Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.24.

Illocska Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.

2. Címrend és létszám

2. § Illocska Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 73.277.608 Ft összegben állapítja meg, ebből a költségvetési bevétele 43.910.983 Ft és a finanszírozási bevétele 29.366.625 Ft.

(2) A képviselő-testület a tárgyévi kiadási főösszegét 43.985.359 Ft összegben állapítja meg, melyből

a) a költségvetési kiadása 41.816.929 Ft, ebből a

aa) személyi jellegű kiadások 19.380.124 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.895.669 Ft

ac) dologi jellegű kiadások 13.996.039 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.516.810 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 1.028.287 Ft

af) beruházások kiadása 0 Ft

ag) felújítások kiadása 0 Ft

ah) egyéb felhalmozási kiadása 0 Ft,

b) a finanszírozási kiadás összege 1.316.598 Ft.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 128.611.313 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület Illocska Község Önkormányzat 2023. december 31-i mérlegfőösszegét 131.866.333 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

5. Záró pénzkészlet és maradvány

11. § A Képviselő-testület Illocska Község Önkormányzat 2023. december 31-i záró pénzkészletét 29.903.681 forintban, maradványát 30.144.081 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A

B

D

Ssz.

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Illocska Községi Önkormányzat

Illocska, Fő u.

Közhatalmi

2.

3.

4.

5.

2. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 686 864

15 964 287

15 964 287

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 027 380

13 369 748

13 369 748

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 357 928

3 357 928

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 402 080

1 402 080

Elszámolásból származó bevételek

1 414 163

1 414 163

Önkormányzatok működési támogatásai

31 984 244

35 508 206

35 508 206

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 984 244

35 508 206

35 508 206

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

1 493 928

2 645 740

2 793 315

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 493 928

2 645 740

2 793 315

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

1 300 000

5 000 000

5 335 432

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

1 300 000

5 000 000

5 335 432

Egyéb közhatalmi bevételek

108 268

151 764

Közhatalmi bevételek

1 300 000

5 108 268

5 487 196

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

130 000

130 000

18 030

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 640

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

100 723

99 596

Működési bevételek

130 000

230 723

122 266

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

34 908 172

43 492 937

43 910 983

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

28 103 565

28 103 565

28 103 565

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 279 370

1 316 598

1 316 598

Finanszírozási bevételek összesen

29 382 935

29 420 163

29 420 163

3. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

12 623 200

14 321 771

13 688 898

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

300 000

300 000

300 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

500 000

311 382

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

12 923 200

15 121 771

14 300 280

Választott tisztségviselők juttatásai

4 735 200

5 535 200

5 079 844

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

4 735 200

5 535 200

5 079 844

Személyi juttatások összesen

17 658 400

20 656 971

19 380 124

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

2 325 536

2 325 536

1 895 669

Szakmai anyagok beszerzése

200 000

200 000

8 866

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 550 000

5 700 000

5 210 957

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

3 750 000

5 900 000

5 219 823

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

50 000

41 762

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

250 000

350 000

260 913

Kommunikációs szolgáltatások

250 000

400 000

302 675

Közüzemi díjak

1 130 000

1 130 000

977 074

Vásárolt élelmezés

364 630

364 630

70 128

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

588 000

588 000

222 140

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

3 400 000

5 196 276

4 831 010

Szolgáltatási kiadások

5 482 630

7 278 906

6 100 352

Kiküldetések kiadásai

20 000

10 545

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

20 000

10 545

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 566 511

2 566 511

2 352 961

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

250 000

250 000

9 683

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 816 511

2 816 511

2 362 644

Dologi kiadások összesen

12 299 141

16 415 417

13 996 039

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

6 422 000

7 422 000

5 516 810

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 422 000

7 422 000

5 516 810

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

591 027

591 027

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

749 802

749 802

397 260

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

50 000

40 000

Tartalékok

20 427 488

21 532 211

Egyéb működési célú kiadások

21 227 290

22 923 040

1 028 287

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

0

0

0

Ingatlanok felújítása

1 400 000

1 400 000

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

400 000

400 000

Felújítások

1 800 000

1 800 000

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

61 732 367

71 542 964

41 816 929

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 279 370

1 316 598

1 316 598

Finanszírozási kiadások összesen

1 279 370

1 316 598

1 316 598

4. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Felújítások

1 800 000

1 800 000

Összesen

1 800 000

0

BERUHÁZÁSOK

Összesen

0

0

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

1 800 000

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2023. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Összesen

