Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(IX.16.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.( II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 17- 2014. 09. 17

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(IX.16.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.( II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2014.09.17.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

.

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.( II.10.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §. (1) bekezdése a) és b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § . (1.) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 102.040 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 96.534 e Ft-ban,
ab) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 5.506 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 102.040 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 102.040 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 26.251 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 5.827e Ft
- dologi jellegű kiadások 30.143e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 16.764 e Ft
- átadott pénzeszköz 23.055e Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 0 e Ft-ban,
- beruházások előirányzata 0 e Ft
- felújítások előirányzata 0 e Ft
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft
állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

3. § (1) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 1., 4., 6. és 8. számú melléklete.

(3) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
Vokány Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
ezer forintban

Bevételi jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Intézményi működési bevétel

8.839

-

8.839

Egyéb sajátos bevétel

26

-

26

Gépjárműadó

1.500

-

1.500

Iparűzési adó

3.500

-

3.500

Kommunális adó

3.000

-

3.000

Igazgatási szolgáltatási díj

-

-

-

Működési célú pénzeszköz átvétel
TB-től

2.774

-

2.774

Saját bevétel összesen:

19.639

-

19.639

Önkorm. költségvetési támogatása

57.760

7.096

64.856

Működési célú tám.közp.kvi.szervtől

11.892

-5448

6.444

Működési célú tám. ért. bev. fej. hez.

-

5.465

5.465

Működési célú tám. ért. bev. helyi önk.

-

539

539

Támogatások összesen:

69.652

7.652

77.304

Előző évi pénzmaradvány

5.097

-

5.097

Önkorm. bevételei összesen:

94.388

7.652

102.040

Kiadási jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Személyi kiadás

19.973

6.278

26.251

Munkaadókat terhelő járulékok

4.980

847

5.827

Dologi kiadás

30.143

-

30.143

Ellátottak pénzbeli juttatása

16.764

-

16.764

Átadott pénzeszköz

22.528

527

23.055

Felhalmozási kiadások

-

-

-

Önkorm. kiadásai összesen:

94.388

7.652

102.040

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai
ezer forintban

Bevételek

Terv

Módosítás

Módosított

Helyi önkorm.működési támogatása

16.969

-

16.969

Tel.önkorm.köznevelési fea.tám.

21.349

-

21.349

Tel.önkorm.szoc.és gyermek étk.fea.tám.

12.870

7.026

19.896

Tel.önkorm.kulturális fea.tám.

1.017

-

1.017

Műk.célú központosított előir.

49

70

119

Helyi önkorm.kieg.támogatása

5.506

-

5.506

Normatív állami támogatások
összesen:

57.760

7.096

64.856

Kommunális adó

3.000

-

3.000

Gépjárműadó

1.500

-

1.500

Iparűzési adó

3.500

-

3.500

Adópótlék

-

-

-

Igazgatási szolgáltatási díj

-

-

-

Intézményi saját bevétel

8.839

-

8.839

Egyéb sajátos bevétel

26

-

26

Műk. célú tám. ért. bev. TB-től

2.774

-

2.774

Műk. célú tám. ért. bev.központi kvetéstől

11.892

-5.448

6.444

Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir.

-

5.465

5.465

Műk. célú tám. ért. bev. helyi önkorm.

-

539

539

Előző évi pénzmaradvány

5.097

-

5.097

Önkormányzat bevétele összesen:

94.388

7.652

102.040

3. melléklet

ezer forintban

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Növényterm. kiadások

2015

-

2015

545

-

545

262

-

262

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2822

-

2822

Települési hulladék

-

-

-

-

-

-

985

-

985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

985

-

985

Önkorm.igazd.fea.és jogalkotás

8038

-

8038

1778

-

1778

6134

-

6134

-

-

-

-

527

527

-

-

-

15950

527

16477

Város- és köz-ségrend. fea.

609

-

609

164

-

164

1660

-

1660

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2433

-

2433

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

2912

-

2912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2912

-

2912

Védőnői fea.

2282

-

2282

595

-

595

933

-

933

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3810

-

3810

Lakóingatlan bérbead. /bizt/

-

-

-

-

-

-

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

100

Szociális étkeztetés

1416

-

1416

382

-

382

448

-

448

200

-

200

200

-

200

-

-

-

2646

-

2646

Közcélú foglalkoztatás

-

6278

6278

-

847

847

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7125

7125

Műv. házak
fea.

-

-

-

-

-

-

1500

-

1500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500

-

1500

Könyvtár

40

-

40

11

-

11

150

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201

-

201

Sportfeladatok

-

-

-

-

-

-

460

-

460

-

-

-

679

-

679

-

-

-

1139

-

1139

Temető fenntartás

-

-

-

-

-

-

345

-

345

-

-

-

-

-

-

-

-

-

345

-

345

Konyha

5573

-

5573

1505

-

1505

14254

-

14254

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.332

-

21332

Átadott p.e.óvodának

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21349

-

21349

-

-

-

21349

-

21349

Aktív korú
nem fogl. szoc.
seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1231

-

1231

-

-

-

-

-

-

1231

-

1231

Fogl.hely.tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10944

-

10944

-

-

-

-

-

-

10944

-

10944

Lakásfenntart. tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3439

-

3439

-

-

-

-

-

-

3439

-

3439

Átmeneti seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

-

500

-

-

-

-

-

-

500

-

500

Temetési seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450

-

450

-

-

-

-

-

-

450

-

450

Háziorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

-

300

-

-

-

300

-

300

Önkormányzat kiadása összesen:

19973

6278

26251

4980

847

5827

30143

-

30143

16764

-

16764

22528

527

23055

-

-

-

94.388

7652

102040

4. melléklet

Felhalmozások
Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása nincs.

5. melléklet

Finanszírozási ütemterv
2014. év

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Óvodának

Bruttó finanszírozás

1.935

1.635

1.665

1.435

1.485

1.248

1991

1991

1991

1991

1991

1991

21.349

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. szeptember 18. napjával.