Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.16.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 09. 25- 2016. 05. 26

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.16.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.09.25.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 107.416 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 107.416 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 107.416 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 106.916 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 27.353 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 6.074 e Ft
- dologi jellegű kiadások 40.819 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 5.648 e Ft
- átadott pénzeszköz 27.022 e Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 500 e Ft-ban,
- beruházások előirányzata 0 e Ft
- felújítások előirányzata 500 e Ft
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft állapítja meg.
c) 2 előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 11.207 e Ft-ban
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 11.207 e Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 0 e Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 11 főben határozza meg.

8. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

6. melléklet

Felhalmozások
Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási előirányzata nincs.

7. melléklet

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzata

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2016-2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg
,
mk

Megnevezés

Sor-szám

2016. évre

2016. évre

2017. évre

2018. évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

12.910

13.168

13.432

13.700

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

02

7.900

8.058

8.219

8.384

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

03

61.682

62.916

64.174

65.457

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

04

3.018

3.078

3.140

3.202

Támogatásértékű működési bevétel

05

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

08

-

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

11.062

5.200

5.304

5.409

Működési célú bevételek összesen (01+....+10)

11

96.572

92.420

94.269

96.152

Személyi juttatások

12

19.480

19.870

20.267

20.672

Munkaadókat terhelő járulékok

13

5.086

5.188

5.291

5.397

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14

40.819

41.635

42.468

43.317

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

25.621

20.050

20.452

20.859

Támogatásértékű működési kiadás

16

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

5.566

5.677

5.791

5.907

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

Működési célú kiadások összesen (12+....+23)

24

96.572

92.420

94.269

96.152

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)

49

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

50

96.572

92.420

94.269

96152

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

51

96.572

92.420

94.269

96.152

8. melléklet

Finanszírozási ütemterv
2015. év

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Óvodának

Bruttó finanszírozás

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.910

22.810

Újpetre Község Önkormányzata

-

255

-

-

-

-

255

--

--

---

--

-

510

Beremendi Szoc.Társulásnak

-

-

308

-

-

-

-

-

307

-

-

-

615

2. melléklet3

üres cím

3. melléklet4

üres cím

1. melléklet5

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása
Vokány Önkormányzat 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
ezer forintban

Bevételi jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Intézményi működési bevétel

12.610

-

12.610

Egyéb sajátos bevétel

300

61

361

Gépjárműadó

1.400

-

1.400

Iparűzési adó

3.700

-

3.700

Kommunális adó

2.800

-

2.800

Működési célú pénzeszköz átvétel
TB-től

3.018

-

3.018

Átvett p.eszköz Kistótfalutól

-

160

160

Átvett p.eszk.Újpetrei Közsös Hiv.-tól

-

215

215

Önkorm. költségvetési támogatása

58.604

1.498

60.102

Működési célú tám. ért. bev. fej.előir.

3.079

6.423

9.502

Gyógyszertári részvény értékesítés

-

2.487

2.487

Előző évi pénzmaradvány

11.061

-

11.061

Önkorm. bevételei összesen:

96.572

10.844

107.416

Kiadási jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Személyi kiadás

19.480

7.873

27.353

Munkaadókat terhelő járulékok

5.086

988

6.074

Dologi kiadás

40.819

-

40.819

Ellátottak pénzbeli juttatása

5.566

82

5.648

Átadott pénzeszköz

25.621

1.401

27.022

Felhalmozási kiadások

-

500

500

Önkorm. kiadásai összesen:

96.572

10.844

107.416

4. melléklet6

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása
ezer forintban

Bevételek

Terv

Módosítás

Módosított

Tel. önkorm.működési támogatása

14.878

43

14.921

Tel.önkorm.köznevelési fea.tám.

22.810

-

22.810

Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám.

19.716

678

20.394

Tel.önkorm.kulturális fea.tám.

1.200

-

1.200

Műk.célú központosított előir.