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

5. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

31 984 244

35 508 206

35 508 206

Személyi juttatások

17 658 400

20 656 971

19 380 124

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 493 928

2 645 740

2 793 315

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

2 325 536

2 325 536

1 895 669

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

12 299 141

16 415 417

13 996 039

Vagyoni típusu adók

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 422 000

7 422 000

5 516 810

Termékek és szolgáltatások adói

1 300 000

5 000 000

5 335 432

Egyéb működési célú kiadások

21 227 290

22 923 040

1 028 287

Egyéb közhatalmi bevételek

108 268

151 764

Beruházások

Működési bevételek

130 000

230 723

122 266

Felújítások

1 800 000

1 800 000

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

34 908 172

43 492 937

43 910 983

Költségvetési kiadások összesen

61 732 367

71 542 964

41 816 929

Finanszírozási bevételek

28 103 565

29 366 625

29 366 625

Finanszírozási kiadások

1 279 370

1 316 598

1 316 598

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

63 011 737

72 859 562

73 277 608

KIADÁSOK ÖSSZESEN

63 011 737

72 859 562

43 133 527

6. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

1 907 625

397 260

2 304 885

35 508 206

1 263 060

36 771 266

2

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

0

5 487 196

5 487 196

3

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

28 103 565

28 103 565

4

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

0

0

5

Önkormányzati jogalkotás

5 079 844

93 791

14 572

5 188 207

3 734

3 734

6

Közvilágítás

257 455

257 455

0

7

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

3 712 149

497 579

6 067 773

40 000

10 317 501

118 532

118 532

8

Közművelődés

3 769 200

504 996

2 216 613

6 490 809

0

9

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

2 389 799

5 516 810

7 906 609

0

10

Közfoglalkoztatás

2 707 551

277 847

350 343

3 335 741

2 793 315

2 793 315

11

Köztemető fenntartás és működtetés

13 181

13 181

0

12

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

13

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

172 400

172 400

0

14

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

15

0

0

Kötelező feladatok összesen:

15 268 744

1 374 213

11 482 136

7 464 435

397 260

0

35 986 788

35 508 206

122 266

5 487 196

2 793 315

29 366 625

73 277 608

2/2

Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Állami feladat

16

0

0

0

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

17

Civil szervezetek támogatása

0

0

18

Falugondnoki szolgálat

4 111 380

521 456

2 513 903

7 146 739

3

3

Önként vállalt feladatok összesen:

4 111 380

521 456

2 513 903

0

0

0

7 146 739

0

3

0

0

0

3

Mindösszesen:

19 380 124

1 895 669

13 996 039

7 464 435

397 260

0

43 133 527

35 508 206

122 269

5 487 196

2 793 315

29 366 625

73 277 611

7. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

10 000

3

Országos Egyesület a Mosolyért

10 000

4

5

Társulások támogatása

156 310

6

ebből:Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

23 200

7

Háziorvosi ügyelet támogatása

133 110

8

9

Egyéb támogatások

12 350

10

Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége

12 350

11

Magyarbóly Községi Önkormányzat

12

13

Háztartások támogatása

30 000

14

24/20230(VII.5) Szűcsné Somogyvári Klaudia támogatás fogathajtás

30 000

15

16

Támogatás visszafizetése Magyar Államkincstár részére

TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00011 pályázati előleg visszafizetése

228 600,00

17

Működési célú támogatás összesen:

437 260

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

8. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

2023.évi kiadás

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0

9. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2023. december 31.

ESZKÖZÖK

Forgalom-képtelen törzs-vagyon

Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon

Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon

Üzleti vagyon

Összes bruttó érték

Nettó érték

0-ra leírt eszközök bruttó értéke

bruttó értéke

A/I.

Immateriális javak

0

A/II/1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

11 776 190

758 693

27 989 786

55 811 594

96 336 263

12 330 907

A/II/2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 221 269

873 724

2 094 993

A/II/3.

Tenyészállatok

0

A/II/4.

Beruházások, felújítások

0

A/II/5.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/II.

