Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2024. 05. 31

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének teljesítéséről

2024.05.31.

Egerág Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Egerág Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),

b) Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsődére,

c) Egerági Közétkeztetési Intézményre (továbbiakban: intézmények)

II. Fejezet

Létszám adatok

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 32 főben hagyja jóvá, ebből:

a) Egerág Község Önkormányzata: 18 fő

b) Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde: 10 fő

c) Egerági Közétkeztetési Intézmény 5 fő.

(2) A záró létszám részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 219 975 654 forint,

b) felhalmozási célú műveletek bevételei 1 095 114 forint,

c) előző évi pénzmaradvány 148 873 807 forint,

d) finanszírozási célú műveletek bevételei 5 431 654 forint,

e) működési célú költségvetési kiadások 118 856 560 forint ebből:

ea) személyi juttatások 68 932 078 forint,

eb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 7 469 320 forint,

ec) dologi kiadások 35 388 211 forint,

ed) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 2 008 000 forint,

ee) egyéb működési célú kiadások 5 058 951 forint,

f) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 20 327 236 forint, ebből:

fa) beruházási kiadások 19 200 436 forint,

fb) felújítási kiadások 1 126 800 forint,

fc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint,

g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 101 926 345 forint.

(2) Az Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 3 0741 forint,

b) előző évi pénzmaradvány 35 493 forint,

c) irányító szervi támogatás bevételei 59 483 212 forint,

d) működési célú költségvetési kiadások59 521 779 forint,ebből:

da) személyi juttatások 48 277 468 forint,

db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 6 180 314 forint,

dc) dologi kiadások 3 789 751 forint

e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 1 162 377 forint, ebből:

ea) beruházási kiadások 862 277 forint,

eb) felújítási kiadások 300 000 forint.

(3) Az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2023. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 25 358 257 forint,

b) előző évi pénzmaradvány 225 694 forint,

c) irányító szervi támogatás bevételei 37 832 654 forint,

d) működési célú költségvetési kiadások 63 416 605 forint, ebből:

da) személyi juttatások 20 445 108 forint,

db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 2 601 837 forint,

dc) dologi kiadások 39 909 760 forint,

dd) egyéb működési célú kiadások 1 732 forint,

e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 238 404 forint, ebből:

ea) beruházási kiadások 238 404 forint,

eb) felújítási kiadások 0 forint.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint fogadja el.

IV. Fejezet

Egyéb mellékletek

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát 765.561.135 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. melléklet alapján.

6. § Önkormányzat és intézményei előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Önkormányzat és intézményei 2023. évi összevont pénzmaradványa 149.134.994 forint, ebből 148.873.807 forint Egerág Község Önkormányzatának, 35.493 forint az Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsődének, 225.694 forint az Egerági Közétkeztetési Intézménynek a maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

9. § A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 7. melléklet tartalmazza.

10. § A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 9. melléklet a 10. melléklet, és a 11. melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő negyedik napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

2023. évi létszám adatok

Megnevezés

Létszám (fő)

Nyitó

Záró

Egerág Község Önkormányzata

eü szolgálati jogviszony

3

3

közalkalmazottak

0

1

közfoglalkoztatottak

8

7

választott tisztségviselők

1

1

egyéb bérrendszer szerinti

6

6

Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde

közalkalmazottak

6

8

egyéb bérrendszer szerinti

2

2

Egerági Közétkeztetési Intézmény

közalkalmazottak

1

1

egyéb bérrendszer szerinti

4

4

2. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Egerág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

198 109 556

230 504 222

219 975 654

111%

95%

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

118 917 274

154 745 195

118 856 560

100%

77%

Önkormányzatok működési támogatásai

114 396 278

128 027 055

128 027 055

112%

100%

aa)

Személyi jellegű kiadások

61 096 355

76 187 105

68 932 078

113%

90%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 923 563

17 923 563

17 923 563

100%

100%

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 989 200

7 539 200

7 469 320

107%

99%

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

39 293 020

46 968 086

46 968 086

120%

100%

ac)

Dologi jellegű kiadások

37 967 476

39 262 476

35 388 211

93%

90%

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

53 917 529

56 412 756

56 412 756

105%

100%

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

2 000 000

2 200 000

2 008 000

100%

91%

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 715 446

2 715 446

2 715 446

100%

100%

ae)

