Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(V.26.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 27

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(V.26.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

2017.05.27.

Vokány község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

157.149.431 Ft bevétellel
133.233.848 Ft kiadással
23.915.583 Ft pénzkészlettel
és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
Személyi jellegű kiadások: 45.011.336 Ft
Munkaadót terhelő kiadások: 8.865.445 Ft
Dologi kiadások: 24.211.217 Ft
Ellátottak juttatásai: 5.423.385 Ft
Pénzeszköz átadás: 25.707.029 Ft
Felhalmozási, felújítás kiadások: 21.862.186 Ft
Finanszírozási kiadások 2.153.250 Ft
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. § Az önkormányzat mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

3. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.

4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

üres cím

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Bevételek jogcímei

2016. évi
eredeti előirányzat

2016. évi
módosított előirányzat

2016. évi
tény

Települési önkorm.műk.tám.

16.134.520

16.777.884

16.777.884

Tel.önkorm.köznev.fea.tám.

20.411.900

20.411.900

20.411.900

Egyes szoc.és gyermekjóléti fea.tám.

23.685.961

24.041.264

24.041.264

Könyvtári,közművelődési fea.támogatása

1.200.000

1.200.000

1.200.000

Műk.célú kvi.tám.és kieg.támogatás

-

1.414.272

1.414.272

Működési célú tám.ért.bev.fej.kez.előirányzattól

-

28.950.070

28.950.070

Központi kezelésű előirányzatok

-

432.004

432.004

Működési célú tám.bev.helyi önkormányzatoktól

-

1.193.613

1.193.613

Működési célú tám.ért.bev.OEP-től

3.938.000

3.388.100

3.388.100

Kamatbevételek

-

2.957

2.957

Gépjárműadó

1.400.000

1.483.629

1.483.629

Kommunális adó

2.800.000

2.931.477

2.931.477

Iparűzési adó

3.700.000

5.095.844

5.095.844

Adópótlék,adóbírság

-

190.066

190.066

Egyéb sajátos bev./bérleti díj,lakbér stb/

286.581

839.119

839.119

Térítési díj bevétel

6.220.000

8.665.589

8.665.589

Kiszámlázott termékek ÁFÁ-ja

1.680.0000

2.339.726

2.339.726

Előző évi pénzmaradvány

35.528.193

35.528.193

35.528.193

Állami támogatás előleg 2017.évi

-

2.263.724

2.263.724

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

116.985.155

157.149.431

157.149.431

Kiadások jogcímei

Személyi
Juttatások

Szociális hozzájárulás

Dologi
kiadások

Ellátások,
átadott pénzeszközök

Felhalmozási kiadások

ÖSSZESEN

Feladat megnevezése

2016. évi
ered.
előir.

2016.
évi
mód.
előir.

2016.
évi
tény

2016. évi
ered.
előir.

2016.
évi
mód.
előir.

2016.
évi
tény

2016. évi
ered.
előir.

2016.
évi
mód.
előir.

2016.
évi
tény

2016. évi
ered.
előir.

2016.
évi
mód.
előir.

2016.
évi
tény

2016. évi
ered.
előir.

2016.
évi
mód.
előir.

2016.
évi
tény

2016. évi
ered.
előir.

2016.
évi
mód.
előir.

2016.
évi
tény

Önkorm. jogalk.igazg.

6210000

6210000

6191754

1677000

1677000

1524989

6263000

6491587

2686926

842869

-255131

300000

300000

300000

14450000

15521426

10448538

Közvilágítás

2625000

2625000

1697465

2625000

2625000

1697465

Könyvtár

1210000

1210000

49101

1210000

1210000

49101

Művelődési Ház

2220000

3057218

3057218

591200

591200

2220000

3648418

3648418

Köztemető fenntartás

666000

672569

672569

180000

181594

181594

79000

530101

503979

400000

1325000

1384264

1358142

Közfoglalkoztatottak

24928881

24928881

3573531

3573531

972836

972836

6262163

6262163

35737411

35737411

Szoc. étkeztetés

1853000

1907113

1907113

500000

511678

511678

434000

6257546

6257546

200000

200000

100000

2987000

8876337

8776337

Ifjúság és eü. gond.

2554000

2855871

2855871

663000

747921

747921

711000

504075

504075

3928000

4107867

4107867

Zöldterület kezelés

2520000

2563200

2563200

680000

688824

688824

275000

155107

153792

3475000

3407131

3405816

Települési hulladékkez.

760000

174746

174746

760000

174746

174746

Sportlétesítmény

315000

315000

111372

315000

315000

111372

Háziorvosi ellátás

493178

493178

100000

63215

63215

100000

556393

556393

Önkorm.vagyonnal való gazd.

400000

15000000

15400000

Város-és községgazd.

42000

42000

8262

8262

3180000

3665722

2024838

381000

3180000

4096984

2075100

Utak, hidak

1785000

1783312

1372474

1785000

1783312

1372474

Gyermekétkeztetés

6093000

4404511

4404511

1644000

1234926

1234926

17266000

8982953

8982953

14708823

14708823

25003000

29331213

29331213

Önkorm.funkcióra nem sorolható /vendég étkezt

1445437

1445437

393720

393720

2532302

2532302

4371459

4371459

Óvodának átadott p.e.

21500000

21500000

21388488

21500000

21500000

21388488

Átad. p.eszk.Német Kult.Egy.-nek

2675000

2675000

2460807

2675000

2675000

2460807

Átadott p.eszk.Újpetre

1056000

1056000

1056000

1056000

1056000

1056000

Átadott p.eszk.Beremend,Siklós

1098000

893650

893650

1098000

893650

893650

Lakásfenntartási tám.

600000

718500

718500

600.000

718500

718500

Átmeneti segélyek

4992000

4298885

4298885

4992000

4298885

4298885

Rendk.gyerm.véd.tám.

406000

406000

406000

406000

Áll.tám.előleg

2153250

2153250

Tartalék

6301155

6301155

6301155

6301155

KIADÁS ÖSSZESEN:

19896000

45029582

45011336

5344000

9017456

8865445

37523000

39750683

24211217

38522155

38955274


31130414

15700000

22243186

21862186

116985155

157149431

133233848

2. melléklet

üres cím

3. melléklet

üres cím

4. melléklet

üres cím