Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.16.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 17- 2015. 04. 02

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.16.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.02.17.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 96.572 e Ft-ban,

aa)működési költségvetési bevételét 96.572 e Ft-ban,
ab)Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 e Ft-ban,
bb)felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 96572 e Ft-ban,
személyi jellegű kiadások 19.480 e Ft,
munkaadókat terhelő járulékok 5.086 e Ft,
dologi jellegű kiadások 40.819 e Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 5.566 e Ft,
átadott pénzeszköz 25.621 e Ft,
bb)felhalmozási költségvetési kiadását 0 e Ft
beruházások előirányzata 0 e Ft
felújítások előirányzata 0 e Ft,
egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft,
lapítja meg.
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 11.062 e Ft-ban
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 11.062 e Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 0 e Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 11 főben határozza meg.

8. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
Vokány Önkormányzat 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
ezer forintban

Bevételi jogcímek:

Intézményi mûködési bevétel

12.910

Gépjármûadó

1.400

Iparűzési adó

3.700

Kommunális adó

2.800

OEP finanszírozás

3.018

Saját bevétel összesen:

23.828

Önk. költségvetési támogatása

58.603

Egyes szoc. kieg. támogatás

3.079

Elõzõ évi pénzmaradvány

11.062

Önkorm. bevételei összesen:

96.572

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

19.480

Munkaadókat terhelõ járulékok

5.086

Dologi kiadás

40.819

Egyéb szociális kiadások

5.566

Átadott pénzeszköz

25.621

Felhalmozási kiadás

-

Önkorm. kiadásai összesen:

95.672

2. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés

Összeg

1

2

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

11.030

(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)

- Devizabetét számlák egyenlege

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

32

- Valutapénztárak egyenlege

- Pénzkészlet összesen

11.062

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

Pénzmaradvány összesen

11.062

3. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés

Állomány a tárgyidõszak végén

3

9

A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111, 118-ból, 119-ből)

349

A/I/2 Szellemi termékek (112, 118-ból, 119-ből)

0

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116)

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (04=01+02+03)

349

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129)

167 157

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139)

5 431

A/II/3 Tenyészállatok (141, 148, 149)

0

A/II/4 Beruházások, felújítások (15)

0

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126, 136, 146)

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (10=05+..+09)

172 588

A/III/1 Tartós részesedések (16)

1 718

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ból)

0

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ból)

0

A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban (163, 168-ból)

0

A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban (162, 168-ból)

0

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (17)

0

A/III/2a - ebből: államkötvények (171, 178-ból)

0

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (172, 178-ból)

0

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166)

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16-17) (20=11+16+19)

1 718

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (181-185, 187-189-ből)

0

A/IV/1/1 - ebből: immateriális javak (181, 188-ból, 189-ből)

0

A/IV/1/2 - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 188-ból, 189-ből)

0

A/IV/1/3 - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (185, 187-ből)

0

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése (186)

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (26=21+25)

0

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (27=04+10+20+26)

174 655

B/I/1 Vásárolt készletek (21)

0

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek (221, 228-ból)

0

B/I/3 Egyéb készletek (222, 228-ból)

0

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231, 232, 238-ból)

0

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok (233, 238-ból)

0

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (21-23 ) (33=28+…+32)

0

B/II/1 Nem tartós részesedések (241, 2481)

0

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (242-247, 2482)

0

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek (242, 2482-ből)

0

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek (243, 2482-ből)

0

B/II/2c - ebből: államkötvények (244, 2482-ből)

0

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (245, 2482-ből)

0

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek (246, 2482-ből)

0

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (41=34+35)

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (42=33+41)

0

C/I Hosszú lejáratú betétek (31)

0

C/I/1 - ebből: hosszú lejáratú forintbetétek (311, 318-ból)

0

C/I/2 - ebből: hosszú lejáratú devizabetétek (312, 318-ból)

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (32)

32

C/II/1 - ebből: forintpénztár (321)

0

C/II/2 - ebből: valutapénztár (322)

0

C/III Forintszámlák (331-332)

11 030

C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák (331)

0

C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák (332)

0

C/IV Devizaszámlák (333)

0

C/IV/1 - ebből: kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák (3331, 3338)

0

C/IV/2- ebből: kincstárban vezetett devizaszámlák (3332)

0

C/V Idegen pénzeszközök (34)

0

C/V/1 - ebből: belföldi idegen pénzeszközök (341)

0

C/V/2 - ebből: nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei (342)

