Vokány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 09. 17- 2015. 05. 29

Vokány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014.09.17.

VVokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §1 (1.) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 102.040 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 96.534 e Ft-ban,
ab) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 5.506 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 102.040 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 102.040 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 26.251 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 5.827e Ft
- dologi jellegű kiadások 30.143e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 16.764 e Ft
- átadott pénzeszköz 23.055e Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 0 e Ft-ban,
- beruházások előirányzata 0 e Ft
- felújítások előirányzata 0 e Ft
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft
állapítja meg.
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 5.097 e Ft-ban
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 5.097 e Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 0 e Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 9 főben határozza meg.

8. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület

államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján
hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a
polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő
képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást
év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület

hagyja jóvá.

14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

2. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés

Összeg

1

2

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

5.043

(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)

- Devizabetét számlák egyenlege

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

54

- Valutapénztárak egyenlege

- Pénzkészlet összesen

5.097

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

Pénzmaradvány összesen

5.097

3. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ESZKÖZÖK

Sor-szám

Tárgyév

1

2

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

01

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

02

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

03

469

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

05

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

06

I. Immateriális javak összesen (01+…+06)

07

469

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

08

158.173

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

09

5.857

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)

12

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

13

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)

15

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

16

164.030

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

17

1.228

Ebből: - tartós társulási részesedés (17113., 175113., 175123., 175133.)

18

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

19

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

20

4. Hosszú lejáratú betétek (178.)

21

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

22

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

23

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)

24

1.228

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

25

12.274

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

26

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

27

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

28

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

29

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+…+29)

30

12.274

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)

31

178.001

1. Anyagok (21., 241.)

32

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

33

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

34

4. Késztermékek (251., 261.)

35

5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

36

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

37

I. Készletek összesen (32+…+37)

38

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

39

2. Adósok (281., 2881.)

40

9.269

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

41

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

42

1.177

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

43

'- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

44

'- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

45

'- támogatási program előlegek (2871.)

46

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

47

'- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

48

'- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

49

II. Követelések összesen (39+40+41+42)

50

10.446

1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)

51

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)

52

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)

53

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)

54

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)

55

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)

56

III. Értékpapírok összesen (51+54)

57

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

58

54

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

59

5.043

3. Elszámolási számlák (33-34.)

60

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

61

IV. Pénzeszközök összesen (58+...+61)

62

5.097

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

63

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

64

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

65

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

66

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)

67

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)

68

15.543

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)

69

193.544

FORRÁSOK

Sor-szám

Tárgyév

1

2

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

70

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

71

185.893

I. Tartós tőke (70+71)

72

185.893

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

73

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

74

II. Tőkeváltozások (73+74)

75

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

76

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

77

III. Értékelési tartalék (76+77)

78

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)

79

185.893

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)

80

5.097

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

81

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

82

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

83

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

84

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

85

5. Előirányzat-maradvány (424.)

86

I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)

87

5.097

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)

88

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

89

'- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

90

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

91

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

92

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

93

II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)

94

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)

95

5.097

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

96

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)

97

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)

98

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

99

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

100

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

101

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)

102

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)

103

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)

104

2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)

105

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)

106

578

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

107

578

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

108

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+…+127)

109

976

Ebből: - váltótartozások (444.)

110

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

111

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

112

'- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

113

976

'- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

114

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)

115

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

116

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

117

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

118

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

119

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)

120

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)

121

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

122

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

123

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

124

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)

125

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)

126

- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)

127

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)

128

1.554

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

129

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)

130

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

131

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

132

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

133

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

134

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)

135

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)

136

FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)

137

193.544

5. melléklet

Felújítás
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítása előirányzata nincs.

7. melléklet

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzata

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2013-2014-2015. évi alakulását külön bemutató mérleg
,
mk

Megnevezés

Sor-szám

2014 évre

2015 évre

2016 évre

2017 évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

8.639

8.812

8.988

9.168

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

02

8.226

8.391

8.558

8.730

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

03

64.146

65.429

66.737

68.072

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

04

2.774

2.829

2.886

2.944

Támogatásértékű működési bevétel

05

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

08

5.506

5.616

5.728

5.843

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

5.097

5.199

5.303

5.409

Működési célú bevételek összesen (01+....+10)

11

94.388

96.276

98.200

100.166

Személyi juttatások

12

19.973

20.372

20.780

21.196

Munkaadókat terhelő járulékok

13

4.980

5.080

5.181

5.285

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14

30.143

30.746

31.361

31.988

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

22.528

22.979

23.438

23.907

Támogatásértékű működési kiadás

16

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

16.764

17.099

17.440

17.790

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

Működési célú kiadások összesen (12+....+23)

24

94.388

96.276

98.200

100.166

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)

49

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

50

94.388

96.276

98.200

100.166

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

51

94.388

96.276

98.200

100.166

1. melléklet2

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
Vokány Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
ezer forintban

Bevételi jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Intézményi működési bevétel

8.839

-

8.839

Egyéb sajátos bevétel

26

-

26

Gépjárműadó

1.500

-

1.500

Iparűzési adó

3.500

-

3.500

Kommunális adó

3.000

-

3.000

Igazgatási szolgáltatási díj

-

-

-

Működési célú pénzeszköz átvétel
TB-től

2.774

-

2.774

Saját bevétel összesen:

19.639

-

19.639

Önkorm. költségvetési támogatása

57.760

7.096

64.856

Működési célú tám.közp.kvi.szervtől

11.892

-5448

6.444

Működési célú tám. ért. bev. fej. hez.

-

5.465

5.465

Működési célú tám. ért. bev. helyi önk.

-

539

539

Támogatások összesen:

69.652

7.652

77.304

Előző évi pénzmaradvány

5.097

-

5.097

Önkorm. bevételei összesen:

94.388

7.652

102.040

Kiadási jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Személyi kiadás

19.973

6.278

26.251

Munkaadókat terhelő járulékok

4.980

847

5.827

Dologi kiadás

30.143

-

30.143

Ellátottak pénzbeli juttatása

16.764

-

16.764

Átadott pénzeszköz

22.528

527

23.055

Felhalmozási kiadások

-

-

-

Önkorm. kiadásai összesen:

94.388

7.652

102.040

4. melléklet3

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai
ezer forintban

Bevételek

Terv

Módosítás

Módosított

Helyi önkorm.működési támogatása

16.969

-

16.969

Tel.önkorm.köznevelési fea.tám.

21.349

-

21.349

Tel.önkorm.szoc.és gyermek étk.fea.tám.

12.870

7.026

19.896

Tel.önkorm.kulturális fea.tám.

1.017

-

1.017

Műk.célú központosított előir.

49

70

119

Helyi önkorm.kieg.támogatása

5.506

-

5.506

Normatív állami támogatások
összesen:

57.760

7.096

64.856

Kommunális adó

3.000

-

3.000

Gépjárműadó

1.500

-

1.500

Iparűzési adó

3.500

-

3.500

Adópótlék

-

-

-

Igazgatási szolgáltatási díj

-

-

-

Intézményi saját bevétel

8.839

-

8.839

Egyéb sajátos bevétel

26

-

26

Műk. célú tám. ért. bev. TB-től

2.774

-

2.774

Műk. célú tám. ért. bev.központi kvetéstől

11.892

-5.448

6.444

Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir.

-

5.465

5.465

Műk. célú tám. ért. bev. helyi önkorm.

-

539

539

Előző évi pénzmaradvány

5.097

-

5.097

Önkormányzat bevétele összesen:

94.388

7.652

102.040

ezer forintban

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Növényterm. kiadások

2015

-

2015

545

-

545

262

-

262

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2822

-

2822

Települési hulladék

-

-

-

-

-

-

985

-

985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

985

-

985

Önkorm.igazd.fea.és jogalkotás

8038

-

8038

1778

-

1778

6134

-

6134

-

-

-

-

527

527

-

-

-

15950

527

16477

Város- és köz-ségrend. fea.

609

-

609

164

-

164

1660

-

1660

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2433

-

2433

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

2912

-

2912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2912

-

2912

Védőnői fea.

2282

-

2282

595

-

595

933

-

933

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3810

-

3810

Lakóingatlan bérbead. /bizt/

-

-

-

-

-

-

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

100

Szociális étkeztetés

1416

-

1416

382

-

382

448

-

448

200

-

200

200

-

200

-

-

-

2646

-

2646

Közcélú foglalkoztatás

-

6278

6278

-

847

847

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7125

7125

Műv. házak
fea.

-

-

-

-

-

-

1500

-

1500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500

-

1500

Könyvtár

40

-

40

11

-

11

150

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201

-

201

Sportfeladatok

-

-

-

-

-

-

460

-

460

-

-

-

679

-

679

-

-

-

1139

-

1139

Temető fenntartás

-

-

-

-

-

-

345

-

345

-

-

-

-

-

-

-

-

-

345

-

345

Konyha

5573

-

5573

1505

-

1505

14254

-

14254

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.332

-

21332

Átadott p.e.óvodának

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21349

-

21349

-

-

-

21349

-

21349

Aktív korú
nem fogl. szoc.
seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1231

-

1231

-

-

-

-

-

-

1231

-

1231

Fogl.hely.tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10944

-

10944

-

-

-

-

-

-

10944

-

10944

Lakásfenntart. tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3439

-

3439

-

-

-

-

-

-

3439

-

3439

Átmeneti seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

-

500

-

-

-

-

-

-

500

-

500

Temetési seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450

-

450

-

-

-

-

-

-

450

-

450

Háziorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

-

300

-

-

-

300

-

300

Önkormányzat kiadása összesen:

19973

6278

26251

4980

847

5827

30143

-

30143

16764

-

16764

22528

527

23055

-

-

-

94.388

7652

102040

6. melléklet4

Felhalmozások
Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása nincs.

8. melléklet5

Finanszírozási ütemterv
2014. év

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Óvodának

Bruttó finanszírozás

1.935

1.635

1.665

1.435

1.485

1.248

1991

1991

1991

1991

1991

1991

21.349

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Módosította a 6/2014.(IX.16.) ör. 1.§

2

Módosította a 6/2014.(IX.16.) ör. 2.§ (1)

3

Módosította a 6/2014.(IX.16.) ör. 2.§ (2)

4

Módosította a 6/2014.(IX.16.) ör. 2.§ (3)

5

Módosította a 6/2014.(IX.16.) ör. 2.§ (4)