Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V.29.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 30- 2022. 05. 27

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V.29.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015.05.30.

Vokány község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

135.521 e Ft bevétellel
124.430 e Ft kiadással
11.091 e Ft pénzkészlettel
és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
Személyi jellegű kiadások: 37.574 e Ft
Munkaadót terhelő kiadások: 4.607 e Ft
Dologi kiadások: 32.914 e Ft
Ellátottak juttatásai: 14.405 e Ft
Pénzeszköz átadás: 33.930 e Ft
Felhalmozási, felújítás kiadások: 1.000 e Ft
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. § Az önkormányzat mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

3. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.

4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Vokány Község Önkormányzata
1.sz.melléklet

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Bevételek jogcímei

2014. évi
eredeti előirányzat

2014. évi
módosított előirányzat

2014. évi
tény

Települési önkorm.műk.tám.

16.969

16.969

16.969

Tel.önkorm.köznev.fea.tám.

21.349

21.295

21.295

Egyes szoc.és gyermekjóléti fea.tám.

12.870

23.637

23.637

Könyvtári,közművelődési fea.támogatása

1.017

1.017

1.017

Központosított működési célú előirányzatok

49

119

119

Helyi önkorm.kiegészítő támogatása

5.506

1.993

1.993

Működési célú tám.ért.bev.fej.kez.előirányzattól

-

30.224

30.224

Működési célú tám.központi kvetési szervtől

-

689

644

Működési célú tám.ért.bev.OEP-től

2.774

3.018

3.018

Működési célú tám.ért.bev. kulturális egyesülettől

-

8.962

8.962

Felh.célú tám.ért.bev.fej.kez.előirányzattól

-

700

700

Igazgatási szolgáltatási díj

-

20

20

Gépjárműadó

1.500

1.370

1.302

Kommunális adó

3.000

3.000

2.836

Iparűzési adó

3.500

3.671

3.671

Adópótlék,adóbírság

-

87

87

Egyéb saját bevétel

-

383

377

Bérleti díj bevétel

200

630

621

Térítési díj bevétel

6.802

7.306

7.126

Kiszámlázott termékek ÁFÁ-ja

1.837

1.973

1.914

Előző évi pénzmaradvány

5.097

5.097

5.097

Lakbér

26

26

26

Átvett p.eszköz

11.892

2.131

1.963

Állami támogatás előleg 2015.évi

-

1.903

1.903

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

94.388

136.220

135.521

Kiadások jogcímei

Személyi
Juttatások

Szociális hozzájárulás

Dologi
kiadások

Ellátások,
átadott pénzeszközök

Felhalmozási kiadások

ÖSSZESEN

Feladat megnevezése

2014. évi
ered.
előir.

2014.
évi
mód.
előir.

2014.
évi
tény

2014. évi
ered.
előir.

2014.
évi
mód.
előir.

2014.
évi
tény

2014. évi
ered.
előir.

2014.
évi
mód.
előir.

2014.
évi
tény

2014. évi
ered.
előir.

2014.
évi
mód.
előir.

2014.
évi
tény

2014. évi
ered.
előir.

2014.
évi
mód.
előir.

2014.
évi
tény

2014. évi
ered.
előir.

2014.
évi
mód.
előir.

2014.
évi
tény

Önkorm. jogalk.igazg.

8038

8635

6.851

1.778

1778

1.464

6.134

4045

4.045

13766

13766

370

300

15950

28594

26.426

Közvilágítás

2.912

2412

2.380

2.912

2412

2.380

Könyvtár

40

40

-

11

11

-

150

60

51

201

111

51

Művelődési Ház

1500

2413

2.413

-

1500

2413

2413

Köztemető fenntartás

667

667

94

94

345

345

94

345

1106

855

Közcélú foglalkoztatás

19653

19653

2843

271

3415

3415

700

700

-

26611

24039

Szoc. étkeztetés

1416

1458

1458

382

394

394

448

3103

3103

400

400

266

2646

5355

5221

Ifjúság és eü. gond.

2282

2681

2681

595

712

712

933

933

454

3810

4326

3847

Zöldterület kezelés

2015

2015

1897

545

545

509

262

479

479

2822

3039

2885

Települési hulladékkez.

985

210

167

985

210

167

Sportlétesítmény

460

460

277

679

679

679

1139

1139

956

Háziorvosi ellátás

30

30

300

300

256

300

330

286

Lakóingatlan bérbead.

100

-

-

100

-

-

Város-és községgazd.

609

-609

164

-164

1660

3339

2566

2433

2566

2566

Utak, hidak

2184

2184

2184

2184

Óvoda étkeztetés

1305

1310

1310

352

349

349

3200

3174

3174

4857

4833

4833

Iskola étkeztetés

4268

3057

3057

1153

814

814

11054

7403

7403

16475

11274

11274

Óvodának átadott p.e.

21349

21349

19013

21349

21349

19013

Átad. p.eszk.Beremend

781

781

781

781

Átad.p.eszk.Óv.Társ.-nak

14

14

14

14

Szociális segély

1231

2482

2482

1231

2482

2482

Fogl.helyettesítő tám.

10944

7369

6860

10944

7369

6860

Lakásfenntartási tám.

3439

3439

2838

3439

3439

2838

Átmeneti segélyek

500

1267

1267

500

1267

1267

Temetési segélyek

450

450

99

450

450

99

Közgyógyellátás

-

29

29

-

29

29

Rendk.gyerm.véd.tám.

-

644

644

644

644

Óvodáztatási támogatás

-

20

20

-

20

20

Áll.tám.előleg

1903

KIADÁS ÖSSZESEN:

19.973

38.907

37.574

4.980

7376

4607

30143

33975

32914

39292

52989

48335

1070

1000

94388

136220

124430

2. melléklet

üres cím

3. melléklet

üres cím

4. melléklet

üres cím
1

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 8/2022.(V.27.) ör.6.§-a.