Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.2.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 03- 2015. 04. 03

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.2.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2015.04.03.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

.

1. § Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §. (1) bekezdése c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § . (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 11.207 e Ft-ban

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát 11.207 e Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 0 e Ft-ban,
állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 4.számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

3. § (1) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 2., 3. 4. számú melléklete.

(3) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

üres cím

2. melléklet

üres cím

3. melléklet

üres cím
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. április 4. napjával.