Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(VIII.28.)önkormányzati rendelete

közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás helyi szabályairól

Hatályos: 2014. 08. 29


Vokány Község  Önkormányzata Képviselő-testületének

  5/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelete

közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló

kezdeményezés és a házszám-megállapítás helyi szabályairól


Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a község közterületei elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.


  1. A rendelet célja


  1. §

Vokány község közigazgatási területén az egységes utcanév táblák, házszámtáblák alkalmazásával a tényleges állapotnak megfelelő lakcím nyilvántartás elősegítése, a község lakói elérhetőségének megkönnyítése.


  1. A közterületnév


2. §


A közterületnév, mint földrajzi név a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.  1. A közterületnév elnevezés általános szabályai


3.§


 (1) Vokány község közigazgatási területén belüli minden közterületet (út, utca, tér, park, köz, sétány) - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - el kell nevezni.


       (2) A külterületi mezőgazdasági célú utakat, dűlőutakat nem kell elnevezni.


(3) Új közterület létesítése esetén a közterület nyilvántartásba vételét követő egy éven belül a közterületet el kell nevezni.


(4) Ha egy közterület településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült rész(ek)nek  -az elkülönüléstől számított egy éven belül - más nevet kell adni.


(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterületnevet kapja.
  1. Személyről való utca elnevezés


4.§


(1) Az közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.


(2) Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor lehet, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, vagy ha az elnevezés egy családról történik.


(3) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterület névben is feltüntethető.


5.§


Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan személynek lehet

a) akinek közismert tevékenysége a történelemében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend,

b) aki a tudomány, művelődés, sport, vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan  jelentőset tett, vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó,

c) akinek Vokány község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Vokány község egészének, vagy egy részének fejlődéséhez.  1. Közterület nevek megszüntetése


6.§


 (1) A közterület - településrendezés, beépítés vagy más módon történő  - megszűnésével külön  döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.


(2) A megszűnt közterület nevet a közterület névjegyzékben továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.  1. Hatásköri és eljárási szabályok


7.§


 (1) A közterület elnevezésére, elnevezése megváltoztatására javaslatot tehet:

a) polgármester,

b) önkormányzat állandó bizottsága,

c) önkormányzati állandó bizottság elnöke, tagja,

d) önkormányzati képviselő,

e) Vokány településen bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár.


(2) A közterületek elnevezése és elnevezésük megváltoztatása a képviselő- testület hatáskörébe tartozik.


(3) A megállapított új közterületnevet a helyben szokásos módon közé kell tenni, az új közterületnév a közzététel napjától érvényes.


(4) A képviselő-testület közterület elnevezéséről, elnevezés megváltoztatásáról hozott döntése

alapján a jegyző értesíti a lakcímnyilvántartás és az ingatlan nyilvántartás szerveit, valamint a településen közszolgáltatás végzőket az új közterület elnevezésről.


  1. Házszámtábla


8.§


 (1) Az ingatlanokat (az épületeket és a beépítetlen telkeket) a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni.


(2) A házszám a belterületi ingatlanoknak (épületeknek és a beépítetlen teleknek) a vele érintkező közterület(ek)re megállapított sorszáma.


9.§


(1) A számozás növekedésének irányába nézve jobb oldalon a páratlan, bal oldalon a páros számokat kell alkalmazni a Táncsics utcában. A számozás növekedésének irányába nézve bal oldalon a páratlan, jobb oldalon a páros számokat kell alkalmazni a Bajzsy-Zsilinszky és Ady  utcákban. A Bercsényi és Damjanich utcákban, a Jókai téren a számozás eggyel kezdődik, az utcák bal oldalán csak páratlan számokat kell alkalmazni, a Damjanich utca jobb oldala 16. számmal van ellátva. A Bercsényi utcában és Jókai téren jobb oldalon nincsenek épületek. A Jávorka utcában a számozás növekedésének irányába nézve bal oldalon páratlan, jobb oldalon 2., 4. és 14. házszámúak az épületek.  A település többi utcájában a sorszámozás folyamatos.


(2) A kialakult házszámozás után megosztott ingatlanok házszámát úgy kell megállapítani, hogy az eredeti házszámot – az újonnan kialakult telkek számának megfelelően, a házszámsor növekedésének irányában - az abc betűinek megfelelő sorrendben alátöréssel kell meghatározni  (pl: 1/a, 1/b, 1/c).


(3)  A kialakult házszámozás után egyesített ingatlanok eredeti házszámukat megtartják. (pl. az l. és 3. házszámú ingatlan egyesítés után az l-3. házszámot kapja)


10.§


A házszámtáblát elsősorban épületen, kerítésen, ezek hiányában külön tartószerkezeten jól látható helyen kell elhelyezni.


  1. Házszámrendezés


11.§


 (1) Az első - és a szükséges házszámrendezés végrehajtása során történő  házszámtábla kihelyeztetés a jegyző feladata, az ezzel kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik.


(2) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles a kihelyezett házszámtáblát folyamatosan karbantartani, az elavult, vagy hiányzó házszámtábla pótlásáról saját költségén gondoskodni.


(3) A nem valóságos állapotnak megfelelő és nem a megfelelő módon kifüggesztett házszámtáblák leszereltetését a jegyző a tulajdonos terhére elrendelheti.


12. §


 A házszámrendezés során a házszámok megállapítását úgy kell végrehajtani, hogy a házszámok az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett telkek száma szerint növekedjenek.


13.§


 E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
                        Mester Mihályné                                Spánné Csalos Beáta

                         polgármester                                                 jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2014. augusztus 27-i ülésen fogadta el. Kihirdetésre került 2014. augusztus 28-án.


                                                                                  Spánné Csalos Beáta

                                                                                              jegyző