Vokány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 05. 30- 2022. 05. 27

Vokány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2015.05.30.

VVokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §2 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 136.220 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 135.150 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1.070 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 136.220 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 133.247 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 38.907 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 7.376 e Ft
- dologi jellegű kiadások 33.975 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 14.871 e Ft
- átadott pénzeszköz 38.118 e Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1.070 e Ft-ban,
- beruházások előirányzata 1.070 e Ft
- felújítások előirányzata 0 e Ft
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft
bc) – állami tám.előleg 1.903 e Ft állapítja meg.
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 5.097 e Ft-ban
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 5.097 e Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 0 e Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 9 főben határozza meg.

8. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület

államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján
hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a
polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő
képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást
év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület

hagyja jóvá.

14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

2. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés

Összeg

1

2

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

5.043

(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)

- Devizabetét számlák egyenlege

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

54

- Valutapénztárak egyenlege

- Pénzkészlet összesen

5.097

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

Pénzmaradvány összesen

5.097

3. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ESZKÖZÖK

Sor-szám

Tárgyév

1

2

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

01

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

02

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

03

469

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

05

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

06

I. Immateriális javak összesen (01+…+06)

07

469

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

08

158.173

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

09

5.857

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)

12

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

13

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)

15

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

16

164.030

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

17

1.228

Ebből: - tartós társulási részesedés (17113., 175113., 175123., 175133.)

18

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

19

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

20

4. Hosszú lejáratú betétek (178.)

21

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

22

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

23

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)

24

1.228

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

25

12.274

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

26

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

27

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

28

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

29

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+…+29)

30

12.274

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)

31

178.001

1. Anyagok (21., 241.)

32

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

33

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

34

4. Késztermékek (251., 261.)

35

5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

36

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

37

I. Készletek összesen (32+…+37)

38

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

39

2. Adósok (281., 2881.)

40

9.269

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

41

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

42

1.177

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

43

'- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

44

'- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

45

'- támogatási program előlegek (2871.)

46

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

47

'- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

48

'- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

49

II. Követelések összesen (39+40+41+42)

50

10.446

1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)

51

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)

52

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)

53

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)

54

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)

55

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)

56

III. Értékpapírok összesen (51+54)

57

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

58

54

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

59

5.043

3. Elszámolási számlák (33-34.)

60

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

61

IV. Pénzeszközök összesen (58+...+61)

62

5.097

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

63

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

64

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

65

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

66

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)

67

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)

68

15.543

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)

69

193.544

FORRÁSOK

Sor-szám

Tárgyév

1

2

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

70

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

71

185.893

I. Tartós tőke (70+71)

72

185.893

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

73

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

74

II. Tőkeváltozások (73+74)

75

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

76

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

77

III. Értékelési tartalék (76+77)

78

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)

79

185.893

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)

80

5.097

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

81

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

82

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

83

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

84

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

85

5. Előirányzat-maradvány (424.)

86

I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)

87

5.097

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)

88

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

89

'- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

90

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

91

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

92

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

93

II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)

94

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)

95

5.097

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

96

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)

97

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)

98

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

99

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

100

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

101

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)

102

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)

103

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)

104

2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)

105

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)

106

578

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

107

578

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

108

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+…+127)

109

976

Ebből: - váltótartozások (444.)

110

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

111

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

112

'- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

113

976

'- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

114

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)

115

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

116

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

117

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

118

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

119

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)

120

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)

121

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

122

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

123

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

124

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)

125

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)

126

- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)

127

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)

128

1.554

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

129

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)

130

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

131

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

132

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

133

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

134

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)

135

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)

136

FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)

137

193.544

5. melléklet

Felújítás
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítása előirányzata nincs.