Egyéb működési célú kiadások

2 968 827

5 462 727

5 058 951

170%

93%

Működési célú kiegészítő támogatások

2 920 720

2 920 720

0%

100%

af)

Működési tartalék

7 895 416

24 093 687

0

0%

0%

Elszámolásból származó bevétel

546 720

1 086 484

1 086 484

-

100%

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

126 542 522

126 901 439

20 327 236

16%

16%

Elvonások és befizetések bevételei

0

1 732

1 732

-

100%

ba)

Beruházási kiadások

126 542 522

125 754 639

19 200 436

15%

15%

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

46 733 898

54 272 963

54 272 879

116%

100%

bb)

Felújítási kiadások

0

1 146 800

1 126 800

0%

98%

Közhatalmi bevételek

13 166 000

22 230 000

12 829 159

97%

58%

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

-

Működési bevételek

23 433 380

24 477 472

23 349 829

100%

95%

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

101 523 567

104 268 569

101 926 345

100%

98%

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

0

-

0%

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

0

0

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

380 000

1 495 000

1 495 000

-

100%

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 536 165

4 536 165

4 536 165

100%

100%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

1 105 520

1 095 114

-

99%

cc)

Irányító szervi támogatás

96 913 090

99 658 090

97 315 866

100%

98%

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

1 050 520

1 045 744

-

100%

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

-

0%

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

74 312

74 314

74 314

100%

100%

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

-

0%

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

55 000

49 370

-

90%

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

148 873 807

154 305 461

154 305 461

104%

100%

Maradvány igénybevétele

148 873 807

148 873 807

148 873 807

100%

100%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

5 431 654

5 431 654

-

100%

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

-

-

Irányító szervi támogatás

0

0

0

-

-

ÖSSZES BEVÉTEL

346 983 363

385 915 203

375 376 229

108%

97%

ÖSSZES KIADÁS

346 983 363

385 915 203

241 110 141

69%

62%

Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

35 000

3 074

-

9%

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

56 957 301

58 465 301

58 247 533

102%

100%

Önkormányzatok működési támogatásai

0

15 000

-

-

aa)

Személyi jellegű kiadások

48 016 379

48 373 371

48 277 468

101%

100%

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

-

-

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 180 924

6 180 924

6 180 314

100%

100%

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

0

0

-

-

ac)

Dologi jellegű kiadások

2 759 998

3 911 006

3 789 751

137%

97%

Közhatalmi bevételek

0

0

0

-

-

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

0

0

-

-

Működési bevételek

0

20 000

3 074

-

15%

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

-

-

működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

0

-

-

af)

Működési tartalék

0

0

0

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

1 192 000

1 162 277

0%

98%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

0

-

-

ba)

Beruházási kiadások

0

892 000

862 277

0%

97%

Felhamozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

-

-

bb)

Felújítási kiadások

0

300 000

300 000

0%

100%

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

0

0

-

-

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

-

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

0

-

-

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

0

0

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

0

0

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

56 957 301

59 622 301

59 518 705

104%

100%

cc)

Irányító szervi támogatás

0

0

0

-

-

Maradvány igénybevétele

35 493

35 493

35 493

100%

100%

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

-

-

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

-

-

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

-

-

Irányító szervi támogatás

56 921 808

59 586 808

59 483 212

104%

100%

ÖSSZES BEVÉTEL

56 957 301

59 657 301

59 521 779

105%

100%

ÖSSZES KIADÁS

56 957 301

59 657 301

59 409 810

104%

100%

Egerági Közétkeztetési Intézmény 2023. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

19 791 000

29 421 000

25 358 257

128%

86%

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

59 007 976

68 717 976

62 958 437

107%

92%

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

-

-

aa)

Személyi jellegű kiadások

20 444 227

20 738 527

20 445 108

100%

99%

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

-

-

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 618 749

2 618 749

2 601 837

99%

99%

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

0

0

-

-

ac)

Dologi jellegű kiadások

35 945 000

45 358 968

39 909 760

111%

88%

Közhatalmi bevételek

0

0

0

-

-

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

0

0

-

-

Működési bevételek

19 791 000

29 421 000

25 358 257

128%

86%

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

1 732

1 732

-

100%

működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

0

-

-

af)

Működési tartalék

0

0

0

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 000 000

1 000 000

238 404

24%

24%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

0

-

-

ba)

