Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 25

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.04.25.

Kislippó Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.

2. Címrend és létszám

2. § Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 101.443.097 Ft összegben állapítja meg, melyből a költségvetési bevétele 66.253.211 Ft és a finanszírozási bevétele 35.189.886 Ft.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi zárszámadásának tárgyévi kiadási főösszegét 42.207.830 Ft összegben állapítja meg, melyből

a) költségvetési kiadása 41.484.245 Ft, ezen belül a

aa) személyi jellegű kiadások 14.924.454 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.819.279 Ft

ac) dologi jellegű kiadások 21.803.214 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.391.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 367.300 Ft

af) beruházások kiadása 1.179.001 Ft

ag) felújítások kiadása 0 Ft

ah) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft

b) a finanszírozási kiadás összege 723.585 Ft.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 107.891.738 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i mérlegfőösszegét 169.425.186 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

5. Záró pénzkészlet és maradvány

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i záró pénzkészletét 59.134.758 forintban, maradványát 59.235.267 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A

B

D

Ssz.

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Kislippó Községi Önkormányzat

Kislippó, Kossuth u.

Közhatalmi

2.

3.

4.

5.

2. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 578 988

10 573 988

10 573 988

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 240 625

6 054 011

6 054 011

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 010 000

3 010 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

960 120

960 120

Elszámolásból származó bevételek

710 786

710 786

Önkormányzatok működési támogatásai

18 089 613

21 308 905

21 308 905

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

593 928

2 638 770

2 540 323

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 683 541

23 947 675

23 849 228

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

1 500 000

1 500 000

1 169 532

Értékesítési és forgalmi adók

15 000 000

39 583 562

40 021 352

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

16 500 000

41 083 562

41 190 884

Egyéb közhatalmi bevételek

30 469

Közhatalmi bevételek

16 500 000

41 083 562

41 221 353

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

420 000

649 602

734 602

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

150 000

450 000

448 028

Működési bevételek

570 000

1 099 602

1 182 630

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

35 753 541

66 130 839

66 253 211

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 459 547

34 459 547

34 459 547

Államháztartáson belüli megelőlegezések

730 339

Finanszírozási bevételek összesen

34 459 547

34 459 547

35 189 886

3. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10 050 000

13 493 634

12 739 034

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

250 000

300 000

300 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

200 000

90 217

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

10 300 000

13 993 634

13 129 251

Választott tisztségviselők juttatásai

1 795 200

1 945 200

1 795 203

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

1 795 200

1 945 200

1 795 203

Személyi juttatások összesen

12 095 200

15 938 834

14 924 454

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 586 376

2 111 376

1 819 276

Szakmai anyagok beszerzése

500 000

500 000

11 459

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 150 000

7 110 120

6 881 629

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

5 650 000

7 610 120

6 893 088

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

270 000

270 000

241 811

Kommunikációs szolgáltatások

270 000

270 000

241 811

Közüzemi díjak

10 200 000

7 565 000

3 410 692

Vásárolt élelmezés

1 300 000

1 800 000

1 432 145

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

6 979 000

6 835 802

6 173 442

Szolgáltatási kiadások

18 979 000

16 200 802

11 016 279

Kiküldetések kiadásai

10 000

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

10 000

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 414 680

6 414 680

3 642 572

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

50 000

9 464

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

6 414 680

6 464 680

3 652 036

Dologi kiadások összesen

31 313 680

30 555 602

21 803 214

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

1 200 000

1 750 000

1 391 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

1 750 000

1 391 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

140

140

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

966 568

966 568

187 160

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

180 000

180 000

Tartalékok

22 360 877

47 914 620

Egyéb működési célú kiadások

23 427 445

49 061 328

367 300

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

929 000

928 348

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

251 000

250 653

Beruházások

0

1 180 000

1 179 001

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

69 622 701

100 597 140

41 484 245

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

590 387

723 585

723 585

Finanszírozási kiadások összesen

590 387

723 585

723 585

4. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

BERUHÁZÁSOK

Kamerarendszer kiépítése

635 000

635 000

Kalapácsos szárzúzó

545 000

544 001

Összesen

1 180 000

1 179 001

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

1 180 000

1 179 001

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2023. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Összesen

