Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.16.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 05. 27- 2022. 05. 27

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.16.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2016.05.27.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §2 . (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 152.956 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 118.716 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési bevételét 20.996 e Ft-ban,
cc) finanszírozási bevételek 13.244 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 152.956 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 130.787 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 42.526 e Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékok 8.364 e Ft-ban,
- dologi jellegű kiadások 46.469 e Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 5.871 e Ft-ban,
- átadott pénzeszköz 27.557 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 20.266 e Ft-ban,
- beruházások előirányzat 0 e Ft-ban,
- felújítások előirányzata 15.689 e Ft-ban,
- egyéb felhalmozási előirányzata 4.577 e Ft-ba
bc) finanszírozási kiadások 1.903 e Ft-ban állapítja meg.
c) 3 előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 11.207 e Ft-ban
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 11.207 e Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 0 e Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 11 főben határozza meg.

8. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

7. melléklet

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzata

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2016-2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg
,
mk

Megnevezés

Sor-szám

2016. évre

2016. évre

2017. évre

2018. évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

12.910

13.168

13.432

13.700

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

02

7.900

8.058

8.219

8.384

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

03

61.682

62.916

64.174

65.457

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

04

3.018

3.078

3.140

3.202

Támogatásértékű működési bevétel

05

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

08

-

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

11.062

5.200

5.304

5.409

Működési célú bevételek összesen (01+....+10)

11

96.572

92.420

94.269

96.152

Személyi juttatások

12

19.480

19.870

20.267

20.672

Munkaadókat terhelő járulékok

13

5.086

5.188

5.291

5.397

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14

40.819

41.635

42.468

43.317

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

25.621

20.050

20.452

20.859

Támogatásértékű működési kiadás

16

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

5.566

5.677

5.791

5.907

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

Működési célú kiadások összesen (12+....+23)

24

96.572

92.420

94.269

96.152

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)

49

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

50

96.572

92.420

94.269

96152

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

51

96.572

92.420

94.269

96.152

8. melléklet

Finanszírozási ütemterv
2015. év

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Óvodának

Bruttó finanszírozás

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.910

22.810

Újpetre Község Önkormányzata

-

255

-

-

-

-

255

--

--

---

--

-

510

Beremendi Szoc.Társulásnak

-

-

308

-

-

-

-

-

307

-

-

-

615

2. melléklet4

üres cím

3. melléklet5

üres cím

1. melléklet6

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása
Vokány Önkormányzat 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
ezer forintban

Bevételi jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Intézményi működési bevétel

12.610

2.234

14.844

Egyéb sajátos bevétel/ bérleti díj,lakbér stb/

300

765

1.065

Kamatbevétel

-

2

2

Gépjárműadó

1.400

96

1.496

Iparűzési adó

3.700

2.240

5.940

Kommunális adó

2.800

341

3.141

Adópótlék, bírság

-

301

301

Működési célú pénzeszköz átvétel
TB-től

3.018

-50

2.968

Átvett p.eszköz Kistótfalutól

-

229

229

Átvett p.eszk.Újpetrei Közsös Hiv.-tól

-

673

673

Átvett p.eszk.Újpetre Önkorm.-tól

-

32

32

Műk.célú tám.közp.kez.előir./Erzsébet utalvány/

-

522

522

Átvett p.eszk.Német Kult.Egy.-től

-

3.520

3.520

Önkorm. költségvetési támogatása

58.604

5.202

63.806

Működési célú tám. ért. bev. fej.előir.

3.079

15.430

18.509

Felh.célú visszatérítendő tám.

-

5.557

5.557

Felh.célú önkorm.tám /konyha pály./

-

14.249

14.249

Gyógyszertári részvény értékesítés

-

2.487

2.487

Tulajdonosi bevétel/kert értékesítés/

-

371

371

Előző évi pénzmaradvány

11.061

30

11.091

2016.évi áll.tám.előleg

-

2.153

2.153

Önkorm. bevételei összesen:

96.572

56.384

152.956

Kiadási jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Személyi kiadás

19.480

23.046

42.526

Munkaadókat terhelő járulékok

5.086

3.278

8.364

Dologi kiadások

40.819

5.650

46.469

Ellátottak pénzbeli juttatása

5.566

305

5.871

Átadott pénzeszköz

25.621

1.936

27.557

Felújítási kiadások

-

15.689

15.689

Felhalmozási kiadások

-

4.577

4.577

Finanszírozási kiadások

-

1.903

1.903

Önkorm. kiadásai összesen:

96.572

56.384

152.956

4. melléklet7

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása
ezer forintban

Bevételek

Terv

Módosítás

Módosított

Tel. önkorm.működési támogatása

14.878

43

14.921

Tel.önkorm.köznevelési fea.tám.

22.810

-1701

21.109

Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám.

19.716

4.310

24.026

Tel.önkorm.kulturális fea.tám.

1.200

-

1.200

Műk.célú költségvetési és kieg.tám.

-

1.680

1.680

Elszámolásból származó bevételek

-

870

870

Kommunális adó

2.800

341

3.141

Gépjárműadó

1.400

96

1.496

Iparűzési adó

3.700

2.240

5.940

Adópótlék, bírság

-

301

301

Kamatbevétel

-

2

2

Intézményi saját bevétel /tér.díj/

12.610

2.234

14.844

Egyéb sajátos bevétel/bérl.díj,lakbér stb/

300

765

1.065

Műk. célú tám. ért. bev. TB-től

3.018

-50

2.968

Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir.