Beruházási kiadások

500 000

500 000

238 404

48%

48%

Felhamozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

-

-

bb)

Felújítási kiadások

500 000

500 000

0

0%

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

0

0

-

-

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

-

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

0

-

-

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

0

0

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

0

0

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

40 216 976

40 296 976

38 058 348

95%

94%

cc)

Irányító szervi támogatás

0

0

0

-

-

Maradvány igénybevétele

225 694

225 694

225 694

100%

100%

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

-

-

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

-

-

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

-

-

Irányító szervi támogatás

39 991 282

40 071 282

37 832 654

95%

94%

ÖSSZES BEVÉTEL

60 007 976

69 717 976

63 416 605

106%

91%

ÖSSZES KIADÁS

60 007 976

69 717 976

63 196 841

105%

91%

Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

217 900 556

259 960 222

245 336 985

113%

94%

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

234 882 551

281 928 472

240 062 530

102%

85%

Önkormányzatok működési támogatásai

114 396 278

128 042 055

128 027 055

112%

100%

aa)

Személyi jellegű kiadások

129 556 961

145 299 003

137 654 654

106%

95%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 923 563

17 923 563

17 923 563

100%

100%

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 788 873

16 338 873

16 251 471

103%

99%

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

39 293 020

46 968 086

46 968 086

120%

100%

ac)

Dologi jellegű kiadások

76 672 474

88 532 450

79 087 722

103%

89%

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

53 917 529

56 412 756

56 412 756

105%

100%

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

2 000 000

2 200 000

2 008 000

100%

91%

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 715 446

2 715 446

2 715 446

100%

100%

ae)

Egyéb működési célú kiadások

2 968 827

5 464 459

5 060 683

170%

93%

Működési célú kiegészítő támogatások

2 920 720

2 920 720

-

100%

af)

Működési tartalék

7 895 416

24 093 687

0

0%

0%

Elszámolásból származó bevétel

546 720

1 086 484

1 086 484

-

100%

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

127 542 522

129 093 439

21 727 917

17%

17%

Elvonások és befizetések bevételei

0

1 732

1 732

-

100%

ba)

Beruházási kiadások

127 042 522

127 146 639

20 301 117

16%

16%

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

46 733 898

54 272 963

54 272 879

116%

100%

bb)

Felújítási kiadások

500 000

1 946 800

1 426 800

285%

73%

Közhatalmi bevételek

13 166 000

22 230 000

12 829 159

97%

58%

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

-

Működési bevételek

43 224 380

53 918 472

48 711 160

113%

90%

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

101 523 567

104 268 569

101 926 345

100%

98%

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

0

-

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

0

0

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

380 000

1 495 000

1 495 000

-

100%

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 536 165

4 536 165

4 536 165

100%

100%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

1 105 520

1 095 114

-

99%

cc)

Irányító szervi támogatás

96 913 090

99 658 090

97 315 866

100%

98%

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

1 050 520

1 045 744

-

-

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

-

-

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

74 312

74 314

74 314

100%

100%

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

55 000

49 370

-

90%

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

246 048 084

254 224 738

251 882 514

102%

99%

Maradvány igénybevétele

149 134 994

149 134 994

149 134 994

100%

100%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

5 431 654

5 431 654

-

-

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

-

-

Irányító szervi támogatás

96 913 090

99 658 090

97 315 866

100%

98%

ÖSSZES BEVÉTEL

463 948 640

515 290 480

498 314 613

107%

97%

ÖSSZES KIADÁS

463 948 640

515 290 480

363 716 792

78%

71%

3. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Egerág Község Önkormányzata és intézményei összevont könyvviteli mérlege-vagyonkimutatása - 2023. évben (Ft)