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

5. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi beszámoló összevont pénzügyi mérlege

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

18 089 613

21 308 905

21 308 905

Személyi juttatások

12 095 200

15 938 834

14 924 454

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

593 928

2 638 770

2 540 323

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 586 376

2 111 376

1 819 276

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

31 313 680

30 555 602

21 803 214

Vagyoni típusu adók

1 500 000

1 500 000

1 169 532

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

1 750 000

1 391 000

Termékek és szolgáltatások adói

15 000 000

39 583 562

40 021 352

Egyéb működési célú kiadások

23 427 445

49 061 328

367 300

Egyéb közhatalmi bevételek

30 469

Beruházások

1 180 000

1 179 001

Működési bevételek

570 000

1 099 602

1 182 630

Felújítások

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

35 753 541

66 130 839

66 253 211

Költségvetési kiadások összesen

69 622 701

100 597 140

41 484 245

Finanszírozási bevételek

34 459 547

35 189 886

35 189 886

Finanszírozási kiadások

590 387

723 585

723 585

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

70 213 088

101 320 725

101 443 097

KIADÁSOK ÖSSZESEN

70 213 088

101 320 725

42 207 830

6. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

0

22 039 244

34 459 547

56 498 791

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

723 585

723 585

41 221 353

41 221 353

Támogatási célú finanszírozási műveletek

367 300

367 300

0

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

0

0

Önkormányzati jogalkotás

1 795 203

233 376

9 304

2 037 883

3 110

3 110

Közvilágítás

2 327 436

2 327 436

0

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

120 000

9 068 856

1 179 001

10 367 857

1 164 501

1 164 501

Közművelődés

5 069 813

699 599

5 061 434

10 830 846

9

9

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

3 261 935

1 391 000

4 652 935

0

Közfoglalkoztatás

2 970 638

222 357

377 570

3 570 565

2 540 328

2 540 328

Köztemető fenntartás és működtetés

216 173

216 173

15 000

15 000

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

132 955

132 955

0

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

0

0

Kötelező feladatok összesen:

9 955 654

1 155 332

20 455 663

1 391 000

1 179 001

1 090 885

35 227 535

24 579 572

1 182 620

41 221 353

0

34 459 547

101 443 092

2/2

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Állami feladat

0

0

0

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása

0

0

Falugondnoki szolgálat

4 968 800

663 944

1 347 551

6 980 295

5

5

Önként vállalt feladatok összesen:

4 968 800

663 944

1 347 551

0

0

0

6 980 295

0

5

0

0

0

5

Mindösszesen:

14 924 454

1 819 276

21 803 214

1 391 000

1 179 001

1 090 885

42 207 830

24 579 572

1 182 625

41 221 353

0

34 459 547

101 443 097

7. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

80 000

3

ebből: Napfény Alapítvány

30 000

4

5

Országos Egyesület a Mosolyért Kht.

30 000

6

Apránként az Aprókért Kft

10 000

7

Országoa mentőszolgálat Alapítvány

10 000

8

Társulások támogatása

179 760

9

Siklósi Ügyelet

150 960

10

Mecsek Dráva Önk-i Társulás

28 800

11

Egyéb támogatások

7 400

12

13

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

7 400

14

15

Háztartások támogatása

100 000

16

Bursa Hungarica

100 000

17

18

Támogatás visszafizetése Magyar Államkincstár részére

19

Működési célú támogatás összesen:

367 160

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

8. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósult programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

2023.évi kiadás

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0

9. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2023.12.31.

ESZKÖZÖK

Forgalom-képtelen törzs-vagyon

Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon

Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon

Üzleti vagyon

Nettó érték

Összes bruttó érték

0-ra leírt eszközök bruttó értéke

bruttó értéke

A/I.

Immateriális javak

A/II/1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

31 357 815

46 008 972

5 994 564

A/II/2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

250 115

10 088 890

24 063 526

A/II/3.

Tenyészállatok

A/II/4.

Beruházások, felújítások

A/II/5.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/II.

Tárgyi eszközök

31 357 815

0

46 259 087

16 083 454

93 700 356

A/III/1.

Tartós részesedések

0

A/III/2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

A/III/3.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

62 715 630

0

92 518 174

32 166 908

93 700 356

0

24 063 526

B/I.

Készletek

0

B/II.

Értékpapírok

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

0

0

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

330

C/III.

Forintszámlák

59 134 428

C/IV.

Devizaszámlák

C/V.

Idegen pénzeszközök

C)

PÉNZESZKÖZÖK

0

0

0

59 134 758

0

0

0

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

1 526 055

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

14 963 508

D/III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

100 509

D)

KÖVETELÉSEK

0

0

0

16 590 072

0

0

0

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

62 715 630

0

92 518 174

107 891 738

93 700 356

0

24 063 526

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

FORRÁSOK

Állományi érték

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

100 336 000

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 282 589

G/IV.

Felhalmozott eredmény

184 079 649

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

-122 439 548

G)

SAJÁT TŐKE

167 258 690

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

151 367

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

730 339

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H)

KÖTELEZETTSÉGEK

881 706

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 284 790

FORRÁSOK ÖSSZESEN

169 425 186

Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

Megnevezés

Állományi érték

01

Befektetett eszközök

0

011

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

0

012

Bérbe vett befektetett eszközök

0

013

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

0

014

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

0

02

Készletek

021

Bérbe vett készletek

0

022

Letétbe, bizmányba átvett készletek

0

023

Intervenciós készletek

0

03

Függő és biztos jövőbeni követelések

0

04

Függő kötelezettségek

0

Részesedések

Ft-ban

1.

Részesedések összesen

0

10. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi vagyonmérleg

E S Z K Ö Z Ö K

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

Állományi érték

1. Vagyoni értékű jogok

2. Szellemi termékek

3. Egyéb immateriális javak

I. Immateriális javak

1. Ingatlanok

233 804 683

83 361 351

2. Gépek, berendezések és felszerelések

14 651 288

10 339 005

3. Járművek

4. Beruházások

5. Beruházásra adott előlegek

6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

248 455 971

93 700 356

1. Részesedések

2. Értékpapírok

3. Tartósan adott kölcsönök

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

248 455 971

93 700 356

1. Vásárolt készletek

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

3. Egyéb készletek

3. Állatok

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

5. Növendék,- hízó és egyéb állatok

I. Készletek

0

0

1. Kárpótlási jegyek

2. Kincstárjegyek

3. Kötvények

4. Egyéb értékpapírok

II. Értékpapírok

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

1. Hosszú lejáratú betétek

2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek

85 915

330

3. Forintszámlák

34 240 176

59 134 428

4. Deviza számlák

PÉNZESZKÖZÖK

34 326 091

59 134 758

1. Költségvetési évben esedékes követelések

1 248 962

1 526 055

2. Költségvetési évet követően esedékes követelések

9 720 732

14 963 508

3. Követelés jellegű sajátos elszámolások

133 456

100 509

KÖVETELÉSEK

11 103 150

16 590 072

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

293 885 212

169 425 186

F O R R Á S O K

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

Állományi érték

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

100 336 000

100 336 000

2. Nemzeti vagyon változásai

3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 282 589

5 282 589

4. Felhalmozott eredmény

189 167 316

184 079 649

5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

6. Mérleg szerinti eredmény

-5 087 667

-122 439 548

SAJÁT TŐKE

289 698 238

167 258 690

1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

283 674

151 367

2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

723 585

730 339

3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

KÖTELEZETTSÉGEK

1 007 259

881 706

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

3 179 715

1 284 790

F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

293 885 212

169 425 186

11. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása, pénzmaradvány kimutatás

Kislippó Önkormányzat

2023. évi beszámoló

Pénzeszközök változása

Nyitó pénzkészlet

34 326 091

Bevételek

101 443 097

Kiadások

42 207 830

Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma

-34 426 600

Záró pénzkészlet

59 134 758

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei

66 253 211

Alaptevékenység kiadásai

41 484 245

Finanszírozási bevételek

35 189 886

Finanszírozási kiadások

723 585

2023. évi pénzmaradvány

59 235 267