Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2018.(X.01) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 21- 2023. 10. 21

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2018.(X.01) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.21.

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 68. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek, érintett önkormányzatok és 68. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított záró szakmai véleményezési jogkörében eljáró Állami Főépítész véleményének kikérésével, valamint Egerág Község Önkormányzata Közgyűlésének a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 7/2017. (X.2.) önkormányzati rendelete a következőket rendeli el:

1. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2018 (X.1.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen építési munkát végezni az OTÉK és az egyéb általános érvényű törvényi és hatósági előírások, valamint a helyi építési szabályzat és a hozzá tartozó e rendelet mellékletét képező tömbterületre kiterjedő szabályozási tervnek megfelelően lehet, 1. melléklet és 3. melléklet.”

2. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2018 (X.1.) önkormányzati rendelet 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Lf-1K jelű építési övezet a település történetileg kialakult, hagyományos, fésűs beépítésű szalagtelkein elsősorban lakófunkció elhelyezésére szolgál.”

3. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2018 (X.1.) önkormányzati rendelet a 21/A. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„11/A. Ipari gazdasági terület (Gipe)”

4. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2018 (X.1.) önkormányzati rendelet a 28. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„11/B. II/B BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

5. § (1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2018 (X.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2018 (X.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2018 (X.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. § Hatályát veszti a Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2018 (X.1.) önkormányzati rendelet 11/A. alcím címe.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L)

3a

Lf-1K

O

30
de legfeljebb
480 m2**

4,5**

900

16

40

Teljes közművesítés*

0 m, illetve építési vonal szerint

OTÉK
szerint

Szab.terv. szerint

2. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2018 (X.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„*a szennyvízcsatorna kiépítéséig korszerű közműpótló alkalmazható
** az övezetben található helyi védettségű épületek, illetve a helyi védettségű utcaszakaszba tartozó épületek esetében a kialakult építménymagasság tartandó.”

2. melléklet a 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez