Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2024 évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2024 évi költségvetéséről

2024.02.16.

Egerág Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatály

a) Egerág Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat),

b) az Egerági Táltos Csikó Óvodára és Mini Bölcsődére,

c) az Egerági Közétkeztetési Intézményre terjed ki.

2. § (1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat és intézményei kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2024. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:

a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:

aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását,

ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.

b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:

ba) parkfelújítás megvalósítását TOP-Plusz pályázati forrás igénybevételével,

bb) közösségi tér létrehozását Magyar Falu Program pályázati forrásból,

bc) az orvosi rendelő épületének kifestését,

bd) a fenti, és a fent fel nem sorolt beruházások érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

3. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 382.261.457 forintban állapítja meg.

4. § Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek 382.261.457 forint

aa) önkormányzatok működési támogatásai 155.433.963 forint,

ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint,

ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 54.693.218 forint,

ad) közhatalmi bevételek 13.085.000 forint,

ae) működési bevételek 23.833.880 forint,

af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint,

ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint,

b) felhalmozási bevételek 0 forint,

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint,

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 forint,

bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0 forint,

bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint,

be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint,

c) finanszírozási bevételek 134.266.088 forint

ca) maradvány igénybevétele 134.266.088 forint,

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint,

cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0 forint,

cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint,

ce) irányító szervi támogatás 0 forint.

5. § Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások

aa) személyi jellegű kiadások 68.941.844 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.725.839 forint,

ac) dologi jellegű kiadások 34.493.590 forint,

ad) önkormányzat szociális támogatásai 5.482.900 forint,

ae) egyéb működési célú kiadások 868.827 forint,

af) működési tartalék 0 forint,

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások 115.044.629 forint,

bb) felújítások 2.000.000 forint,

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

c) finanszírozási kiadások

ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint,

cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 5.431.654 forint,

cc) irányító szervi támogatás 130.105.084 forint,

cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint,

ce) pénzügyi lízing kiadásai 74.312 forint.

6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 11.092.778 Ft általános tartalékot és 6.940.159 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 18. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) polgármester 1 fő,

b) eü. szolgálati jogviszony 2 fő,

c) Mt. szerinti munkavállaló 6 fő,

d) közfoglalkoztatott 8 fő.

III. Fejezet

Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) 2024. évi költségvetési fő összegét 75.145.278 forintban állapítja meg.

9. § Az Óvoda összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek 0 forint

aa) önkormányzatok működési támogatásai 0 forint,

ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint,

ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 0 forint,

ad) közhatalmi bevételek 0 forint,

ae) működési bevételek 0 forint,

af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint,

ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint,

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 forint,

bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0 forint,

bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint,

be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint

c) finanszírozási bevételek 78.033.309 forint

ca) maradvány igénybevétele 111.969 forint,

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint,

cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0 forint,

cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint,

ce) irányító szervi támogatás 78.145.278 forint

10. § Az Óvoda összesített 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 78.145.278 forint

aa) személyi jellegű kiadások 64.918.500 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.245.873 forint,

ac) dologi jellegű kiadások 4.245.873 forint,

ad) önkormányzat szociális támogatásai 0 forint,

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint,

af) működési tartalék 0 forint

b) felhalmozási kiadások 0 forint

ba) beruházások 0 forint,

bb) felújítások 600.000 forint,

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint,

c) finanszírozási kiadások 0 forint

ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint,

cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 0 forint,

cc) irányító szervi támogatás 0 forint,

cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint,

ce) pénzügyi lízing kiadásai 0 forint

11. § A Képviselő-testület az Óvoda 2024. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) közalkalmazott 2 fő,

b) köznevelési foglalkoztatási jogviszony 7 fő,

c) Mt. szerinti munkavállaló 2 fő

IV. Fejezet

Egerági Közétkeztetési Intézmény bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Egerági Közétkeztetési Intézmény (továbbiakban: Közétkeztetési Intézmény) 2024. évi költségvetési fő összegét 71.675.739 forintban állapítja meg.