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (3) (58=43+46+49+52+55)

11 062

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511)

0

D/I/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3511-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3512)

0

D/I/2/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3512-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (3513, 3581-ből)

0

D/I/3/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: jövedelemadók (3513-ból, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/3/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok (3513-ból, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/3/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (3513-ból, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/3/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók (3513-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/3/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói (3513-ból, 3581-ből,illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (3514, 3582-ből)

0

D/I/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: tulajdonosi bevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/4/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése (3514-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/4/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei (3514-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (3515, 3583-ból)

0

D/I/5/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: immateriális javak értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/5/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések:ingatlanok értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/5/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/5/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/5/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre (3515-ből, 3583-ból, illetve 09552-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3516, 3584-ből)

0

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/6a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés )

0

D/I/6a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3517, 3585-ből)

0

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/7a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/7a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3518, 3586-ból)

0

D/I/8/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3518-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/8/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3518-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/8/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 0981212-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/8/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 0981232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/8/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 098212-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/8/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 098222-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3518-ból, illetve 098152-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (351) (102=59+61+63+70+80+86+90+94)

0

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3521)

0

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3521-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3522)

0

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3522-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (3523, 3581-ből)

0

D/II/3/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: jövedelemadók (3523-ból, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/3/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok (3523-ból, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/II/3/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (3523-ból, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/3/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: vagyoni típusú adók (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/3/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:termékek és szolgáltatások adói (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/3/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (3524, 3582-ből)

0

D/II/4/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke (3524-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/4/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: tulajdonosi bevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/4/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: elltátási díjak (3524-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/4/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3524-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/4/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése (3524-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/4/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kamatbevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/4/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei (3524-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/4/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/4/8a = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés (3524-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (3525, 3583-ból)

0

D/II/5/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: immateriális javak értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/5/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ingatlanok értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/5/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/5/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/5/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (3525-ből, 3583-ból, illetve a 09552-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3526, 3584-ből)

0

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3527, 3585-ből)

0

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3528, 3586-ból)

0

D/II/8/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3528-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/8/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3528-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/8/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 0981212-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/8/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 0981232-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/8/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 098212-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/8/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 098222-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3528-ból, 3586-ból, illetve 098152-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (352) (146=103+105+107+114+124+130+134+138)

0

D/III/1 Adott előlegek (3651)

0

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek (36511, 365181)

0

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek (36512, 365182)

0

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183)

0

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36514, 365184)

0

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek (36515, 365185)

0

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652)

0

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653)

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

0

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655)

0

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3656)

0

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (365) (159=147+153+154+155+156+157+158)

0

D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365) (160=102+146+159)

0

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)

0

E/1 - ebből: pénzeszközök átvezetési számla (361)

0

E/2 - ebből: foglalt (362)

0

E/3 - ebből: azonosítás alatt álló tételek (363)

0

E/4 - ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641)

0

E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642)

0

E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)

0

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)

0

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)

0

F/3 Halasztott ráfordítások (373)

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (171=168+169+170)

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] (172=27+42+58+160+161+171)

185 717

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

240 503

G/II Nemzeti vagyon változásai (412)

0

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

5 097

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

-53 356

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415)

0

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)

-15 454

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) (41) (179=173+…+178)

176 790

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)

0

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)

0

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)

0

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)

0

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4215)

0

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4215-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/5b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak (4215-ből, illetve 055012-ből,055082-ből, 055112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)

0

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)

0

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4218)

0

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4218-ból, 05832-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/8b ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak (4218-ból, 05862-ből, 05882-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4219)

0

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4219-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9b/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak (4219-ből, illetve 0591122-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9d/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9d/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9e/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9e/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzintézeteknek (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9e/3 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9f/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek(4219-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9g/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9g/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére (4219-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (421) (211=180+…+184+187+188+189+192)

0

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221)

0

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4222)

0

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)

0

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)

0

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4225)

0

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4225-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (4226)

0

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (4227)

0

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4228)

0

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4228-ból, illetve 05832-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4229)

1 903

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

1 903

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak (4229-ből, illetve 0591122-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzintézetnek (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9f/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek(4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9g/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9g/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére (4229-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (422) (240=212+…+216+218+…+220+222)

1 903

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

996

H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban (3671-ből)

0

H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban (3671-ből)

0

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)

0

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)

0

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) (3674)

0

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása (3675)

0

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3676)

0

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása (3677)

0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+…+H/III/7) () (250=241+244+…+249)