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

Változás %-ban

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

10 000

600 000

6000%

2

A/I/2 Szellemi termékek

274 515

163 335

59%

3

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

284 515

763 335

268%

4

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

575 416 902

580 513 185

101%

5

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

18 025 937

15 925 013

88%

6

A/II/4 Beruházások, felújítások

10 543 432

10 127 908

96%

7

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

603 986 271

606 566 106

100%

8

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

2 410 000

2 410 000

100%

9

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2 400 000

2 400 000

100%

10

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

10 000

10 000

100%

11

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 410 000

2 410 000

100%

12

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

606 680 786

609 739 441

101%

13

B/I/1 Vásárolt készletek

767 660

2 473 976

322%

14

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

43 979

-

0%

15

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

811 639

2 473 976

305%

16

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

811 639

2 473 976

305%

17

C/II/1 Forintpénztár

379 665

497 305

131%

18

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

379 665

497 305

131%

19

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

27 637 582

23 218 930

84%

20

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

113 157 899

113 157 899

100%

21

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

140 795 481

136 376 829

97%

22

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

141 175 146

136 874 134

97%

23

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

850 296

9 729 549

1144%

24

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

258 880

1 098 876

424%

25

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

353 646

8 285 169

2343%

26

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

237 770

345 504

145%

27

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

128 384

100 218

78%

28

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

112 795

79 208

70%

29

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

15 589

21 010

135%

30

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

380 000

-

0%

31

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

380 000

-

0%

32

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 358 680

9 829 767

723%

33

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

5 945 499

5 888 670

99%

34

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

5 945 499

5 888 670

99%

35

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

5 945 499

5 888 670

99%

36

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

2 481 689

151 449

6%

37

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

-

14 000

0%

38

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

2 301 880

66 167

3%

39

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

160 000

-

0%

40

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

19 809

71 282

360%

41

D/III/4 Forgótőke elszámolása

180 000

180 000

100%

42

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

172 603

81 596

47%

43

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

2 834 292

413 045

15%

44

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

10 138 471

16 131 482

159%

45

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

603 590

2 619 996

434%

46

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

621 507

-

0%

47

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

1 225 097

2 619 996

214%

48

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

- 45 000

- 2 277 894

5062%

49

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

- 45 000

- 2 277 894

5062%

50

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

6 953 394

-

0%

51

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

6 953 394

-

0%

52

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

8 133 491

342 102

4%

53

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

766 939 533

765 561 135

100%

54

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

490 042 000

490 042 000

100%

55

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

26 059 605

26 059 605

100%

56

G/IV Felhalmozott eredmény

24 996 992

121 129 611

485%

57

G/VI Mérleg szerinti eredmény

96 132 619

- 8 235 029

-9%

58

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

637 231 216

628 996 187

99%

59

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

-

256 526

0%

60

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

-

256 526

0%

61

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

413 428

138 591

34%

62

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

4 610 688

5 431 654

118%

63

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

4 536 165

5 431 654

120%

64

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

74 523

-

0%

65

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

5 024 116

5 570 245

111%

66

H/III/1 Kapott előlegek

2 710 532

3 013 091

111%

67

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

-

8 000

0%

68

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 710 532

3 021 091

111%

69

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

7 734 648

8 847 862

114%

70

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

5 945 499

5 888 670

99%

71

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 739 103

-

0%

72

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

110 289 067

121 828 416

110%

73

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

121 973 669

127 717 086

105%

74

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

766 939 533

765 561 135

100%

4. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Egerág Község Önkormányzata és intézményei összevont pénzeszközei változásának levezetése, eredmény kimutatása 2023. évben (Ft)

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

13 651 321

21 916 764

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

16 802 107

17 656 186

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 231 112

1 287 632

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

31 684 540

40 860 582

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

-864 011

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

-864 011

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

116 672 475

128 027 055

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

58 525 861

54 587 879

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

110 349 023

-10 493 605

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

6 511 339

1 119 605

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

292 058 698

173 240 934

13

10 Anyagköltség

8 343 991

10 044 607

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

12 433 654

11 508 669

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

3 605 946

2 547 771

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 847 781

2 399 962

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

27 231 372

26 501 009

18

14 Bérköltség

52 529 509

48 996 136

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

14 049 570

14 814 729

20

16 Bérjárulékok

8 255 489

6 851 430

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

74 834 568

70 662 295

22

VI Értékcsökkenési leírás

18 369 215

14 261 697

23

VII Egyéb ráfordítások

106 218 106

110 874 894

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

96 225 966

-8 198 379

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

47

24

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

47

24

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

5 000

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

88 394

36 674

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

93 394

36 674

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-93 347

-36 650

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

96 132 619

-8 235 029

5. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Egerág Község Önkormányzata és intézményei összevont pénzmaradvány kimutatása 2023. évben (Ft)

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

221 070 768

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

139 183 796

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

81 886 972

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

154 305 461

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

101 926 345

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

52 379 116

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

134 266 088

8

C) Összes maradvány (=A+B)

134 266 088

9

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

134 266 088

6. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Egerág Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)

Szervezet neve

Előző időszak

Tárgyidőszak

01

Egerág Lakópark Beruházó Kft

2 400 000

2 400 000

02

DRV Zrt.

