Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(V.29.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 30- 2015. 05. 30

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(V.29.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2015.05.30.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.( II.10.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése a) és b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 136.220 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 135.150 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1.070 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 136.220 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 133.247 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 38.907 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 7.376 e Ft
- dologi jellegű kiadások 33.975 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 14.871 e Ft
- átadott pénzeszköz 38.118 e Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1.070 e Ft-ban,
- beruházások előirányzata 1.070 e Ft
- felújítások előirányzata 0 e Ft
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft
bc) – állami tám.előleg 1.903 e Ft
állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

3. §

.

3. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 1., 4., 6. és 8. számú melléklete.

(3.) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása
Vokány Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
ezer forintban

Bevételi jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Intézményi működési bevétel

8.839

1070

9.909

Egyéb sajátos bevétel

26

383

409

Gépjárműadó

1.500

-130

1.370

Iparűzési adó

3.500

171

3.671

Kommunális adó

3.000

-

3.000

Adópótlék,adóbírság

-

87

87

Igazgatási szolgáltatási díj

-

20

20

Működési célú pénzeszköz átvétel
TB-től

2.774

244

3.018

Átvett p.eszk.Kult.Egyesülettől

-

8.962

8.962

Átvett p.eszköz Kistótfalutól

-

1.177

1.177

Átvett p.eszk.Újpetrei Közsös Hiv.-tól

-

954

954

Állami támogatás előleg 2015.évi

1.903

1.903

Önkorm. költségvetési támogatása

57.760

7.270

65.030

Működési célú tám.közp.kvi.szervtől

689

689

Működési célú tám. ért. bev. fej.előir.

11.892

18.332

30.224

Felhalm.célú tám.ért.bev.fej.előir.

-

700

700

Előző évi pénzmaradvány

5.097

-

5.097

Önkorm. bevétele összesen:

94.388

41.832

136.220

Kiadási jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Személyi kiadás

19.973

18.934

38.907

Munkaadókat terhelő járulékok

4.980

2.396

7.376

Dologi kiadás

30.143

3.832

33.975

Ellátottak pénzbeli juttatása

16.764

-1.893

14.871

Átadott pénzeszköz

22.528

15.590

38.118

Állami tám.előleg 2015.évi

1.903

1.903

Működési kiadások

94.388

40.762

135.150

Felhalmozási kiadások

-

1.070

1.070

Önkorm. kiadása összesen:

94.388

41.832

136.220

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása
ezer forintban

Bevételek

Terv

Módosítás

Módosított

Tel. önkorm.működési támogatása

16.969

-

16.969

Tel.önkorm.köznevelési fea.tám.

21.349

-54

21.295

Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám.

12.870

10.767

23.637

Tel.önkorm.kulturális fea.tám.

1.017

-

1.017

Műk.célú központosított előir.

49

70

119

Helyi önkorm.kieg.támogatása

5.506

-3.513

1.993

Normatív állami támogatások
összesen:

57.760

7.270

65.030

Kommunális adó

3.000

-

3.000

Gépjárműadó

1.500

-130

1.370

Iparűzési adó

3.500

171

3.671

Adópótlék, adóbírság

-

87

87

Igazgatási szolgáltatási díj

-

20

20

Intézményi saját bevétel

8.839

1.070

9.909

Egyéb sajátos bevétel

26

383

409

Műk. célú tám. ért. bev. TB-től

2.774

244

3.018

Műk. célú tám. ért. bev.központi kvetéstől

-

689

689

Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir.

11.892

18.332

30.224

Felhalm.célú tám.ért.bev.fej.kez.előir.

-

700

700

Átvett p.eszk.Kult.Egy.-től

-

8.962

8.962

Átvett p.eszk Kistótfalutól

-

1.177

1.177

Átvett p.eszk.Újpetrei Közös Hiv.-tól

-

954

954

Előző évi pénzmaradvány

5.097

-

5.097

Állami támogatás előleg 2015.

-

1.903

1.903

Önkormányzat bevétele összesen:

94.388

41.832

136.220

ezer forintban

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Zöldterület kezelés

2015

-

2015

545

-

545

262

217

479

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2822

217

3039

Települési hulladék

-

-

-

-

-

-

985

-775

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

985

-775

210

Önkorm.igazd.fea.és jogalkotás

8038

597

8635

1778

-

1778

6134

-2089

4045

-

-

-

-

13766

13766

-

370

300

15950

12644

28594

Város- és köz-ségrend. fea.

609

-609

-609-

164

-164

-164

1660

1679

3339

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2433

133

2566

Utak,hidak

2184

2184

2184

2184

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

2912

-500

2412

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2912

-500

2412

Védőnői fea.

2282

399

2681

595

117

712

933

-

933

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3810

516

4326

Lakóingatlan bérbead. /bizt/

-

-

-

-

-

-

100

-100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-100

-

Szociális étkeztetés

1416

42

1458

382

12

394

448

2655

3103

200

-

200

200

-

200

-

-

-

2646

2709

5355

Közcélú foglalkoztatás

-

19653

19653

-

2843

2843

-

3415

3415

-

-

-

-

-

-

-

700

700

-

26611

26611

Műv. házak
fea.

-

-

-

-

-

-

1500

913

2413

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500

913

2413

Könyvtár

40

-

40

11

-

11

150

-90

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201

-90

111

Sportfeladatok

-

-

-

-

-

-

460

-

460

-

-

-

679

-

679

-

-

-

1139

-

1139

Temető fenntartás

-

667-

667

-

94

94

345

-

345

-

-

-

-

-

-

-

-

-

345

761

1106

Óvoda étkeztetés

1305

5

1310

352

-3

349

3200

-26

3174

4857

-24

4833

Iskolai étkeztetés

4268

-1211

3057

1153

-339

814

11054

-3651

7403

16475

-5201

11274

Átadott p.e.óvodának

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21349

-

21349

-

-

-

21349

-

21349

Átadott p.eszk.Beremendnek

781

781

781

781

Átadott p.eszk.Óv.Társ.-nak

14

14

14

14

Aktív korú
nem fogl. szoc.
seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1231

1251

2482

-

-

-

-

-

-

1231

1251

2482

Fogl.hely.tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10944

-3575

7369

-

-

-

-

-

-

10944

-3575

7369

Lakásfenntart. tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3439

-

3439

-

-

-

-

-

-

3439

-

3439

Átmeneti seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

767

1267

-

-

-

-

-

-

500

767

1267

Temetési seg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450

-

450

-

-

-

-

-

-

450

-

450

Közgyógyellátás

29

29

29

29

Rendk.gyermek véd.tám.

644

644

644

644

Óvodáztatási tám.

20

20

20

20

Háziorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

-

300

-

-

-

300

-

300

Áll.tám.előleg

1903

1903

Önkormányzat kiadása összesen:

19973

18934

38.907

4980

2396

7376

30143

3832

33975

16764

-1893

14871

22528

15590

38118

-

-

-

94.388

41832

136220

3. melléklet

Felhalmozások
Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása :
Gépek, berendezések vásárlása 1.070 e Ft

4. melléklet

Finanszírozási ütemterv
2014. év

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Óvodának

Bruttó finanszírozás

1.935

1.635

1.665

1.435

1.485

1.248

1991

1991

1991

1991

1991

1991

21.349

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. május 31. napjával.