 500 599

1 315 327

53 319

576 640

0

0

0

4 724

508 575

1 562 499

2 675 102

498 531

223 861

2 326 263

133 597

487 377

1 625 643

561 000

1 438 466

236 675

273 000

0

Kiküldetések kiadásai (K341)

116 187

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 187

0

0

Reklám- és propagandakiadások (K342)

57 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

174 087

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 900

0

0

0

0

0

0

0

116 187

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 131 720

28 698

41 096

153 661

0

0

0

260 159

697 145

421 859

713 337

221 121

60 373

0

26 355

133 212

570 536

153 979

388 384

184 957

1 076 848

0

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 119 101

176 326

0

227 869

0

0

0

0

157 443

0

22 742

276 442

0

0

0

0

1

0

0

258 278

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

6 250 821

205 024

41 096

381 530

0

0

0

260 159

854 588

421 859

736 079

497 563

60 373

0

26 355

133 212

570 537

153 979

388 384

443 235

1 076 848

0

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

30 153 704

1 617 537

193 575

958 170

0

0

0

1 223 720

3 961 975

1 984 358

3 411 181

1 316 862

284 234

2 326 263

172 590

639 462

2 395 833

1 063 990

1 826 850

1 424 440

5 352 664

0

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

10 505 810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 505 810

0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

1 136 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 136 750

0

ebből köztemeteés

422 810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

422 810

0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

8 946 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 946 250

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

10 505 810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 505 810

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

46 896

0

0

0

46 896

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

46 896

0

0

0

46 896

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

37 890 104

0

0

0

0

37 890 104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

200 000

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

263 648

0

0

0

0

263 648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

1 260 108

0

0

0

0

1 260 108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

159 358

0

0

0

0

159 358

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

36 006 990

0

0

0

0

36 006 990

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

37 937 000

0

0

0

46 896

37 890 104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

706 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

706 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

10 023 686

12 512

0

0

0

0

0

0

192 229

0

74 100

9 454 905

0

0

51 740

0

0

238 200

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 897 014

3 378

0

0

0

0

0

0

51 902

0

20 007

2 743 443

0

0

13 970

0

0

64 314

0

0

0

0

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

13 626 700

15 890

0

0

0

0

0

0

244 131

0

94 107

12 904 348

0

0

65 710

0

0

302 514

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)

29 082

0

0

0

0

29 082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

29 082

0

0

0

0

29 082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

29 082

0

0

0

0

29 082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

136 487 231

14 837 091

193 575

958 170

46 896

37 919 186

0

19 349 744

8 632 119

1 984 358

3 505 288

14 552 256

284 234

2 326 263

2 335 413

1 108 602

2 894 704

1 366 504

1 826 850

6 507 504

15 858 474

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

5 692 454

0

0

0

5 692 454

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

104 709 712

0

0

0

0

104 709 712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)

110 402 166

0

0

0

5 692 454

104 709 712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)

110 402 166

0

0

0

5 692 454

104 709 712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)

246 889 397

14 837 091

193 575

958 170

5 739 350

142 628 898

0

19 349 744

8 632 119

1 984 358

3 505 288

14 552 256

284 234

2 326 263

2 335 413

1 108 602

2 894 704

1 366 504

1 826 850

6 507 504

15 858 474

0

Átlagos statisztikai állományi létszám

22

6

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

10. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Könyvviteli mérlegben szereplő eszközök

Forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

213 030

213 030

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

272 675 625

272 675 625

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

254 307 998

254 307 998

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

254 307 998

254 307 998

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

18 367 627

18 367 627

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

18 367 627

18 367 627

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

184 000

184 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

184 000

184 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

184 000

184 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

273 072 655

273 072 655

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

18 376 282

18 376 282

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

18 376 282

18 376 282

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

5 329 648

5 329 648

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

1 453 428

1 453 428

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

356 172

356 172

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

7 139 248

7 139 248

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

10 000

10 000

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

298 598 185

298 598 185

11. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A könyvviteli mérlegben szereplő források

Forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

402 054 000

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

267

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

8 406 000

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-105 141 412

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-54 614 042

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

250 704 813

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

2

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

6 789 171

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

3 753 013

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

10 542 186

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

37 351 186

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

298 598 185

12. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A Csányoszrói KÖH 2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

983 675

983 675

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

983 675

983 675

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

436 129

435 784

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

383 714

383 714

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000

655

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

51 415

51 415

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 419 804

1 419 459

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

6 823 775

6 823 775

6 823 775

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 823 775

6 823 775

6 823 775

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

110 630 199

110 622 298

104 709 712

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi, irányítószervi támogatás

110 630 199

110 622 298

104 709 712

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

117 453 974

117 446 073

111 533 487

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

117 453 974

118 865 877

112 952 946

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

115 552 374

116 861 127

107 834 297

1.1.

Személyi juttatások

91 870 113

91 689 113

85 274 716

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 836 803

12 836 803

11 912 989

1.3.

Dologi kiadások

10 625 000

12 114 753

10 426 134

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

220 458

220 458

220 458

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 901 600

2 004 750

204 750

2.1.

Beruházások

101 600

204 750

204 750

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 800 000

1 800 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

117 453 974

118 865 877

108 039 047

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

117 453 974

118 865 877

108 039 047