Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(IX.24.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 25- 2015. 09. 25

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(IX.24.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2015.09.25.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.16.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §. (1) bekezdése a) és b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § . (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 107.416 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 107.416 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 107.416 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 106.916 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 27.353 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 6.074 e Ft
- dologi jellegű kiadások 40.819 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 5.648 e Ft
- átadott pénzeszköz 27.022 e Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 500 e Ft-ban,
- beruházások előirányzata 0 e Ft
- felújítások előirányzata 500 e Ft
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft
állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

3. § (1) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 1., 4., és 5. számú melléklete.

(3.) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása
Vokány Önkormányzat 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
ezer forintban

Bevételi jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Intézményi működési bevétel

12.610

-

12.610

Egyéb sajátos bevétel

300

61

361

Gépjárműadó

1.400

-

1.400

Iparűzési adó

3.700

-

3.700

Kommunális adó

2.800

-

2.800

Működési célú pénzeszköz átvétel
TB-től

3.018

-

3.018

Átvett p.eszköz Kistótfalutól

-

160

160

Átvett p.eszk.Újpetrei Közsös Hiv.-tól

-

215

215

Önkorm. költségvetési támogatása

58.604

1.498

60.102

Működési célú tám. ért. bev. fej.előir.

3.079

6.423

9.502

Gyógyszertári részvény értékesítés

-

2.487

2.487

Előző évi pénzmaradvány

11.061

-

11.061

Önkorm. bevételei összesen:

96.572

10.844

107.416

Kiadási jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Személyi kiadás

19.480

7.873

27.353

Munkaadókat terhelő járulékok

5.086

988

6.074

Dologi kiadás

40.819

-

40.819

Ellátottak pénzbeli juttatása

5.566

82

5.648

Átadott pénzeszköz

25.621

1.401

27.022

Felhalmozási kiadások

-

500

500

Önkorm. kiadásai összesen:

96.572

10.844

107.416

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása
ezer forintban

Bevételek

Terv

Módosítás

Módosított

Tel. önkorm.működési támogatása

14.878

43

14.921

Tel.önkorm.köznevelési fea.tám.

22.810

-

22.810

Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám.

19.716

678

20.394

Tel.önkorm.kulturális fea.tám.

1.200

-

1.200

Műk.célú központosított előir.

-

289

289

Elszámolásból származó bevételek

-

488

488

Kommunális adó

2.800

-

2.800

Gépjárműadó

1.400

-

1.400

Iparűzési adó

3.700

-

3.700

Intézményi saját bevétel

12.610

-

12.610

Egyéb sajátos bevétel

300

61

361

Műk. célú tám. ért. bev. TB-től

3.018

-

3.018

Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir.

3.079

6.423

9.502

Átvett p.eszk Kistótfalutól

-

160

160

Átvett p.eszk.Újpetrei Közös Hiv.-tól

-

215

215

Gyógyszertári részvény értékesítés

-

2.487

2.487

Előző évi pénzmaradvány

11.061

-

11.061

Önkormányzat bevétele összesen:

96.572

10.844

107.416

ezer forintban

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Zöldterület kezelés

2315

-

2315

625

-

625

277

-

277

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3217

-

3217

Települési hulladék

-

-

-

-

-

-

760

-

760

-

-

-

-

-

-

-

-

-

760

-

760

Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás

5612

-

5612

1370

-

1370

6592

-

6592

-

-

-

1001-

1

1002

-

-

-

14575

1

14576

Város- és köz-ségrend. fea.

-

-

-

-

-

-

4976

-2032

2944

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4976

-2032

2944

Utak,hidak

-

-

-

-

-

-

-

2032

2032

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2032

2032

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

2624

-

2624

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2624

-

2624

Védőnői fea.

2496

-

2496

647

-

647

963

-

963

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4106

-

4106

Lakóingatlan bérbead. /bizt/

-

-

-

-

-

-

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

100

Szociális étkeztetés

1464

-

1464

395

-

395

434

-

434

200

-

200

300

-

300

-

-

-

2793

-

2793

Közcélú foglalkoztatás

-

7.873

7.873

-

988

988

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.861

8.861

Műv. házak
fea.

600

-

600

162

-

162

5260

-

5260

-

-

-

-

-

-

-

150

150

6022

150

6172

Könyvtár

600

-

600

162

-

162

550

-

550

-

-

-

-

-

-

-

350

350

1312

350

1662

Sportfeladatok

-

-

-

-

-

-

315

-

315

-

-

-

700

-

700

-

-

-

1015

-

1015

Temető fenntartás

630

-

630

170

-

170

2080

-

2080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2880

-

2880

Konyha

5763

-

5763

1555

-

1555

15888

-

15888

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23206

-

23206

Átadott p.e.óvodának

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22810

-

22810

-

-

-

22810

-

22810

Átadott p.eszk.Német Kult.Egy.-nek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.400

1.400

-

-

-

-

1.400

1.400

Átadott p.eszk.Újpetrei Közös Hiv..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

510

-

510

-

-

-

510

-

510

Aktív korú
nem fogl. szoc.
seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

359

-

359

-

-

-

-

-

-

359

-

359

Fogl.hely.tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

502

82

584

-

-

-

-

-

-

502

82

584

Lakásfenntart. tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2615

-

2615

-

-

-

-

-

-

2615

-

2615

Átmeneti seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500

-

1500

-

-

-

-

-

-

1500

-

1500

Temetési seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

390

-

390

-

-

-

-

-

-

390

-

390

Háziorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

-

300

-

-

-

300

-

300

Önkormányzat kiadása összesen:

19480

7.873

27.353

5086

988

6074

40819

-

40819

5566

82

5648

25621

1401

27.022

-

500

500

96572

10.844

107.416

3. melléklet

Felújítás
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítás kiadása :
Műv.ház tolóajtó készítés 150 ezer Ft
Könyvtár felújítás 350 ezer Ft
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. szeptember 26. napjával.