-

289

289

Elszámolásból származó bevételek

-

488

488

Kommunális adó

2.800

-

2.800

Gépjárműadó

1.400

-

1.400

Iparűzési adó

3.700

-

3.700

Intézményi saját bevétel

12.610

-

12.610

Egyéb sajátos bevétel

300

61

361

Műk. célú tám. ért. bev. TB-től

3.018

-

3.018

Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir.

3.079

6.423

9.502

Átvett p.eszk Kistótfalutól

-

160

160

Átvett p.eszk.Újpetrei Közös Hiv.-tól

-

215

215

Gyógyszertári részvény értékesítés

-

2.487

2.487

Előző évi pénzmaradvány

11.061

-

11.061

Önkormányzat bevétele összesen:

96.572

10.844

107.416

ezer forintban

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Zöldterület kezelés

2315

-

2315

625

-

625

277

-

277

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3217

-

3217

Települési hulladék

-

-

-

-

-

-

760

-

760

-

-

-

-

-

-

-

-

-

760

-

760

Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás

5612

-

5612

1370

-

1370

6592

-

6592

-

-

-

1001-

1

1002

-

-

-

14575

1

14576

Város- és köz-ségrend. fea.

-

-

-

-

-

-

4976

-2032

2944

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4976

-2032

2944

Utak,hidak

-

-

-

-

-

-

-

2032

2032

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2032

2032

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

2624

-

2624

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2624

-

2624

Védőnői fea.

2496

-

2496

647

-

647

963

-

963

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4106

-

4106

Lakóingatlan bérbead. /bizt/

-

-

-

-

-

-

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

100

Szociális étkeztetés

1464

-

1464

395

-

395

434

-

434

200

-

200

300

-

300

-

-

-

2793

-

2793

Közcélú foglalkoztatás

-

7.873

7.873

-

988

988

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.861

8.861

Műv. házak
fea.

600

-

600

162

-

162

5260

-

5260

-

-

-

-

-

-

-

150

150

6022

150

6172

Könyvtár

600

-

600

162

-

162

550

-

550

-

-

-

-

-

-

-

350

350

1312

350

1662

Sportfeladatok

-

-

-

-

-

-

315

-

315

-

-

-

700

-

700

-

-

-

1015

-

1015

Temető fenntartás

630

-

630

170

-

170

2080

-

2080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2880

-

2880

Konyha

5763

-

5763

1555

-

1555

15888

-

15888

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23206

-

23206

Átadott p.e.óvodának

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22810

-

22810

-

-

-

22810

-

22810

Átadott p.eszk.Német Kult.Egy.-nek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.400

1.400

-

-

-

-

1.400

1.400

Átadott p.eszk.Újpetrei Közös Hiv..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

510

-

510

-

-

-

510

-

510

Aktív korú
nem fogl. szoc.
seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

359

-

359

-

-

-

-

-

-

359

-

359

Fogl.hely.tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

502

82

584

-

-

-

-

-

-

502

82

584

Lakásfenntart. tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2615

-

2615

-

-

-

-

-

-

2615

-

2615

Átmeneti seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500

-

1500

-

-

-

-

-

-

1500

-

1500

Temetési seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

390

-

390

-

-

-

-

-

-

390

-

390

Háziorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

-

300

-

-

-

300

-

300

Önkormányzat kiadása összesen:

19480

7.873

27.353

5086

988

6074

40819

-

40819

5566

82

5648

25621

1401

27.022

-

500

500

96572

10.844

107.416

5. melléklet7

Felújítás
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítás kiadása :
Műv.ház tolóajtó készítés 150 ezer Ft
Könyvtár felújítás 350 ezer Ft
1

Módosította a 11/2015.(IX.24.) ör. 1.§

2

Módosította az 5/2015.(IV.2.) ör. 1.§

3

Módosította az 5/2015.(IV.2.) ör. 2.§ (1)

4

Módosította az 562015.(IV.2.) ör. 2.§ (2)

5

Módosította a 11/2015.(IX.24.) ör. 2.§ (1)

6

Módosította a 11/2015.(IX.24.) ör. 2.§ (2)

7

Módosította a 11/2015.(IX.24.) 2.§ (3)