Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 25- 2024. 04. 26

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

2024.04.25.

Kislippó Községi Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kislippó Községi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) tárgyévi költségvetési bevétel: 66.130.839 .- forint
aa) működési költségvetési bevétel: 66.130.839.- forint
ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint
b) tárgyévi költségvetési kiadás: 101.320.725.- forint
ba) működési költségvetési kiadás: 99.417.140.- forint, melyből a személyi juttatások 15.938.834.- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 2.111.376.- forint, a dologi kiadások 30.555.602.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.750.000.- forint, az egyéb működési kiadások 49.061.328.- forint.
bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 1.180.000.- forint, melyből a beruházások előirányzata 1.180.000.- forint, a felújítások előirányzata 0.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint,
bc) tartalék: 49.061.328.- forint,
c) a költségvetési hiány: 0.- forint
d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 35.189.886.- forint
e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 35.189.886.- forint
f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 723.585.- forint.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 578 988

10 573 988

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 240 625

6 054 011

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 010 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

960 120

Elszámolásból származó bevételek

710 786

Önkormányzatok működési támogatásai

18 089 613

21 308 905

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

593 928

2 638 770

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 683 541

23 947 675

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

1 500 000

1 500 000

Értékesítési és forgalmi adók

15 000 000

39 583 562

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

16 500 000

41 083 562

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

16 500 000

41 083 562

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

420 000

649 602

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

150 000

450 000

Működési bevételek

570 000

1 099 602

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Költségvetési bevételek összesen

35 753 541

66 130 839

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 459 547

34 459 547

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek összesen

34 459 547

34 459 547

2. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10 050 000

13 493 634

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

250 000

300 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

200 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

10 300 000

13 993 634

Választott tisztségviselők juttatásai

1 795 200

1 945 200

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

1 795 200

1 945 200

Személyi juttatások összesen

12 095 200

15 938 834

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 586 376

2 111 376

Szakmai anyagok beszerzése

500 000

500 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 150 000

7 110 120

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

5 650 000

7 610 120

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

270 000

270 000

Kommunikációs szolgáltatások

270 000

270 000

Közüzemi díjak

10 200 000

7 565 000

Vásárolt élelmezés

1 300 000

1 800 000

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

6 979 000

6 835 802

Szolgáltatási kiadások

18 979 000

16 200 802

Kiküldetések kiadásai

10 000

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

10 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 414 680

6 414 680

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

50 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

6 414 680

6 464 680

Dologi kiadások összesen

31 313 680

30 555 602

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

1 200 000

1 750 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

1 750 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

140

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

966 568

966 568

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

180 000

Tartalékok

22 360 877

47 914 620

Egyéb működési célú kiadások

23 427 445

49 061 328

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

929 000

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

251 000

Beruházások

0

1 180 000

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen

69 622 701

100 597 140

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

590 387

1 313 972

Finanszírozási kiadások összesen

590 387

1 313 972

3. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

66 130 839

66 130 839

2

Működési költségvetési kiadás

100 597 140

-100 597 140

3

Müködési többlet/hiány

0

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

0

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

0

6

Felhalmozási többlet/hiány

0

7

Finanszírozási bevétel

35 189 886

35 189 886

8

Finanszírozási kiadás

723 585

-723 585

9

Összesen

101 320 725

101 320 725

0

0

10

Finanszírozás belső forrásból

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

12

Belső forrás összesen:

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

4. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

2023. ÉVI

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Összesen

0

0

BERUHÁZÁSOK

Kamerarendszer kiépítése

635 000

Kalapácsos szárzúzó

545 000

Összesen

0

1 180 000

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

1 180 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2023. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Összesen

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

5. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

18 089 613

21 308 905

Személyi juttatások

12 095 200

15 938 834

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

593 928

2 638 770

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 586 376

2 111 376

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

31 313 680

30 555 602

Vagyoni típusú adók

1 500 000

1 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

1 750 000

Termékek és szolgáltatások adói

15 000 000

39 583 562

Egyéb működési célú kiadások

23 427 445

49 061 328

Egyéb közhatalmi bevételek

Beruházások

1 180 000

Működési bevételek

570 000

1 099 602

Felújítások

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

35 753 541

66 130 839

Költségvetési kiadások összesen

69 622 701

100 597 140

Finanszírozási bevételek

34 459 547

35 189 886

Finanszírozási kiadások

590 387

723 585

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

70 213 088

101 320 725

KIADÁSOK ÖSSZESEN

70 213 088

101 320 725