Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 29- 2022. 05. 27

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

2014.04.29.

Vokány község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

144.655 e Ft bevétellel
139.558 e Ft kiadással
5.097 e Ft pénzkészlettel
és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
Személyi jellegű kiadások: 43.856 e Ft
Munkaadót terhelő kiadások: 10.749 e Ft
Dologi kiadások: 32.074 e Ft
Ellátottak juttatásai: 17.397 e Ft
Pénzeszköz átadás: 25.952 e Ft
Felhalmozási, felújítás kiadások: 4.548 e Ft
Hitel törlesztés /2012.évi/ 6.101 e Ft
Finanszírozási kiadások: - 1.119 e Ft
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. § Az önkormányzat mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

3. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Vokány Község Önkormányzata
1.sz.melléklet

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Bevételek jogcímei

2013. évi
eredeti előirányzat

2013. évi
módosított előirányzat

2013. évi
tény

Települési önkorm.műk.tám.

18.254

20.334

20.334

Óvoda ped.+nevelő munkát segítő bértám.

-

4.709

4.709

Óvodaműködtetési támogatás

-

612

612

Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.tám.

5.814

7.548

7.548

Egyes jöv.pótló tám.kieg.

16.910

12.387

12.387

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

6.956

6.956

6.956

Egyes szoc.és gyermekjóléti fea.támogatása

2.491

2.491

2.491

Könyvtári,közművelődési fea.támogatása

1.015

1.015

1.015

Központosított működési célú előirányzatok

47

718

718

Szerkezetátalakítási tartalék

-

1.816

1.816

Egyéb működési célú központi támogatás

-

1.757

1.757

Működési célú tám.ért.bev.fej.kez.előirányzattól

-

38.767

38.767

Működési célú tám.ért.bev.OEP-től

2.702

2.816

2.816

Működési célú tám.ért.bev.kistérségtől

470

-

-

Műk.célú tám.ért.bev.helyi önkorm.-tól

-

2.251

2.251

Műk.célú pénzeszk.átv.nonprofit szerv.-től

-

79

79

Felh.célú tám.ért.bev.fej.kez.előirányzattól

-

7.263

7.263

Igazgatási szolgáltatási díj

-

102

102

Gépjárműadó

1.000

1.780

1.766

Kommunális adó

2.500

3.018

3.018

Idegenforgalmi adó

-

-

21

Iparűzési adó

4.900

4.900

4.865

Adópótlék,adóbírság

-

240

240

Kamatbevétel

-

12

12

Egyéb saját bevétel

126

635

609

Bérleti díj bevétel

2.880

1.393

1.419

Térítési díj bevétel

8.142

8.227

7.740

Kiszámlázott termékek ÁFÁ-ja

2.194

2.222

2.090

Előző évi pénzmaradvány

11.898

11.510

11.254

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

88.299

145.558

144.655

Kiadások jogcímei

Személyi
Juttatások

Szociális hozzájárulás

Dologi
kiadások

Ellátások,
átadott pénzeszközök

Felhalmozási kiadások

ÖSSZESEN

Feladat megnevezése

2013. évi
ered.
előir.

2013.
évi
mód.
előir.

2013.
évi
tény

2013. évi
ered.
előir.

2013.
évi
mód.
előir.

2013.
évi
tény

2013. évi
ered.
előir.

2013.
évi
mód.
előir.

2013.
évi
tény

2013. évi
ered.
előir.

2013.
évi
mód.
előir.

2013.
évi
tény

2013. évi
ered.
előir.

2013.
évi
mód.
előir.

2013.
évi
tény

2013. évi
ered.
előir.

2013.
évi
mód.
előir.

2013.
évi
tény

Önkorm. jogalkotás

6.959

6.959

6.611

1.356

1.356

1.356

8315

8.315

7.967

Önkorm. igazgatás

3.002

7.224

3.634

1.149

1.149

1.400

1.610

210

4.402

9.983

4.993

Közvilágítás

1.750

2.462

2.187

1.750

2.462

2.187

Könyvtár

240

240

240

58

58

58

335

335

113

633

633

411

Művelődési Ház

588

588

196

159

159

38

2.000

2.600

2.546

-

1.855

1.855

2.747

5.202

4.635

Köztemető fenntartás

255

255

191

255

255

191

Közcélú foglalkoztatás

175

27.793

27.793

47

7.083

7.083

6.584

6.584

2.483

2.483

222

43.943

43.943

Szoc. étkeztetés

3.074

2.080

1.187

830

582

230

7.751

6.741

5.485

467

467

351

12122

9.870

7.253

Idősek nappali ellátása

1.160

1.160

631

1.160

1.160

631

Családi napközi

430

430

7

430

430

7

Ifjúság és eü. gond.

2.008

2.390

2.375

520

577

577

653

653

493

3.181

3.620

3.445

Parkfenntartás

2.643

2.040

1.975

714

551

534

262

262

95

3.619

2.853

2.604

Települési hulladékkez.

350

350

232

350

350

232

Sportlétesítmény

455

455

211

600

600

600

1.055

1.055

811

Háziorvosi ellátás

71

96

200

200

174

200

271

271

Lakóingatlan bérbead.

13

13

13

13

-

Város-és községgazd.

735

755

754

190

190

138

1.275

2.587

2.550

2.200

3.532

3.442

Intézményi étkeztetés

1.878

2.725

2.725

507

735

735

5.781

7.002

6.869

113

8.166

10.462

10.442

Máshova nem sorolható tám.Szeretlek Mo.pály.

150

150

150

150

Közös Hiv.-nak átadott

12282

12957

12.957

12282

12957

12957

Kistótfalunak átadott p.e

190

190

190

190

Óvodának átadott

7.694

7.694

7.694

7.694

Társ.-nak átadott óvodára

2.765

2.987

2.987

2.765

2.987

2.987

Kiadások jogcímei

Személyi
juttatások

Szociális hozzájárulás

Dologi
kiadások

Ellátások,
átadott pénzeszközök

Felhalmozási kiadások

ÖSSZESEN

Feladat megnevezése

2013. évi
ered.
előir.

2013.
évi
mód.
előir.

2013.
évi
tény

2013. évi
ered.
előir.

2013.
évi
mód.
előir.

2013.
évi
tény

2013. évi
ered.
előir.

2013.
évi
mód.
előir.

2013.
évi
tény

2013. évi
ered.
előir.

2013.
évi
mód.
előir.

2013.
évi
tény

2013. évi
ered.
előir.

2013.
évi
mód.
előir.

2013.
évi
tény

2013. évi
ered.
előir.

2013.
évi
mód.
előir.

2013.
évi
tény

Ápolási díj

-

439

439

Szociális segély

-

2.293

1.556

1.422

2.293

1.556

1.422

Fogl.helyettesítő tám.

-

15.869

10429

10.282

15.869

10429

10.282

Lakásfenntartási tám.

-

3.570

3.647

3.647

3.570

3.647

3.647

Átmeneti segélyek

-

500

500

461

500

500

461

Temetési segélyek

-

200

200

45

200

200

45

Közgyógyellátás

-

55

54

55

54

Rendk.gyerm.véd.tám.

-

737

737

737

737

Időskorúak járadéka

-

27

27

27

27

Óvodáztatási támogatás

-

20

20

20

20

Hitel törlesztés

6.101

Függő kiadások:

-

-1119

KIADÁS ÖSSZESEN:

18.300

45.570

43.856

4.381

11291

10749

25472

39334

32074

38746

43415

43349

1400

5948

4548

88299

145558

139558

2. melléklet

null
null
null

3. melléklet

1

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 8/2022.(V.27.) ör. 3.§-a.