3.079

15.430

18.509

Átvett p.eszk Kistótfalutól

-

229

229

Átvett p.eszk.Újpetrei Közös Hiv.-tól

-

673

673

Átvett p.eszk.Újpetre Önkorm.-tól

-

32

32

Műk.célú tám.közp.kez.előir./Erzsébet utalvány/

-

522

522

Átvett p.eszköz Német Kult.Egy.-től

-

3.520

3.520

Felhalm.célú visszatérítendő tám.

-

5.557

5.557

Felhalm.célú önkorm.tám./konyha pály./

-

14.249

14.249

Gyógyszertári részvény értékesítés

-

2.487

2.487

Tulajdonosi bev./kert értékesítés/

-

371

371

Előző évi pénzmaradvány

11.061

30

11.091

2016.évi áll.tám.előleg

-

2.153

2.153

Önkormányzat bevétele összesen:

96.572

56.384

152.956

ezer forintban

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Zöldterület kezelés

2315

161

2476

625

44

669

277

524

801

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3217

729

3946

Települési hulladék

-

-

-

-

-

-

760

-

760

-

-

-

-

-

-

-

-

-

760

-

760

Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás

5612

971

6583

1370

226

1596

6592

4325

10917

-

-

-

1001

-444

557

-

14248

14248

14575

19326

33901

Város- és köz-ségrend. fea.

-

-

-

-

-

-

4976

-2032

2944

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4976

-2032

2944

Utak,hidak

-

-

-

-

-

-

-

2032

2032

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2032

2032

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

2624

-

2624

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2624

-

2624

Védőnői fea.

2496

154

2650

647

42

689

963

182

1145

-

-

-

-

-

-

-

1888

1888

4106

2266

6372

Lakóingatlan bérbead. /bizt/

-

-

-

-

-

-

100

-100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-100

-

Szociális étkeztetés

2386

219

2605

644

60

704

2499

3352

5851

200

-200

-

300

-

300

-

-

-

6029

3431

9460

Közcélú foglalkoztatás

-

22398

22398

-

3170

3170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1194

1194

-

26763

26763

Műv. házak
fea.

600

-600

-

162

-162

-

5260

-150

5110

-

-

-

-

-

-

-

150

150

6022

-762

5260

Könyvtár

600

-600

-

162

-162

-

550

-350

200

-

-

-

-

-

-

-

350

350

1312

-762

550

Sportfeladatok

-

-

-

-

-

-

315

-

315

-

-

-

700

-700

-

-

-

-

1015

-700

315

Temető fenntartás

630

11

641

170

-

170

2080

-713

1367

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2880

-702

2178

Gyermek étkeztetés

4610

332

4942

1244

60

1304

12711

-2287

10424

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18565

-1895

16670

Családsegítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

615

615

-

-

-

-

615

615

Önkorm.funkcióra nem sorolható/vendég étkezt./

231

-

231

62

-

62

1112

71

1183

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1405

71

1476

Átadott p.e.óvodának

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22810

-181

22629

-

-

-

22810

-181

22629

Átadott p.eszk.Óvodai Társ.-nak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

11

-

-

-

-

11

11

Átadott p.eszk.Német Kult.Egy.-nek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2653

2653

-

-

-

-

2653

2653

Átadott p.eszk.Újpetrei Közös Hiv..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

510

-

510

-

-

-

510

-

510

Aktív korú
nem fogl. szoc.
seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

359

205

564

-

-

-

-

-

-

359

205

564

Fogl.hely.tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

502

1431

1933

-

-

-

-

-

-

502

1431

1933

Lakásfenntart. tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2615

-515

2100

-

-

-

-

-

-

2615

-515

2100

Átmeneti seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500

-863

637

-

-

-

-

-

-

1500

-863

637

Temetési seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

390

-285

105

-

-

-

-

-

-

390

-285

105

Rendk.gyermekvéd.tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

522

522

-

-

-

-

-

-

-

522

522

Óvodáztatási tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

-

-

-

-

-

-

-

10

10

Háziorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

542

542

-

-

-

300

-18

282

-

2689

2689

300

3213

3513

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1903

1903

Önkormányzat kiadása összesen:

19480

23046

42526

5086

3278

8364

40819

5650

46469

5566

305

5871

25621

1936

27557

-

20266

20266

96572

56384

152956

5. melléklet8

Felújítás
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítás kiadása : 1.694 ezer Ft
Műv.ház tolóajtó készítés 150 ezer Ft
Könyvtár felújítás 350 ezer Ft
Járda felújítás /közfoglalkoztatásban/ 1.194 ezer Ft

6. melléklet9

Felhalmozási kiadások
Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása: 4.577 ezer Ft
Védőnői épület felújítása 1.888 ezer Ft
Orvosi rendelő felújítása 2.689 ezer Ft
1

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 8/2022.(V.27.) ör. 5.§-a.

2

Módosította a 7/2016.(V.26.) ör. 1.§

3

Módosította az 5/2015.(IV.2.) ör. 1.§

4

Módosította az 5/2015.(IV.2.) ör. 2.§ (1)

5

Módosította az 562015.(IV.2.) ör. 2.§ (2)

6

Módosította a 7/2016.(V.26.) ör. 2.§ (1)

7

Módosította a 7/2016.(V.26.) ör. 2.§ (2)

8

Módosította a 7/2016.(V.26.) ör. 2.§ (3)

9

Módosította a 7/2016.(V.26.) ör. 2.§ (4)