7. melléklet

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzata

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2013-2014-2015. évi alakulását külön bemutató mérleg
,
mk

Megnevezés

Sor-szám

2014 évre

2015 évre

2016 évre

2017 évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

8.639

8.812

8.988

9.168

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

02

8.226

8.391

8.558

8.730

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

03

64.146

65.429

66.737

68.072

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

04

2.774

2.829

2.886

2.944

Támogatásértékű működési bevétel

05

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

08

5.506

5.616

5.728

5.843

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

5.097

5.199

5.303

5.409

Működési célú bevételek összesen (01+....+10)

11

94.388

96.276

98.200

100.166

Személyi juttatások

12

19.973

20.372

20.780

21.196

Munkaadókat terhelő járulékok

13

4.980

5.080

5.181

5.285

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14

30.143

30.746

31.361

31.988

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

22.528

22.979

23.438

23.907

Támogatásértékű működési kiadás

16

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

16.764

17.099

17.440

17.790

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

Működési célú kiadások összesen (12+....+23)

24

94.388

96.276

98.200

100.166

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)

49

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

50

94.388

96.276

98.200

100.166

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

51

94.388

96.276

98.200

100.166

1. melléklet3

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása
Vokány Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
ezer forintban

Bevételi jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Intézményi működési bevétel

8.839

1070

9.909

Egyéb sajátos bevétel

26

383

409

Gépjárműadó

1.500

-130

1.370

Iparűzési adó

3.500

171

3.671

Kommunális adó

3.000

-

3.000

Adópótlék,adóbírság

-

87

87

Igazgatási szolgáltatási díj

-

20

20

Működési célú pénzeszköz átvétel
TB-től

2.774

244

3.018

Átvett p.eszk.Kult.Egyesülettől

-

8.962

8.962

Átvett p.eszköz Kistótfalutól

-

1.177

1.177

Átvett p.eszk.Újpetrei Közsös Hiv.-tól

-

954

954

Állami támogatás előleg 2015.évi

1.903

1.903

Önkorm. költségvetési támogatása

57.760

7.270

65.030

Működési célú tám.közp.kvi.szervtől

689

689

Működési célú tám. ért. bev. fej.előir.

11.892

18.332

30.224

Felhalm.célú tám.ért.bev.fej.előir.

-

700

700

Előző évi pénzmaradvány

5.097

-

5.097

Önkorm. bevétele összesen:

94.388

41.832

136.220

Kiadási jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Személyi kiadás

19.973

18.934

38.907

Munkaadókat terhelő járulékok

4.980

2.396

7.376

Dologi kiadás

30.143

3.832

33.975

Ellátottak pénzbeli juttatása

16.764

-1.893

14.871

Átadott pénzeszköz

22.528

15.590

38.118

Állami tám.előleg 2015.évi

1.903

1.903

Működési kiadások

94.388

40.762

135.150

Felhalmozási kiadások

-

1.070

1.070

Önkorm. kiadása összesen:

94.388

41.832

136.220

4. melléklet4

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása
ezer forintban

Bevételek

Terv

Módosítás

Módosított

Tel. önkorm.működési támogatása

16.969

-

16.969

Tel.önkorm.köznevelési fea.tám.

21.349

-54

21.295

Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám.

12.870

10.767

23.637

Tel.önkorm.kulturális fea.tám.

1.017

-

1.017

Műk.célú központosított előir.

49

70

119

Helyi önkorm.kieg.támogatása

5.506

-3.513

1.993

Normatív állami támogatások
összesen:

57.760

7.270

65.030

Kommunális adó

3.000

-

3.000

Gépjárműadó

1.500

-130

1.370

Iparűzési adó

3.500

171

3.671

Adópótlék, adóbírság

-

87

87

Igazgatási szolgáltatási díj

-

20

20

Intézményi saját bevétel

8.839

1.070

9.909

Egyéb sajátos bevétel

26

383

409

Műk. célú tám. ért. bev. TB-től

2.774

244

3.018

Műk. célú tám. ért. bev.központi kvetéstől

-

689

689

Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir.