13. § A Közétkeztetési Intézmény összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek

aa) önkormányzatok működési támogatásai 0 forint,

ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint,

ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 0 forint,

ad) közhatalmi bevételek 0 forint, ae) működési bevételek 19.791.000 forint,

ae) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint,

af) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) elhalmozási bevételek

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint,

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 forint,

bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0 forint,

bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint,

be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint

c) finanszírozási bevételek

ca) maradvány igénybevétele 219.764 forint,

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint,

cc) lekötött bankbetétek megszüntetés 0 forint,

cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint,

ce) irányító szervi támogatás 51.664.975 forint.

14. § A Közétkeztetési Intézmény összesített 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások

aa) személyi jellegű kiadások 22.558.176 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.893.563 forint,

ac) dologi jellegű kiadások 45.124.000 forint,

ad) önkormányzat szociális támogatásai 0 forint,

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint,

af) működési tartalék 0 forint,

b) felhalmozási kiadások 1 100 000 forint

ba) beruházások 500 000 forint,

bb) felújítások 600 000 forint,

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint,

c) finanszírozási kiadások 0 forint

ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint,

cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 0 forint,

cc) irányító szervi támogatás 0 forint,

cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint,

ce) pénzügyi lízing kiadásai 0 forint

15. § A Képviselő-testület a Közétkeztetési Intézmény 2024. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) közalkalmazott 1 fő,

b) Mt. szerinti munkavállaló 4 fő.

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. § A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115. §-a szabályozza.

17. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.

18. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

19. § Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő váratlan kiadások céljából esetenként 1.000.000 Ft összeghatár erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése szerint a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

20. § A bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésben foglaltak irányadók.

VI. Fejezet

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

21. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén annak mértékéig nem vállalható kötelezettség.

(2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.

(3) A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

VII. Fejezet

Mellékletekre vonatkozó rendelkezések

22. § (1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Óvoda költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Közétkeztetési Intézmény költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az általános és céltartalék összegét a rendelet 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 6. melléklet tartalmazzák.

(7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a rendelet 9. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetési évre tervezett fejlesztési célok érdekében a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem kerül sor.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

24. § (1) Rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egerág Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

247 995 369

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

130 012 578

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

155 433 963

aa)

Személyi jellegű kiadások

68 941 844

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 764 499

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 725 839

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

66 586 978

ac)

Dologi jellegű kiadások

34 493 590

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

63 812 486

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

5 482 900

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

ae)

Egyéb működési célú kiadások

868 827

0

af)

Működési tartalék

11 499 578

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

117 044 629

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

54 693 218

ba)

Beruházási kiadások

115 044 629

ad)

Közhatalmi bevételek

13 085 000

bb)

Felújítási kiadások

2 000 000

ae)

Működési bevételek

23 833 880

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

949 308

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

135 204 250

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

5 431 654

ba)

Felhamozási célú önkormányzati támogatások

0

cc)

Irányító szervi támogatás

129 698 284

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

74 312

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

134 266 088

ca)

Maradvány igénybevétele

134 266 088

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

382 261 457

ÖSSZES KIADÁS

382 261 457

2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

77 545 278

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

64 918 500

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 380 905

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

4 245 873

ad)

Közhatalmi bevételek

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

ae)

Működési bevételek

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

af)

működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

af)

Működési tartalék

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

600 000

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ba)

Beruházási kiadások

0

ba)

Felhamozási célú önkormányzati támogatások

0

bb)

Felújítási kiadások

600 000

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

78 145 278

cc)

Irányító szervi támogatás

0

ca)

Maradvány igénybevétele

111 969

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

78 033 309

ÖSSZES BEVÉTEL

78 145 278

ÖSSZES KIADÁS

78 145 278

3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egerág Közétkeztetési Intézmény 2024. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

19 791 000

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

70 575 739

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

22 558 176

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 893 563

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

45 124 000

ad)

Közhatalmi bevételek

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

ae)

Működési bevételek

19 791 000

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

af)

működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

af)

Működési tartalék

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 100 000

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ba)

Beruházási kiadások

500 000

ba)

Felhamozási célú önkormányzati támogatások

0

bb)

Felújítási kiadások

600 000

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

51 884 739

cc)

Irányító szervi támogatás

0

ca)

Maradvány igénybevétele

219 764

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

51 664 975

ÖSSZES BEVÉTEL

71 675 739

ÖSSZES KIADÁS

71 675 739

4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egerág Község Önkormányzat általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék (/2024. (...) Önkormányzati rendelet)

4 559 419

Ebből: Céltartalék a víziközművel kapcsolatos kiadásokra

6 940 159

5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egerág Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

247 995 369

29 968 613

22 801 946

29 344 446

17 670 874

17 670 874

17 820 874

17 670 874

17 670 874

24 213 374

17 670 874

17 670 874

17 820 874

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

155 433 963

18 652 076

12 434 717

12 434 717

12 434 717

12 434 717

12 434 717

12 434 717

12 434 717

12 434 717

12 434 717

12 434 717

12 434 717

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 764 499

2 731 740

1 821 160

1 821 160

1 821 160

1 821 160

1 821 160

1 821 160

1 821 160

1 821 160

1 821 160

1 821 160

1 821 160

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

66 586 978

7 990 437

5 326 958

5 326 958

5 326 958

5 326 958

5 326 958

5 326 958

5 326 958

5 326 958

5 326 958

5 326 958

5 326 958

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

63 812 486

7 657 498

5 104 999

5 104 999

5 104 999

5 104 999

5 104 999

5 104 999

5 104 999

5 104 999

5 104 999

5 104 999

5 104 999

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

272 400

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

54 693 218

8 381 073

8 381 073

8 381 073

3 250 000

3 250 000

3 400 000

3 250 000

3 250 000

3 250 000

3 250 000

3 250 000

3 400 000

ad)

Közhatalmi bevételek

13 085 000

6 542 500

6 542 500

ae)

Működési bevételek

23 833 880

1 986 157

1 986 157

1 986 157

1 986 157

1 986 157

1 986 157

1 986 157

1 986 157

1 986 157

1 986 157

1 986 157

1 986 157

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

949 308

949 308

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ba)

Felhamozási célú önkormányzati támogatások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

134 266 088

-

-

134 266 088

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ca)

Maradvány igénybevétele

134 266 088

-

-

134 266 088

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÖSSZES BEVÉTEL

382 261 457

29 968 613

22 801 946

163 610 534

17 670 874

17 670 874

17 820 874

17 670 874

17 670 874

24 213 374

17 670 874

17 670 874

17 820 874

KIADÁSOK

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

130 012 578

10 834 382

10 834 382

10 834 382

10 834 382

10 834 382

10 834 382

10 834 382

10 834 382

10 834 382

10 834 382

10 834 382

10 834 382

aa)

Személyi jellegű kiadások

68 941 844

5 745 154

5 745 154

5 745 154

5 745 154

5 745 154

5 745 154

5 745 154

5 745 154

5 745 154

5 745 154

5 745 154

5 745 154

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 725 839

727 153

727 153

727 153

727 153

727 153

727 153

727 153

727 153

727 153

727 153

727 153

727 153

ac)

Dologi jellegű kiadások

34 493 590

2 874 466

2 874 466

2 874 466

2 874 466

2 874 466

2 874 466

2 874 466

2 874 466

2 874 466

2 874 466

2 874 466

2 874 466

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

5 482 900

456 908

456 908

456 908

456 908

456 908

456 908

456 908

456 908

456 908

456 908

456 908

456 908

ae)

Egyéb működési célú kiadások

868 827

72 402

72 402

72 402

72 402

72 402

72 402

72 402

72 402

72 402

72 402

72 402

72 402

af)

Működési tartalék

11 499 578

958 298

958 298

958 298

958 298

958 298

958 298

958 298

958 298

958 298

958 298

958 298

958 298

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

117 044 629

-

-

-

-

1 886 732

-

-

-

-

-

-

113 157 897

ba)

Beruházási kiadások

115 044 629

-

-

-

-

1 886 732

-

-

-

-

-

-

113 157 897

bb)

Felújítási kiadások

2 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

135 204 250

16 264 615

10 832 961

10 832 961

10 808 190

10 808 190

10 808 190

10 808 190

10 808 190

10 808 190

10 808 190

10 808 190

10 808 190

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

5 431 654

5 431 654

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cc)

Irányító szervi támogatás

129 698 284

10 808 190

10 808 190

10 808 190

10 808 190

10 808 190

10 808 190

10 808 190

10 808 190

10 808 190

10 808 190

10 808 190

10 808 190

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

74 312

24 771

24 771

24 771

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÖSSZES KIADÁS

382 261 457

27 098 997

21 667 343

21 667 343

21 642 572

23 529 304

21 642 572

21 642 572

21 642 572

21 642 572

21 642 572

21 642 572

134 800 469

Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ad)

Közhatalmi bevételek

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ae)

Működési bevételek

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

af)

működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ba)

Felhamozási célú önkormányzati támogatások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

78 145 278

6 502 776

6 502 776

6 614 745

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

ca)

Maradvány igénybevétele

111 969

-

-

111 969

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ce)

Irányító szervi támogatás

78 033 309

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

ÖSSZES BEVÉTEL

78 145 278

6 502 776

6 502 776

6 614 745

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

6 502 776

KIADÁSOK

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

77 545 278

6 462 107

6 462 107

6 462 107

6 462 107

6 462 107

6 462 107

6 462 107

6 462 107

6 462 107

6 462 107

6 462 107

6 462 107

aa)

Személyi jellegű kiadások

64 918 500

5 409 875

5 409 875

5 409 875

5 409 875

5 409 875

5 409 875

5 409 875

5 409 875

5 409 875

5 409 875

5 409 875

5 409 875

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 380 905

698 409

698 409

698 409

698 409

698 409

698 409

698 409

698 409

698 409

698 409

698 409

698 409

ac)

Dologi jellegű kiadások

4 245 873

353 823

353 823

353 823

353 823

353 823

353 823

353 823

353 823

353 823

353 823

353 823

353 823

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

af)

Működési tartalék

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

600 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

ba)

Beruházási kiadások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bb)

Felújítási kiadások

600 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cc)

Irányító szervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÖSSZES KIADÁS

78 145 278

6 512 107

6 512 107

6 512 107

6 512 107

6 512 107

6 512 107

6 512 107

6 512 107

6 512 107

6 512 107

6 512 107

6 512 107

Egerági Közétkeztetési Intézmény 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

19 791 000

1 649 250

1 649 250

1 649 250

1 649 250

1 649 250

1 649 250

1 649 250

1 649 250

1 649 250

1 649 250

1 649 250

1 649 250

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ad)

Közhatalmi bevételek

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ae)

Működési bevételek

19 791 000

1 649 250

1 649 250

1 649 250

1 649 250

1 649 250

1 649 250

1 649 250

1 649 250

1 649 250

1 649 250

1 649 250

1 649 250

af)

működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ba)

Felhamozási célú önkormányzati támogatások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

51 884 739

4 323 728

4 323 728

4 323 728

4 323 728

4 323 728

4 323 728

4 323 728

4 323 728

4 323 728

4 323 728

4 323 728

4 323 728

ca)

Maradvány igénybevétele

219 764

-

-

219 764

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ce)

Irányító szervi támogatás

51 664 975

4 305 415

4 305 415

4 305 415

4 305 415

4 305 415

4 305 415

4 305 415

4 305 415

4 305 415

4 305 415

4 305 415

4 305 415

ÖSSZES BEVÉTEL

71 675 739

5 972 978

5 972 978

5 972 978

5 972 978

5 972 978

5 972 978

5 972 978

5 972 978

5 972 978

5 972 978

5 972 978

5 972 978

KIADÁSOK

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

70 575 739

5 881 312

5 881 312

5 881 312

5 881 312

5 881 312

5 881 312

5 881 312

5 881 312

5 881 312

5 881 312

5 881 312

5 881 312

aa)

