Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 29- 2014. 04. 29

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

2014.04.29.

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §. (1) bekezdése a.) és b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § . (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételét 145.558 e Ft-ban,
aa.) működési költségvetési bevételét 138.295 e Ft-ban,
bb.) felhalmozási költségvetési bevételét 7.263 e Ft-ban,
b.) tárgyévi költségvetési kiadását 145.558 e Ft-ban,
ba.) működési költségvetési kiadását 139.610 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 45.570 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 11.291 e Ft
- dologi jellegű kiadások 39.334 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 17.438 e Ft
- átadott pénzeszköz 25.977 e Ft
bb.) felhalmozási költségvetési kiadását 5.948 e Ft-ban,
- beruházások előirányzata 4.083 e Ft
- felújítások előirányzata 1.855 e Ft
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 10 e Ft
állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 5.számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 1., 4., 5., 6. számú melléklete.

(3) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása
Vokány Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
ezer forintban

Bevételi jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Intézményi működési bevétel

13.316

-865

12.451

Egyéb sajátos bevétel

26

-

26

Gépjárműadó

1.000

780

1.780

Iparűzési adó

4.900

-

4.900

Kommunális adó

2.500

518

3018

Adópótlék, adóbírság

-

240

240

Működési célú pénzeszköz átvétel
TB-től

2.702

114-

2.816

Műk.célú p.e.átv.nonprofit szervtől

-

79

79

Működési célú pénzeszköz átvétel
Társulástól

470

-470

-

Igazgatási szolgáltatási díj

-

102

102

Kamatbevétel

-

12

12

Saját bevétel összesen:

24.914

510

25.424

Önkorm. Költségvetési támogatása

34.577

13.379

47.956

Egyes szoc. kieg. Támogatás

16.910

-4.523

12.387

Működési célú tám. Ért. bev. Fej. hez.

-

38.767

38.767

Működési célú tám. Ért. bev. Helyi önk.

-

2.251

2.251

Felh.célú tám.ért.bev.

-

7.263

7.263

Támogatások összesen:

51.487

57.137

108.624

Előző évi pénzmaradvány

11.898

-388

11.510

Önkorm. bevételei összesen:

88.299

57.259

145.558

Kiadási jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Személyi kiadás

18.300

27.270

45.570

Munkaadókat terhelő járulékok

4.381

6.910

11.291

Dologi kiadás

25.472

13.862

39.334

Egyéb szociális kiadások

22.699

-5.261

17.438

Átadott pénzeszköz

16.047

9.930

25.977

Felhalmozási kiadások

1.400

2.683

4.083

Felújítás

-

1.855

1.855

Önkorm. kiadásai összesen:

88.299

57.259

145.558

2. melléklet

ezer forintban

Megnevezés

Terv

Módosítás

Módosított

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

10.903

-388

10.515

(Előirányzat-felhasználási keretszámla
egyenlege)

-

-

-

- Devizabetét számlák egyenlege

-

-

-

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

303

-

303

- Valutapénztárak egyenlege

-

-

-

- Pénzkészlet összesen

11.206

-388

10.818

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege

692

-

692

Pénzmaradvány összesen:

11.898

-388

11.510

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása
ezer forint-ban

Bevételek jogcímei

Terv

Módosítás

Módosított

Települési önkorm.műk.tám.

18.254

2.080

20.334

Óvoda ped.+nevelő munkát segítő bértám.

-

4.709

4.709

Óvodaműködtetési támogatás

-

612

612

Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.tám.

5.814

1.734

7.548

Egyes jöv.pótló tám.kieg.

16.910

-4.523

12.387

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

6.956

-

6.956

Egyes szoc.és gyermekjóléti fea.támogatása

2.491

-

2.491

Könyvtári,közművelődési fea.támogatása

1.015

-

1.015

Központosított működési célú előirányzatok

47

671

718

Szerkezetátalakítási tartalék

-

1.816

1.816

Egyéb működési célú központi támogatás

-

1.757

1.757

Működési célú tám.ért.bev.fej.kez.előirányzattól

-

38.767

38.767

Működési célú tám.ért.bev.OEP-től

2.702

114

2.816

Műk.célú tám.kistérs.társ.

