Vokány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 11- 2014. 09. 16

Vokány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014.02.11.

VVokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 94.388 e Ft-ban,

aa)működési költségvetési bevételét 88.882 e Ft-ban,
ab)Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 5.506 e Ft-ban,
bb)felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 94.388 e Ft-ban,
ba)működési költségvetési kiadását 94.388 e Ft-ban,
személyi jellegű kiadások 19.973 e Ft,
munkaadókat terhelő járulékok 4.980 e Ft,
dologi jellegű kiadások 30.143 e Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 16.764 e Ft,
átadott pénzeszköz 22.528 e Ft,
bb)felhalmozási költségvetési kiadását 0 e Ft
beruházások előirányzata 0 e Ft
felújítások előirányzata 0 e Ft,
egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft,
lapítja meg.
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 5.097 e Ft-ban
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 5.097 e Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 0 e Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 9 főben határozza meg.

8. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület

államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján
hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a
polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő
képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást
év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület

hagyja jóvá.

14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
Vokány Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
ezer forintban

Bevételi jogcímek:

Intézményi mûködési bevétel

8.639

Egyéb sajátos bevétel

226

Gépjármûadó

1.500

Iparűzési adó

4.000

Kommunális adó

2.500

Mûködési célú pénzeszk. átvétel

2.774

Saját bevétel összesen:

19.639

Önk. költségvetési támogatása

51.188

Egyes szoc. kieg. támogatás

12.958

Elõzõ évi pénzmaradvány

5.097

Helyi önkorm. kieg. támogatása

5.506

Önkorm. bevételei összesen:

94.388

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

19.973

Munkaadókat terhelõ járulékok

4.980

Dologi kiadás

30.143

Egyéb szociális kiadások

16.764

Átadott pénzeszköz

22.528

Felhalmozási kiadás

-

Önkorm. kiadásai összesen:

94.388

2. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés

Összeg

1

2

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

5.043

(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)

- Devizabetét számlák egyenlege

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

54

- Valutapénztárak egyenlege

- Pénzkészlet összesen

5.097

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

Pénzmaradvány összesen

5.097

3. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ESZKÖZÖK

Sor-szám

Tárgyév

1

2

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

01

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

02

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

03

469

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

05

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

06

I. Immateriális javak összesen (01+…+06)

07

469

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

08

158.173

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

09

5.857

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)

12

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

13

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)

15

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

16

164.030

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

17

1.228

Ebből: - tartós társulási részesedés (17113., 175113., 175123., 175133.)

18

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

19

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

20

4. Hosszú lejáratú betétek (178.)

21

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

22

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

23

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)

24

1.228

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

25

12.274

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

26

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

27

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

28

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

29

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+…+29)

30

12.274

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)

31

178.001

1. Anyagok (21., 241.)

32

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

33

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

34

4. Késztermékek (251., 261.)

35

5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

36

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

37

I. Készletek összesen (32+…+37)

38

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

39

2. Adósok (281., 2881.)

40

9.269

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

41

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

42

1.177

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

43

'- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

44

'- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

45

'- támogatási program előlegek (2871.)

46

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

47

'- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

48

'- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

49

II. Követelések összesen (39+40+41+42)

50

10.446

1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)

51

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)

52

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)

53

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)

54

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)

55

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)

56

III. Értékpapírok összesen (51+54)

57

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

58

54

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

59

5.043

3. Elszámolási számlák (33-34.)

60

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

61

IV. Pénzeszközök összesen (58+...+61)

62

5.097

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

63

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

64

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

65

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

66

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)

67

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)

68

15.543

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)

69

193.544

FORRÁSOK

Sor-szám

Tárgyév

1

2

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

70

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

71

185.893

I. Tartós tőke (70+71)

72

185.893

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

73

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

74

II. Tőkeváltozások (73+74)

75

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

76

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

77

III. Értékelési tartalék (76+77)

78

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)

79

185.893

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)

80

5.097

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

81

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

82

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

83

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

84

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

85

5. Előirányzat-maradvány (424.)

86

I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)

87

5.097

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)

88

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

89

'- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

90

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

91

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

92

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

93

II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)

94

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)

95

5.097

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

96

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)

97

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)

98

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

99

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

100

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

101

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)

102

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)

103

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)

104

2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)

105

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)

106

578

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

107

578

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

108

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+…+127)

109

976

Ebből: - váltótartozások (444.)

