Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 2.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 5/2012.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 03- 2015. 04. 03

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 2.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 5/2012.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2015.04.03.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában leírt jogkörével élve, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdésének f) pontja alapján az étkezési térítési díjakról szóló 5/2012.(III.29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:

1. § A Rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 765,-Ft/nap.”

2. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. § A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

A jogosult személy jövedelme

A

B

Fizetendő személyi térítési díj

Szolgáltatási önköltség (Ft)

Intézményi térítési díj (kerekítve)(Ft)

0 – 28.500,-Ft

765

765

200

28.501-37.500,-Ft

765

765

250

37.501- 55.000,-Ft

765

765

300

55.000,-Ft felett

765

765

400

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. április 4. napjával.