Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(VI.27.)önkormányzati rendelete

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Hatályos: 2017. 06. 28

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(VI.27.)önkormányzati rendelete

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

2017.06.28.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésnek 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) Vokány község Településfejlesztési Koncepciójának, Integrált Településfejlesztési Stratégiájának, Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat), valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a Településképi rendelet, a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretén belül, a Kormányrendelet és az e rendelet alapján alkotott partnerségi egyeztetési szabályai szerint történik.

(2) A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre az alábbi:

a) A készítéssel, módosítással érintett területen élő lakosság és az érintett ingatlantulajdonosok,

b) a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek,

c) a készítéssel, módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

d) a település területén működő vallási közösségek.

(3) A (2) bekezdésben b) és c) pont szerinti partnerek az adott véleményezési eljárásba, az Önkormányzat polgármesteréhez a megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhet be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

A partnerekkel történő egyeztetés szabályai

2. § (1) Adott véleményezési eljárás során a partnerek minimális tájékoztatási formáját a Kormányrendelet alapján a jelen rendelet 1. sz. függelékének táblázata tartalmazza.

(2) Az előzetes tájékoztatás során a Kormányrendelet 29/A. § (3) bekezdés szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás és a véleményezés módjáról, és annak határidejéről.

(3) A véleményezési eljárás során a Kormányrendelet 29/A. § (3) bekezdése szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határidejéről.

(4) Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.

(5) Amennyiben nincs lakossági fórum, a partnerek az észrevételeiket, javaslataikat a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül tehetik meg, a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben.

Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása,

településfejlesztési és településrendezési dokumentumok,

valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények közzététele

3. § (1) A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a Kormányrendeletben rögzített szabályok szerint történik.

(2) A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló határozat a honlapon kerül kihirdetésre.

(3) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követően a honlapon közzé kell tenni.

1. függelék

A partnerek minimális tájékoztatási formája
(314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 29. § és 29/A. § alapján)


ELJÁRÁS TÍPUSA

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS
MÓDJA

ELFOGADÁS ELŐTTI VÉLEMÉNYEZÉS MÓDJA
(MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS)

Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia

készítése

- közterületi hirdetőfelület,
- helyi lap,
- önkormányzati honlap,
- lakossági fórum,

- közterületi hirdetőfelület,
- helyi lap,
- önkormányzati honlap,
- lakossági fórum,

Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia

módosítása

-

- közterületi hirdetőfelület
vagy
- önkormányzati honlap,

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)

készítése, módosítása

- közterületi hirdetőfelület,
- helyi lap,
- önkormányzati honlap,
- lakossági fórum,

- közterületi hirdetőfelület,
- helyi lap,
- önkormányzati honlap,
- lakossági fórum,

Településképi Rendelet

készítése, módosítása


Településrendezési Eszközök
(TRE)

- Településszerkezeti Terv (TSZT),
- Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv (SZT)

teljes eljárás

- közterületi hirdetőfelület,
- helyi lap,
- önkormányzati honlap,
- lakossági fórum,

- közterületi hirdetőfelület,
- helyi lap,
- önkormányzati honlap,
- lakossági fórum,

egyszerűsített eljárás
--

tárgyalásos eljárás
§ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
vagy
§ Képviselő-testületi döntéssel kiemelt fejlesztési területté nyilvánított
területen megvalósítandó beruházás érdekében

tárgyalásos eljárás
§ kihirdetett vészhelyzet esetén

- közterületi hirdetőfelület
vagy
- önkormányzati honlap

állami főépítészi eljárás