110

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

111

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

112

'- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

113

976

'- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

114

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)

115

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

116

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

117

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

118

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

119

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)

120

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)

121

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

122

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

123

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

124

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)

125

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)

126

- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)

127

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)

128

1.554

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

129

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)

130

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

131

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

132

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

133

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

134

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)

135

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)

136

FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)

137

193.544

4. melléklet

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

TERV

ezer Ft-ban

Zöldterület gazd. kapcsolatos feladatok támogatása

2.651

Közvilágítás

2.322

Köztemető fennt.kapcs. fea.támogatása

762

Közutak fennt.támogatása

1.784

Egyéb önkorm.fea.támogatása

4.000

Szociális étkeztetés

2.491

Ingyenes, kedvezményes étkeztetésben részesülők támogatása

9.487

Óvoda támogatása

21.349

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátáshoz

5.450

Kistelepülések szoc.fea.támogatása

892

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

12.958

Normatív állami támogatás összesen:

64.146

Kommunális adó

2.500

Egyéb sajátos bevétel

226

Gépjárműadó

1.500

Iparűzési adó

4.000

Intézmény bevételek /térítési díj

8.639

Működésre átvett p.eszk.OEP-től

2.774

Előző évi pénzmaradvány:

5.097

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

5.506

Önkormányzat bevétele összesen:

94.388

KIADÁSOK

Személyi
juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi
kiadás

Ellátottak p.beli juttatás átadott p.eszk.

Felhalmo-zási kiadások

Összesen

Növénytermesztési kiadások

2.015

545

262

2.822

Települési hulladék

985

985

Önkormányzati ig. feladatok

6.134

6.134

Város- és községrend. feladatok

609

164

1.660

2.433

Közvilágítás

2.912

2.912

Védőnői feladatok

2.282

595

933

3.810

Lakóingatlan bérbeadás (biztosítás)

100

100

Szociális étkeztetés

1.416

382

448

400

2.646

Önkormányzati jogalkotás

8.038

1.778

9.816

Közcélú foglalkoztatás

-

Házorvosi ellátás

300

300

Művelődési házak feladata

1.500

1.500

Könyvtár

40

11

150

201

Sportfeladatok

460

679

1.139

Temető fenntartás

345

345

Konyha

5.573

1.505

14.254

21.332

Összes működési kiadás:

19.973

4.980

30.143

1.379

56.475

Szoc.segély

1.231

1.231

Fogl.hely.támogatás

10.944

10.944

Lakásfennt.támogatás

3.439

3.439

Átmeneti segély

500

500

Temetési segély

450

450

Átad.p.eszk. óvodára

21.349

21.349

Önkormányzat kiadása összesen:

19.973

4.980

30.143

39.292

94.388

5. melléklet

Felújítás
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítása előirányzata nincs.

6. melléklet

Felhalmozások
Leader pályázat 2012. évi önrésze 1400 ezer forint.

7. melléklet

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzata

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2013-2014-2015. évi alakulását külön bemutató mérleg
,
mk

Megnevezés

Sor-szám

2014 évre

2015 évre

2016 évre

2017 évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

8.639

8.812

8.988

9.168

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

02

8.226

8.391

8.558

8.730

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

03

64.146

65.429

66.737

68.072

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

04

2.774

2.829

2.886

2.944

Támogatásértékű működési bevétel

05

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

08

5.506

5.616

5.728

5.843

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

5.097

5.199

5.303

5.409

Működési célú bevételek összesen (01+....+10)

11

94.388

96.276

98.200

100.166

Személyi juttatások

12

19.973

20.372

20.780

21.196

Munkaadókat terhelő járulékok

13

4.980

5.080

5.181

5.285

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14

30.143

30.746

31.361

31.988

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

22.528

22.979

23.438

23.907

Támogatásértékű működési kiadás

16

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

16.764

17.099

17.440

17.790

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

Működési célú kiadások összesen (12+....+23)

24

94.388

96.276

98.200

100.166

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)

49

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

50

94.388

96.276

98.200

100.166

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

51

94.388

96.276

98.200

100.166

8. melléklet

Finanszírozási ütemterv
2014. év

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Óvodának

Bruttó finanszírozás

1.400

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

949

21.349

-

-

-

-

-

-

-

--

--

---

--

-

-