10 000

10 000

04

Összesen

2 410 000

2 410 000

7. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások (adómentességek)

Kommunális adó mentességben 80 fő részesül

720 000

Ft értékben

Adómentességek összesen:

720 000

Ft értékben

8. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztetó ügyletek várható állományáról

Év

Saját bevétel típusa

Saját bevétel összege (Ft)

Adósságot keletkeztető ügyletek várható állománya (eFt)

2023

Magánszemélyek kommunális adója

1 474 974

0

Iparűzési adó

11 277 970

Egyéb pótlékok, bírságok

-

Közhatalmi bevételek

12 752 944

Bérbeadási bevétel

2 265 600

Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)

2 366 904

Vendég étkezők bevétele

15 646 475

Zöldségbolt bevétele

12 971 969

START munkában megtermelt készlet értékesítés

3 465 903

Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon)

2 366 904

Kiszámlázott áfa

9 940 902

Működési bevételek

49 024 657

ÖSSZESEN

61 777 601

2024

Magánszemélyek kommunális adója

1 548 723

0

Iparűzési adó

11 841 869

Egyéb pótlékok, bírságok

-

Közhatalmi bevételek

13 390 591

Bérbeadási bevétel

2 378 880

Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)

2 485 249

Vendég étkezők bevétele

16 428 799

Zöldségbolt bevétele

13 620 567

START munkában megtermelt készlet értékesítés

3 639 198

Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon)

2 485 249

Kiszámlázott áfa

10 437 947

Működési bevételek

51 475 890

ÖSSZESEN

64 866 481

2025

Magánszemélyek kommunális adója

1 626 159

0

Iparűzési adó

12 433 962

Egyéb pótlékok, bírságok

-

Közhatalmi bevételek

14 060 121

Bérbeadási bevétel

2 497 824

Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)

2 609 512

Vendég étkezők bevétele

17 250 239

Zöldségbolt bevétele

14 301 596

START munkában megtermelt készlet értékesítés

3 821 158

Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon)

2 609 512

Kiszámlázott áfa

10 959 844

Működési bevételek

54 049 684

ÖSSZESEN

68 109 805

9. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásain elszámolása

#

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

01

2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

6 461 207

6 461 207

0

0

03

2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

07

3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

1 693 900

1 693 900

0

0

18

3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

1 226 820

1 226 820

0

0

28

3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

445 446

445 446

0

0

29

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 28)

3 366 166

3 366 166

0

0

35

12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása

8 993 424

7 247 348

0

1 746 076

38

Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)

21 090 797

19 344 721

0

1 746 076

10. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 5.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás

11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás

11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

01

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

14 007 910

0

0

14 007 910

0

146 833 811

14 007 910

0

0

0

0

0

03

1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00

0

0

0

0

0

25 144 519

0

0

0

0

0

0

04

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 915 653

0

0

3 915 653

0

0

3 915 653

0

0

0

0

0

05

1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása

0

0

0

0

0

940 340

0

0

0

0

0

0

06

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00

39 293 020

384 000

1 182 580

40 141 310

-718 290

47 934 813

40 141 310

0

718 290

6 108 486

6 014 024

6 014 024

08

1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02

0

0

1 714 100

1 714 100

0

2 303 493

1 714 100

0

0

156 633

156 633

156 633

09

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00

13281747

-1645928

0

11635819

0

11522646

11522646

0

113173

1646400

1646400

0

11

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00

34174575

-277271

-180612

33662686

-54006

38050384

33662686

0

54006

1081905

1076691

1076691

13

Összesen (=1+…+12)

104672905

-1539199

2716068

105077478

-772296

272730006

104964305

0

885469

8993424

8893748

7247348

11. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetés elszámolása

Megnevezés

Összeg

01

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

33 662 686

02

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások

43 434 254

03

Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege

5 383 870

04

Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege

33 662 686

05

11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 11.sor, 14.oszlop megalapozása)

1 076 691

06

Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege

3 311 007

07

- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg

1

08

- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg

3 311 006