11.892

18.332

30.224

Felhalm.célú tám.ért.bev.fej.kez.előir.

-

700

700

Átvett p.eszk.Kult.Egy.-től

-

8.962

8.962

Átvett p.eszk Kistótfalutól

-

1.177

1.177

Átvett p.eszk.Újpetrei Közös Hiv.-tól

-

954

954

Előző évi pénzmaradvány

5.097

-

5.097

Állami támogatás előleg 2015.

-

1.903

1.903

Önkormányzat bevétele összesen:

94.388

41.832

136.220

ezer forintban

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Zöldterület kezelés

2015

-

2015

545

-

545

262

217

479

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2822

217

3039

Települési hulladék

-

-

-

-

-

-

985

-775

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

985

-775

210

Önkorm.igazd.fea.és jogalkotás

8038

597

8635

1778

-

1778

6134

-2089

4045

-

-

-

-

13766

13766

-

370

300

15950

12644

28594

Város- és köz-ségrend. fea.

609

-609

-609-

164

-164

-164

1660

1679

3339

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2433

133

2566

Utak,hidak

2184

2184

2184

2184

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

2912

-500

2412

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2912

-500

2412

Védőnői fea.

2282

399

2681

595

117

712

933

-

933

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3810

516

4326

Lakóingatlan bérbead. /bizt/

-

-

-

-

-

-

100

-100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-100

-

Szociális étkeztetés

1416

42

1458

382

12

394

448

2655

3103

200

-

200

200

-

200

-

-

-

2646

2709

5355

Közcélú foglalkoztatás

-

19653

19653

-

2843

2843

-

3415

3415

-

-

-

-

-

-

-

700

700

-

26611

26611

Műv. házak
fea.

-

-

-

-

-

-

1500

913

2413

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500

913

2413

Könyvtár

40

-

40

11

-

11

150

-90

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201

-90

111

Sportfeladatok

-

-

-

-

-

-

460

-

460

-

-

-

679

-

679

-

-

-

1139

-

1139

Temető fenntartás

-

667-

667

-

94

94

345

-

345

-

-

-

-

-

-

-

-

-

345

761

1106

Óvoda étkeztetés

1305

5

1310

352

-3

349

3200

-26

3174

4857

-24

4833

Iskolai étkeztetés

4268

-1211

3057

1153

-339

814

11054

-3651

7403

16475

-5201

11274

Átadott p.e.óvodának

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21349

-

21349

-

-

-

21349

-

21349

Átadott p.eszk.Beremendnek

781

781

781

781

Átadott p.eszk.Óv.Társ.-nak

14

14

14

14

Aktív korú
nem fogl. szoc.
seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1231

1251

2482

-

-

-

-

-

-

1231

1251

2482

Fogl.hely.tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10944

-3575

7369

-

-

-

-

-

-

10944

-3575

7369

Lakásfenntart. tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3439

-

3439

-

-

-

-

-

-

3439

-

3439

Átmeneti seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

767

1267

-

-

-

-

-

-

500

767

1267

Temetési seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450

-

450

-

-

-

-

-

-

450

-

450

6. melléklet5

Felhalmozások
Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása :
Gépek, berendezések vásárlása 1.070 e Ft

8. melléklet6

Finanszírozási ütemterv
2014. év

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Óvodának

Bruttó finanszírozás

1.935

1.635

1.665

1.435

1.485

1.248

1991

1991

1991

1991

1991

1991

21.349

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 8/2022.(V.27.) ör. 2.§-a.

2

Módosította a 9/2015.(V.29.) ör. 1.§

3

Módosította a 9/2015.(V.29.) ör. 2.§ (1)

4

Módosította a 9/2015.(V.29.) ör. 2.§ (2)

5

Módosította a 9/2015.(V.29.) ör. 2.§ (3)

6

Módosította a 9/2015.(V.29.) ör. 2.§ (4)