Személyi jellegű kiadások

22 558 176

1 879 848

1 879 848

1 879 848

1 879 848

1 879 848

1 879 848

1 879 848

1 879 848

1 879 848

1 879 848

1 879 848

1 879 848

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 893 563

241 130

241 130

241 130

241 130

241 130

241 130

241 130

241 130

241 130

241 130

241 130

241 130

ac)

Dologi jellegű kiadások

45 124 000

3 760 333

3 760 333

3 760 333

3 760 333

3 760 333

3 760 333

3 760 333

3 760 333

3 760 333

3 760 333

3 760 333

3 760 333

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

af)

Működési tartalék

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 100 000

91 667

91 667

91 667

91 667

91 667

91 667

91 667

91 667

91 667

91 667

91 667

91 667

ba)

Beruházási kiadások

500 000

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

bb)

Felújítási kiadások

600 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cc)

Irányító szervi támogatás

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÖSSZES KIADÁS

71 675 739

5 972 978

5 972 978

5 972 978

5 972 978

5 972 978

5 972 978

5 972 978

5 972 978

5 972 978

5 972 978

5 972 978

5 972 978

6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egerág Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

221 410 369

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

106 983 158

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

155 433 963

aa)

Személyi jellegű kiadások

66 007 844

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 764 499

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 344 419

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

66 586 978

ac)

Dologi jellegű kiadások

14 779 590

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

63 812 486

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

5 482 900

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

ae)

Egyéb működési célú kiadások

868 827

0

0

af)

Működési tartalék

11 499 578

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

117 044 629

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

54 693 218

ba)

Beruházási kiadások

115 044 629

ad)

Közhatalmi bevételek

0

bb)

Felújítási kiadások

2 000 000

ae)

Működési bevételek

10 333 880

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

949 308

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

135 204 250

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

b)

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

5 431 654

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cc)

Központi irányító szervi támogatás

129 698 284

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

74 312

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

134 266 088

ca)

Maradvány igénybevétele

134 266 088

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

355 676 457

ÖSSZES KIADÁS

359 232 037

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

13 500 000

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

9 944 420

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

2 934 000

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

381 420

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

6 629 000

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

af)

Működési tartalék

0

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ba)

Beruházási kiadások

0

ad)

Közhatalmi bevételek

0

bb)

Felújítási kiadások

0

ae)

Működési bevételek

13 500 000

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cc)

Központi irányító szervi támogatás

0

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

13 500 000

ÖSSZES KIADÁS

9 944 420

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

13 085 000

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

13 085 000

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

13 085 000

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

af)

Működési tartalék

0

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ba)

Beruházási kiadások

0

ad)

Közhatalmi bevételek

13 085 000

bb)

Felújítási kiadások

0

ae)

Működési bevételek

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cc)

Központi irányító szervi támogatás

0

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

13 085 000

ÖSSZES KIADÁS

13 085 000

ÖSSZESEN

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

247 995 369

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

130 012 578

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

155 433 963

aa)

Személyi jellegű kiadások

68 941 844

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 764 499

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 725 839

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

66 586 978

ac)

Dologi jellegű kiadások

34 493 590

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

63 812 486

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

5 482 900

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

ae)

Egyéb működési célú kiadások

868 827

0

af)

Működési tartalék

11 499 578

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

117 044 629

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

54 693 218

ba)

Beruházási kiadások

115 044 629

ad)

Közhatalmi bevételek

13 085 000

bb)

Felújítási kiadások

2 000 000

ae)

Működési bevételek

23 833 880

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

949 308

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

135 204 250

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

5 431 654

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cc)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

129 698 284

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cd)

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

74 312

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

134 266 088

ca)

Maradvány igénybevétele

134 266 088

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

382 261 457

ÖSSZES KIADÁS

382 261 457

1. Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde

Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

77 545 278

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

64 918 500

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 380 905

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

4 245 873

ad)

Közhatalmi bevételek

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

ae)

Működési bevételek

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

af)

Működési tartalék

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

600 000

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ba)

Beruházási kiadások

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

bb)

Felújítási kiadások

600 000

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

be)

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

78 145 278

cc)

Irányító szervi támogatás

0

ca)

Maradvány igénybevétele

111 969

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

78 033 309

ÖSSZES BEVÉTEL

78 145 278

ÖSSZES KIADÁS

78 145 278

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

0

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

0

ad)

Közhatalmi bevételek

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

ae)

Működési bevételek

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

af)

Működési tartalék

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ba)

Beruházási kiadások

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

bb)

Felújítási kiadások

0

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

cc)

Irányító szervi támogatás

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

0

ÖSSZES KIADÁS

0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

0

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

0

ad)

Közhatalmi bevételek

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

ae)

Működési bevételek

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

af)

Működési tartalék

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ba)

Beruházási kiadások

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

bb)

Felújítási kiadások

0

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

cc)

Irányító szervi támogatás

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

0

ÖSSZES KIADÁS

0

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

77 545 278

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

64 918 500

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 380 905

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

4 245 873

ad)

Közhatalmi bevételek

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

ae)

Működési bevételek

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

af)

Működési tartalék

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

600 000

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ba)

Beruházási kiadások

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

bb)

Felújítási kiadások

600 000

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

78 145 278

cc)

Irányító szervi támogatás

0

ca)

Maradvány igénybevétele

111 969

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

78 033 309

ÖSSZES BEVÉTEL

78 145 278

ÖSSZES KIADÁS

78 145 278

2. Egerági Közétkeztetési Intézmény

Egerági Közétkeztetési Intézmény 2024. évi költségvetési mérlege

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3 978 000

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

54 762 739

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

22 558 176

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 893 563

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

29 311 000

ad)

Közhatalmi bevételek

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

ae)

Működési bevételek

3 978 000

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

af)

Működési tartalék

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 100 000

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ba)

Beruházási kiadások

500 000

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

bb)

Felújítási kiadások

600 000

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

be)

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

51 884 739

cc)

Irányító szervi támogatás

0

ca)

Maradvány igénybevétele

219 764

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

51 664 975

ÖSSZES BEVÉTEL

55 862 739

ÖSSZES KIADÁS

55 862 739

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

15 813 000

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

15 813 000

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

0

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

15 813 000

ad)

Közhatalmi bevételek

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

ae)

Működési bevételek

15 813 000

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

af)

Működési tartalék

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ba)

Beruházási kiadások

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

bb)

Felújítási kiadások

0

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

cc)

Irányító szervi támogatás

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

15 813 000

ÖSSZES KIADÁS

15 813 000

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

0

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

0

ad)

Közhatalmi bevételek

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

ae)

Működési bevételek

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

af)

Működési tartalék

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ba)

Beruházási kiadások

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

bb)

Felújítási kiadások

0

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

cc)

Irányító szervi támogatás

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

0

ÖSSZES KIADÁS

0

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

19 791 000

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

70 575 739

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

22 558 176

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 893 563

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

45 124 000

ad)

Közhatalmi bevételek

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

ae)

Működési bevételek

19 791 000

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

af)

Működési tartalék

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 100 000

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ba)

Beruházási kiadások

500 000

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

bb)

Felújítási kiadások

600 000

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

51 884 739

cc)

Irányító szervi támogatás

0

ca)

Maradvány igénybevétele

219 764

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

51 664 975

ÖSSZES BEVÉTEL

71 675 739

ÖSSZES KIADÁS

71 675 739

7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egerág Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

forintban

Sorszám

Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek

Hivatkozás

2024

2025

2026

1.

Unicredit lízing orvosi szolgálati gépjárműre

01P11 BP 1751761 sz. lízingszerződés

74 312

74 312

74 312

8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások (adó mentességek)

Kommunális adó mentességben 84 fő részesül

Adómentességek összesen:

756 000

Ft értékben

9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról

NEM RELEVÁNS