Tárgyi eszközök

11 776 190

758 693

29 211 055

56 685 318

98 431 256

0

A/III/1.

Tartós részesedések

600 000

600 000

A/III/2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

A/III/3.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

11 776 190

758 693

29 811 055

56 685 318

99 031 256

0

0

B/I.

Készletek

0

B/II.

Értékpapírok

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

0

0

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

72 560

C/III.

Forintszámlák

29 831 121

C/IV.

Devizaszámlák

C/V.

Idegen pénzeszközök

C)

PÉNZESZKÖZÖK

0

0

0

0

29 903 681

0

0

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

671 492

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

2 005 090

D/III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

254 814

D)

KÖVETELÉSEK

0

0

0

0

2 931 396

0

0

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11 776 190

758 693

29 811 055

56 685 318

131 866 333

0

0

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

FORRÁSOK

Állományi érték

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

122 985 000

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 680 656

G/IV.

Felhalmozott eredmény

6 087 524

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

-4 141 867

G)

SAJÁT TŐKE

128 611 313

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

218 073

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 225 832

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

14 414

H)

KÖTELEZETTSÉGEK

1 458 319

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 796 701

FORRÁSOK ÖSSZESEN

131 866 333

Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

Megnevezés

Állományi érték

01

Befektetett eszközök

0

011

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

0

012

Bérbe vett befektetett eszközök

0

013

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

0

014

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

0

02

Készletek

021

Bérbe vett készletek

0

022

Letétbe, bizmányba átvett készletek

0

023

Intervenciós készletek

0

03

Függő és biztos jövőbeni követelések

0

04

Függő kötelezettségek

0

Részesedések

Ft-ban

1.

Részesedések összesen

0

10. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi vagyonmérleg

E S Z K Ö Z Ö K

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

Állományi érték

1. Vagyoni értékű jogok

2. Szellemi termékek

3. Egyéb immateriális javak

I. Immateriális javak

1. Ingatlanok

103 144 064

96 336 263

2. Gépek, berendezések és felszerelések

2 757 171

2 094 993

3. Járművek

4. Beruházások

5. Beruházásra adott előlegek

6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

105 901 235

98 431 256

1. Részesedések

600 000

600 000

2. Értékpapírok

3. Tartósan adott kölcsönök

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

III. Befektetett pénzügyi eszközök

600 000

600 000

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

106 501 235

99 031 256

1. Vásárolt készletek

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

3. Egyéb készletek

3. Állatok

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

5. Növendék,- hízó és egyéb állatok

I. Készletek

0

0

1. Kárpótlási jegyek

2. Kincstárjegyek

3. Kötvények

4. Egyéb értékpapírok

II. Értékpapírok

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

1. Hosszú lejáratú betétek

2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek

122 760

72 560

3. Forintszámlák

27 858 819

29 831 121

4. Deviza számlák

PÉNZESZKÖZÖK

27 981 579

29 903 681

1. Költségvetési évben esedékes követelések

1 374 787

671 492

2. Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 038 326

2 005 090

3. Követelés jellegű sajátos elszámolások

136 400

254 814

KÖVETELÉSEK

2 549 513

2 931 396

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

137 032 327

131 866 333

F O R R Á S O K

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

Állományi érték

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

122 985 000

122 985 000

2. Nemzeti vagyon változásai

3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 680 656

3 680 656

4. Felhalmozott eredmény

2 357 192

6 087 524

5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

3 730 332

-4 141 867

6. Mérleg szerinti eredmény

SAJÁT TŐKE

132 753 180

128 611 313

1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

218 073

218 073

2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 279 370

1 225 832

3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

14 414

14 414

KÖTELEZETTSÉGEK

1 511 857

1 458 319

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 767 290

1 796 701

F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

137 032 327

131 866 333

11. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása, pénzmaradvány kimutatás

Pénzeszközök változása

Nyitó pénzkészlet

27 981 579

Bevételek

73 277 608

Kiadások

43 133 527

Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma

-28 221 979

Záró pénzkészlet

29 903 681

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei

43 910 983

Alaptevékenység kiadásai

41 816 929

Finanszírozási bevételek

29 366 625

Finanszírozási kiadások

1 316 598

2023. évi pénzmaradvány

30 144 081