996

H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] () (251=211+240+250)

2 899

I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (368)

0

I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ból)

0

I/2 - ebből: Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeivel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ból)

0

J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43)

0

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)

0

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

6 028

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)

0

K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44) (259=256+257+258)

6 028

FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] () (260=179+251+252+255+259)

185 717

4. melléklet

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

TERV

ezer Ft-ban

Zöldterület gazd. kapcsolatos feladatok támogatása

2.651

Közvilágítás

2.624

Köztemető fennt.kapcs. fea.támogatása

762

Közutak fennt.támogatása

1.784

Egyéb önkorm.fea.támogatása

4.000

Lakott külter.kapcs.fea.tám.

48

Üdülőhelyi fea.tám.

33

Tel.üzemelt.kapcs.kiegészítés

2.975

Szociális étkeztetés

2.380

Óvoda támogatása

22.810

Tel.önk.szoc.fea.egyéb támogatása

6.739

Gyermekétkezt.támogatása

10.597

Könyvtári,közművelődési támogatás

1.200

Normatív állami támogatás összesen:

58.603

Kommunális adó

2.800

Gépjárműadó

1.400

Iparűzési adó

3.700

Intézmény bevételek /térítési díj

12.610

Bérleti díj bevétel / műv.ház

300

Működésre átvett p.eszk.OEP-től

3.018

Előző évi pénzmaradvány:

11.062

Egyes szoc.fea.kieg.tám./visszaigénylések/

3.079

Önkormányzat bevétele összesen:

96.572

KIADÁSOK

Személyi
juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi
kiadás

Ellátottak p.beli juttatás átadott p.eszk.

Felhalmo-zási kiadások

Összesen

Növénytermesztési kiadások

2.315

625

277

3.217

Települési hulladék

760

760

Önkormányzati ig. feladatok

5.612

1.370

6.592

1.001

14.575

Város- és községrend. feladatok

-

4.976

4.976

Közvilágítás

2.624

2.624

Védőnői feladatok

2.496

647

963

4.106

Lakóingatlan bérbeadás (biztosítás)

100

100

Szociális étkeztetés

1.464

395

434

500

2.793

Házorvosi ellátás

300

300

Művelődési házak feladata

600

162

5.260

6.022

Könyvtár

600

162

550

1.312

Sportfeladatok

315

700

1.015

Temető fenntartás

630

170

2.080

2.880

Konyha

5.763

1.555

15.888

23.206

Összes működési kiadás:

19.480

5.086

40.819

2.501

67.886

Szoc.segély

359

359

Fogl.hely.támogatás

502

502

Lakásfennt.támogatás

2.615

2.615

Átmeneti segély

1.500

1.500

Temetési segély

390

390

Átad.p.eszk. óvodára

22.810

22.810

Átad.p.eszk.Újpetrei Közös Hiv.

510

510

Önkormányzat kiadása összesen:

19.480

5.086

40.819

31.187

96.572

5. melléklet

Felújítás
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítási előirányzata nincs.

6. melléklet

Felhalmozások
Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási előirányzata nincs.

7. melléklet

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzata

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2016-2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg
,
mk

Megnevezés

Sor-szám

2016. évre

2016. évre

2017. évre

2018. évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

12.910

13.168

13.432

13.700

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

02

7.900

8.058

8.219

8.384

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

03

61.682

62.916

64.174

65.457

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

04

3.018

3.078

3.140

3.202

Támogatásértékű működési bevétel

05

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

08

-

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

11.062

5.200

5.304

5.409

Működési célú bevételek összesen (01+....+10)

11

96.572

92.420

94.269

96.152

Személyi juttatások

12

19.480

19.870

20.267

20.672

Munkaadókat terhelő járulékok

13

5.086

5.188

5.291

5.397

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14

40.819

41.635

42.468

43.317

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

25.621

20.050

20.452

20.859

Támogatásértékű működési kiadás

16

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

5.566

5.677

5.791

5.907

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

Működési célú kiadások összesen (12+....+23)

24

96.572

92.420

94.269

96.152

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)

49

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

50

96.572

92.420

94.269

96152

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

51

96.572

92.420

94.269

96.152

8. melléklet

Finanszírozási ütemterv
2015. év

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Óvodának

Bruttó finanszírozás

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.910

22.810

Újpetre Község Önkormányzata

-

255

-

-

-

-

255

--

--

---

--

-

510

Beremendi Szoc.Társulásnak

-

-

308

-

-

-

-

-

307

-

-

-

615