470

-470

-

Műk.célú tám.ért.bev.helyi önkorm.-tól

-

2.251

2.251

Műk.célú pénzeszk.átv.nonprofit szerv.-től

-

79

79

Felh.célú tám.ért.bev.fej.kez.előirányzattól

-

7.263

7.263

Igazgatási szolgáltatási díj

-

102

102

Gépjárműadó

1.000

780

1.780

Kommunális adó

2.500

518

3.018

Iparűzési adó

4.900

-

4.900

Adópótlék,adóbírság

-

240

240

Kamatbevétel

-

12

12

Egyéb saját bevétel

126

509

635

Bérleti díj bevétel

2.880

-1.487

1.393

Térítési díj bevétel

8.142

85

8.227

Kiszámlázott termékek ÁFÁ-ja

2.194

28

2.222

Előző évi pénzmaradvány

11.898

-388

11.510

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

88.299

57.259

145.558

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Növényterm. kiadások

2.643

-603

2.040

714

-163

551

262

262

3.619

-766

2853

Települési hulladék

350

350

350

350

Onk. ig. fea.

3002

4222

7224

1149

1149

1400

210

1610

4402

5581

9983

Város- és köz-ségrend. fea.

735

20

755

190

190

1275

1312

2587

2200

1332

3532

Közvilágítás

1750

712

2462

1750

712

2462

Védőnői fea.

2008

382

2390

520

57

577

653

653

3181

439

3620

Lakóingatlan bérbead. /bizt/

13

13

13

13

Szociális étkeztetés

3074

-994

2080

830

-248

582

7751

-1010

6741

267

267

200

200

12122

-2252

9870

Önkormányza-ti jogalkotás

6959

6959

1356

1356

8315

8315

Közcélú foglalkoztatás

175

27618

27793

47

7036

7083

6584

6584

2483

2483

222

43721

43943

Családi napközi

430

430

430

430

Műv. házak
fea.

588

588

159

159

2000

600

2600

1855

1855

2747

2455

5202

Könyvtár

240

240

58

58

335

335

633

633

Sportfeladatok

455

455

600

600

1055

1055

Temető fenntartás

255

255

255

255

Idősek nappali
ellátása

1160

1160

1160

1160

Konyha

1878

847

2725

507

228

735

5781

1221

7002

8166

2296

10462

Máshova nem sorolható Szeretlek Mo.

150

150

150

150

Önkormányza-tok elszám.

15047

8781

23828

15047

8781

23828

Aktív korú
nem fogl. szoc.
seg.

2293

-737

1556

2293

-737

1556

Fogl.hely.tám.

15869

-5440

10429

15869

-5440

10429

Lakásfenntart. tám.

3570

77

3647

3570

77

3647

Átmeneti seg.

500

500

500

500

Temetési seg.

200

200

200

200

Közgyógyellátás

55

55

55

55

Időskorúak jár

27

27

27

27

Gyermekvéd.tám.

737

737

737

737

Óvodáztatási tám.

20

20

20

20

Háziorvosi ellátás

71

71

200

200

200

71

271

Önkormányzat kiadása összesen:

18300

27270

45570

4381

6910

11291

25472

13862

39334

22699

-5261

17438

16047

9930

25977

1400

4548

5948

88299

57259

145558

3. melléklet

Felújítás
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítás előirányzata:
- Művelődési ház felújítása 1.855 ezer Ft

4. melléklet

Felhalmozások
Leader pályázat 2012. évi önrésze 1.400 e Ft
Klíma vásárlás 200 e Ft
Fűkasza, permetező 953 e Ft
Pótkocsi, szárzúzó 1.530 e Ft
Befektetési célú részesedés vásárlása 10 e Ft
Összesen: 4.093 e Ft