Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 23- 2024. 04. 23

Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.04.23.

Illocska Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) és (3) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A települési támogatásokra vonatkozó hatásköröket a képviselő-testület részben a polgármesterre, részben a jegyzőre ruházza át az alábbiak szerint:)

„j) a 19. §-ban meghatározott rendkívüli települési támogatást a polgármesterre,”

(2) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:

(A települési támogatásokra vonatkozó hatásköröket a képviselő-testület részben a polgármesterre, részben a jegyzőre ruházza át az alábbiak szerint:)

„k) a 19/A §-ban meghatározott közfoglalkoztatottak települési támogatását a polgármesterre,
l) a 19/B §-ban meghatározott gyermekek karácsonyi települési támogatását a polgármesterre ruházza át.”

2. § A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:

(A Képviselő-testület – átruházott hatáskörben a polgármester és a jegyző – az egyes ellátásokra vonatkozó részletszabályoknál megállapított szociális rászorultság alapján települési támogatásként az alábbi ellátásokat biztosítja az Szt. 45. §-ában foglaltak figyelembevételével:)

„j) közfoglalkoztatottak települési támogatása (polgármesteri hatáskör)
k) gyermekek karácsonyi támogatása (polgármesteri hatáskör).”

3. § A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet a 17. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„15. Települési rezsitámogatás”

4. § A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„18. Közfoglalkoztatottak települési támogatása

19/A. § (1) A település polgármestere az Illocska Községi Önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak részére, kérelemre, évente két alkalommal, május és október hónapban 50.000.-Ft, évente mindösszesen 100.000.- Ft összegű, közfoglalkoztatottak települési támogatását nyújtja, amennyiben a kérelmező az alábbiakban felsorolt feltételek mindegyikének megfelel:

a) a kérelmező a kérelem benyújtásakor az önkormányzat közfoglalkoztatotti állományában szerepel és közfoglalkoztatottként dolgozik,

b) a kérelmező a (2) bekezdésben meghatározott határidőben, az erre rendszeresített formanyomtatványon a kérelmét benyújtja,

c) a kérelmező háztartásában az egy főre eső jövedelem összege nem haladja meg a nettó 290.000.-Ft, azaz kettőszázkilencvenezer forint összeget és kérelmező a szociális rászorultságára vonatkozó jövedelemnyilatkozatot a formanyomtatványon kitöltötte és aláírta.

(2) A közfoglalkoztatottak települési támogatása iránti kérelmet az (1) bekezdés a)-c) pontjában felsorolt feltételek mindegyikének megfelelő kérelmező évente két alkalommal igényelheti, a rendelet 12. mellékletében szereplő formanyomtatványon:

a) május 1. napjától - május 15. napjáig és

b) október 1. napjától október 15. napjáig.

(3) A támogatás összege alkalmanként 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint, mindösszesen évente 100.000.-Ft, azaz egyszázezer forint.

(4) A közfoglalkoztatottak települési támogatása iránti formanyomtatványt a rendelet 12. melléklete tartalmazza. A kérelem átvehető ügyfélfogadási időben a Hivatalban vagy a falugondnoknál.

(5) A közfoglalkoztatottak települési támogatása iránti kérelmet átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el.”

5. § A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„19. Gyermekek karácsonyi támogatása

19/B. § (1) A település polgármestere az Illocska településen lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő 0-14 éves korú gyermekek részére, kérelemre, évente egy alkalommal karácsonyi támogatást nyújt.

(2) A gyermekek karácsonyi támogatása természetben nyújtott támogatás, egységes 10.000.-Ft értékű ajándékcsomag formájában kerül átadásra az arra jogosult gyermek részére.

(3) A gyermekek karácsonyi támogatása iránti kérelem benyújtására az alábbi feltételeknek megfelelő törvényes képviselők jogosultak:

a) a gyermekük maximális életkora 14 év,

b) a gyermekük Illocska településen lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él,

c) a kérelem formanyomtatványt a törvényes képviselő november 15.-november 30. napjáig benyújtja,

d) a kérelmező háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nettó 290.000.-Ft, azaz kettőszázkilencvenezer forint összeget és kérelmező a szociális rászorultságára vonatkozó jövedelemnyilatkozatot a formanyomtatványon kitöltötte és aláírta.

e) a kérelem formanyomtatványt a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

f) a gyermekek karácsonyi támogatása iránti kérelmet átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el.”

6. § (1) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(2) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

7. § Hatályát veszti A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet

a) 17. § címe,

b) 15/A. alcím címe,

c) 20. § címe.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 3/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez