Vokány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.16.)önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2005.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 01. 01- 2014. 01. 01

Vokány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.16.)önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2005.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2014.01.01.

Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLVIII. tv. 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2005.(IX.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. § (2) A jegyző az (1) bekezdésekben meghatározott jogkörében felhív a jogszabályokban és e rendeletben foglalt rendelkezések betartására.

„10. § (5) Az üzemeltető a szociális temetkezések biztosítására szociális parcellát jelöl ki.

„29. § (4) Az üzemeltető a szociális urnás temetkezések biztosítására szociális temetkezési helyet jelöl ki.

4. § A Rendelet a következő alcímmel és 36/A §-sal egészül ki:

Szociális temetés

36/A. § (1) A sír vagy urnasír kiásása az üzemeltetővel előre egyeztetett időpontban, munkanapokon 8 és 15 óra között történhet az üzemeltető által biztosított kézi szerszámokkal.

(2) A sír vagy urnasír kitermelt földet a sírhely közvetlen közelébe – a szomszédos sírhelyek tiszteletben tartásával – kell elhelyezni és a helyben szokásos sírhant kialakítással hiánytalanul visszahantolni. A sír kiásását legkésőbb a szociális temetés megkezdését megelőző 3 órával be kell fejezni és az üzemeltető felé készre jelenteni.

(3) Az üzemeltető gondoskodik a szociális temetés lebonyolításában résztvevők temetéssel összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szabályok megismertetéséről.

(4) A temető üzemeltetője jogosult a munkavégzést és annak eredményét ellenőrizni és a jogszabályban foglaltak be nem tartása esetén azok betartására a figyelmet felhívni. Amennyiben az eltemettető vagy a személyes közreműködésben résztvevők nem tesznek eleget a kötelezettségeiknek, az üzemeltető erről a tényről jegyzőkönyvet vesz fel, és tájékoztatja őket a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény szociális temetkezésre vonatkozó szabályai szerinti jogkövetkezményekről.

(5) A sír megjelölésére csak az állam által biztosított sírjel használható, egyéb sírjel, sírszobor, sírkő vagy síremlék nem emelhető. Amennyiben az eltemettető az állam által biztosított sírjelen kívül, vagy ahelyett más sírjellel (pl. sírkővel, síremlékkel, stb.) jelöli a sírt, az üzemeltető jogosult az elbontására felhívni az eltemettetőt, nem teljesítés esetén elbontathatja azt.

(6) Szociális temetési helyre az első betemetéstől számított 25 éven belül kizárólag szociális temetés keretében urna elhelyezése történhet.

(7) Az elhunyt ravatalozása, búcsúztatása a ravatalozónál vagy a sírnál is történhet. A ravatalozás kellékeiről az eltemettetésre kötelezett gondoskodik.

(8) Szociális temetés választása esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik. Ha az eltemettető a szociális temetésre vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltér, köteles a temetéshez kapcsolódó előkészítés, öltöztetés, szállítás, hűtés, esetleges hamvasztás költségét, a sírhely megváltási díját, a felhasznált koporsó vagy urna és sírjel árát a költségviselő szervezet részére megtéríteni.

4. § (1) E rendelet az 1. § kivételével 2014. január 1. napján lép hatályba. Az 1. § e rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.